Vr­hov­ni sud: Uhi­ti­te na­čel­ni­ka Muc­hac­ha!

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Na­čel­nik jed­ne op­ći­ne u Ca­ra­ca­su, Ra­mon Muc­hac­ho, kriv je što ni­je spri­je­čio pro­s­vje­de u svo­joj op­ći­ni, ka­že vr­hov­ni sud Vr­hov­ni sud Ve­ne­zu­ele do­nio je ju­čer odred­bu o uhi­će­nju Ra­mo­na Muc­hac­ha, opor­be­nog na­čel­ni­ka op­ći­ne Cha­cao u Ca­ra­ca­su ko­ju već mje­se­ci­ma po­tre­sa­ju snaž­ni pro­tuv­la­di­ni pro­s­vje­di us­mje­re­ni pro­tiv so­ci­ja­lis­tič­kog pred­sjed­ni­ka Ni­co­la­sa Ma­du­ra. U pri­op­će­nju su­da sto­ji da je us­tav­no sud­sko vi­je­će osu­di­lo Muc­hac­ha na 15 mje­se­ci za­tvo­ra te smi­je­ni­lo s do­sa­daš­nje duž­nos­ti. Muc­hac­ha te­re­te za ne­po­što­va­nje su­da. Toč­ni­je, sma­tra ga se od­go­vor­nim što ni­je pos­lu­šao odred­bu da za­jam­či slo­bo­dan pro­met u op­ći­ni Cha­cao u ko­joj pro­s­vjed­ni­ci već vi­še od če­ti­ri mje­se­ca sva­kod­nev­no blo­ki­ra­ju uli­ce i pos­tav­lja­ju ba­ri­ka­de. – Pro­s­vje­di su le­gi­tim­no pra­vo lju­di – ka­že Muc­hac­ho.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.