Zbog tur­bo pro­izvod­nje hra­na opas­na po zdrav­lje

Sni­že­ni su kri­te­ri­ji i stan­dar­di da bi pro­izvo­đa­či što vi­še za­ra­di­li

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Nje­mač­ki mi­nis­tar Chris­ti­an Sc­h­midt: Kon­ta­mi­ni­ra­nost ja­ja pes­ti­ci­dom ko­ji ni­je do­pu­šten u pro­izvod­nji hra­ne je kri­mi­nal Ja­ja ko­ja po­tje­ču s ci­je­log ni­za pe­ra­dar­skih far­mi u Eu­ro­pi, po­seb­no u Ni­zo­zem­skoj i Nje­mač­koj, kon­ta­mi­ni­ra­na su vi­so­ko­tok­sič­nim in­sek­ti­ci­dom fi­pro­ni­lom. Sa­že­tak je to po­s­ljed­njeg skan­da­la s hra­nom ko­ji tre­se europ­sko tr­ži­šte i europ­sku po­ljo­pri­vred­nu pro­izvod­nju. U te­ori­ji fi­pro­nil ni­ka­da ne bi tre­bao do­ći ni bli­zu pe­ra­dar­skih obje­ka­ta i far­mi za pro­izvod­nju ja­ja, no ovo ni­je ide­alan svi­jet. Na ne­ki na­čin ovaj in­sek­ti­cid po­mi­je­šan je sa sred­stvom za čiš­će­nje De­ga16 ko­je je po­tom dis­tri­bu­ira­no pe­ra­dar­skim tvrt­ka­ma u ne­ko­li­ko ze­ma­lja. Far­me u ko­ji­ma je ovaj pre­pa­rat ko­ri­šten pr­ska­njem po ja­ji­ma sa­da su za­tvo­re­ne, a ja­ja se pov­la­če iz pro­da­je. Ta­ko je i nje­mač­ki Al­di po­vu­kao sva ja­ja iz pro­da­je dok se ci­je­li skan­dal ne raš­čis­ti. Fi­pro­nil je ina­če vr­lo jak in­sek­ti­cid ko­ji se ko­ris­ti za za­šti­tu usje­va, ali i u ve­te­ri­nar­stvu za uni­šta­va­nje bu­ha, žo­ha­ra i raz­nih na­met­ni­ka. Nje­go­va upo­ra­ba ni­je do­pu­šte­na u bli­zi­ni bi­lo kak­vih nas­tam­bi za ži­vo­ti­nje ko­je se ko­ris­te za pre­hra­nu lju­di, uklju­ču­ju­ći i far­me ko­ko­ši ne­si­li­ca. Ovaj in­sek­ti­cid ujed­no je i opa­san za pče­le, a upra­vo je zbog to­ga upo­ra­ba fi­pro­ni­la na ku­ku­ruz­nim kul­tu­ra­ma stro­go za­bra­nje­na.

Ošte­će­nja je­tre i bu­bre­ga

Upra­vo je tom ke­mi­ka­li­jom bi­lo, na još ne­poz­nat na­čin, “za­či­nje­no” sa­ni­ta­cij­sko sred­stvo De­ga 16 ko­je je ma­sov­no ko­ri­šte­no za de­zin­fek­ci­ju zi­do­va i opre­me na pe­ra­dar­skim far­ma­ma. Kroz ko­žu i pe­rje fi­pro­nil je ula­zio u or­ga­ni­zam ne­si­li­ca, a oda­tle i u ja­ja ko­ja su sva­kod­nev­no is­po­ru­či­va­na sto­ti­na­ma tr­go­vi­na di­ljem Ni­zo­zem­ske, Nje­mač­ke, ali i os­tat­ka ze­ma­lja Eu­rop­ske uni­je. Ko­li­či­na in­sek­ti­ci­da ko­ji se na­la­zio u za­ra­že­nim ja­ji­ma ni­je bi­la za­ne­ma­ri­va. Pre­ma Nje­mač­kom ins­ti­tu­tu za pro­cje­nu ri­zi­ka, di­je­te te­ško 16 ki­lo­gra­ma oz­bilj­no bi se raz­bo­lje­lo ako po­je­de ne­što ma­nje od dva ja­ja. Odras­la oso­ba od 65 ki­lo­gra­ma na­ru­ši­la bi si zdrav­lje kon­zu­mi­ra­ju­ći se­dam ja­ja na dan. Ri­jet­ko će tko po­jes­ti se­dam ja­ja u jed­nom da­nu, no kada se u ra­ču­ni­cu uz­mu ko­la­či, tjes­te­ni­na, kre­me i sva os­ta­la je­la ko­ja sa­dr­že ja­ja, to je već pu­no iz­gled­ni­ja mo­guć­nost. Tro­va­nje fi­pro­ni­lom mo­že do­ves­ti do ošte­će­nja je­tre, bu­bre­ga ili gu­šte­ra­če, ali su vr­lo iz­gled­ne i iri­ta­ci­ja ko­že i oči­ju, kao i vr­to­gla­vi­ca ili po­vra­ća­nje. – Kon­ta­mi­ni­ra­nost ja­ja pes­ti­ci­dom ko­ji ni­je do­pu­šten u pro­izvod­nji hra­ne za ljud­sku upo­ra­bu je kri­mi­nal, to je vr­lo jas­no – us­t­vr­dio je za nje­mač­ku jav­nu te­le­vi­zi­ju ARD nje­mač­ki mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de Chris­ti­an Sc­h­midt, no ni­je objas­nio sve de­ta­lje o in­ci­den­tu ko­ji po­tre­sa Eu­ro­pu.

