Uto­či­šta za sve ko­ji do­ma ne­ma­ju kli­ma ure­đaj

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Un­traš­njost Grč­ke tre­ći je dan za­re­dom su­oče­na s tem­pe­ra­tu­ra­ma vi­šim od 40 stup­nje­va Cel­zi­ja da­nju i 30 no­ću. Va­lom vru­ći­ne po­seb­no su te­ško za­hva­će­na za­pad­na i sje­ve­ro­za­pad­na Grč­ka, gdje su iz­mje­re­na 42 stup­nja.Me­to­ro­lo­zi vru­ći­ne naj­av­lju­ju do kra­ja tjed­na, a li­ječ­ni­ci upo­zo­ra­va­ju da su zdrav­lje po­seb­no šte­te­ne vi­so­ke noć­ne tem­pe­ra­tu­re. I sta­ri­ma i mla­di­ma sa­vje­tu­je se da se što je ma­nje mo­gu­će iz­la­žu sun­cu. Mjes­ne vlas­ti u ur­ba­nim zo­na­ma or­ga­ni­zi­ra­le su uto­či­šta za lju­de ko­ji ne­ma­ju ‘kli­mu’ u svo­jim do­mo­vi­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.