Mi­li­ju­ni us­mr­će­nih ne­si­li­ca

No jas­no je da su raz­mje­ri ovog skan­da­la ogrom­ni. Tr­gov­ci su u ci­je­lom ni­zu europ­skih ze­ma­lja mo­ra­li po­vu­ći iz pro­da­je mi­li­ju­ne one­čiš­će­nih ja­ja, a pre­ma sve­mu su­de­ći, u Ni­zo­zem­skoj će bi­ti us­mr­će­no ne­ko­li­ko mi­li­ju­na ko­ko­ši ne­si­li­ca. Ina­če, Eu­rop­ska ko­mi­si­ja doz­na­la je za ve­ću ko­li­či­nu one­čiš­će­nih ja­ja pr­vi put kra­jem sr­p­nja, kada je do­bi­la služ­be­nu oba­vi­jest od Bel­gi­je. Jav­nost je za ci­je­li pro­blem doz­na­la ne­ko­li­ko dana kas­ni­je. Uz Ni­zo­zem­sku i Bel­gi­ju, vr­lo je ja­ko po­go­đe­na i Nje­mač­ka, a spor­ni je in­sek­ti­cid na­đen u ja­ji­ma s far­mi u 12 od 16 sa­vez­nih ze­ma­lja. Otrov­na ja­ja pro­na­đe­na su i u Fran­cu­skoj i Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji. Ovo je sa­mo po­s­ljed­nji u ci­je­lom ni­zu skan­da­la ko­ji po­tre­sa­ju europ­sku po­ljo­pri­vre­du u po­s­ljed­nje vri­je­me. Zbog što ve­će za­ra­de, pro­izvo­đa­či ne­ri­jet­ko ne bi­ra­ju sred­stva, ali i svjes­no kr­še za­ko­ne ka­ko bi sma­nji­li tro­ško­ve pro­izvod­nje i os­tva­ri­li ve­ći pro­fit. Hr­vat­ska u ovo­me slu­ča­ju ni­je po­go­đe­na, no sva­ka­ko su do­ma­ći kup­ci is­ku­si­li svoj dio pok­va­re­ne i one­čiš­će­ne hra­ne. Pri­je sa­mo če­ti­ri go­di­ne Hr­vat­sku je po­tre­sa­la afe­ra s afla­tok­si­nom u mli­je­ku kada je go­to­vo kra­hi­ra­la mlje­kar­ska in­dus­tri­ja. Proš­le go­di­ne sal­mo­ne­la je na­đe­na u ci­je­lom ni­zu mes­nih pre­ra­đe­vi­na, ma­hom iz uvo­za. Pok­va­re­no me­so uvo­zi­lo se iz Bra­zi­la, pri to­me ga se na pu­tu za­mr­za­va­lo i od­mr­za­va­lo po ne­ko­li­ko pu­ta.

Eu­rop­ska ko­mi­si­ja doz­na­la je za one­čiš­će­na ja­ja kra­jem sr­p­nja, a skan­dal je iz­bio ne­ko­li­ko dana kas­ni­je Fi­pro­nil pro­na­đen u ja­ji­ma ko­ris­ti za uni­šta­va­nje žo­ha­ra, bu­ha i os­ta­lih na­met­ni­ka u ra­tar­stvu

Ana­li­ze ja­ja iz europ­skih tr­go­vi­na pro­vo­de se u la­bo­ra­to­ri­ji­ma ne­ko­li­ko ze­ma­lja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.