Sve ma­nja pro­izvod­nja mli­je­ka i nes­ta­ši­ca mas­la­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - To­mis­lav Pi­li/PD

Na za­li­ha­ma EU kra­jem svib­nja sve­ga 1396 to­na mas­la­ca. Ni­šta u od­no­su na 92.548 to­na iz svib­nja 2016. Zbog pro­mi­je­nje­nih pre­hram­be­nih na­vi­ka ci­je­ne mas­la­ca u Eu­ro­pi pos­ti­žu re­kord­ne ra­zi­ne, a mlje­kar­ski di­vo­vi upo­zo­ra­va­ju da pri­je­ti i nes­ta­ši­ca te na­mir­ni­ce. Pre­ma po­da­ci­ma Or­ga­ni­za­ci­je za hra­nu i po­ljo­pri­vre­du Uje­di­nje­nih na­ro­da, ci­je­ne mas­la­ca u lip­nju su sko­či­le 14 pos­to. U Eu­rop­skoj uni­ji za­li­he mas­la­ca kra­jem svib­nja pa­le su na sve­ga 1396 to­na i prak­tič­ki su nes­ta­le u od­no­su na 92.548 to­na iz svib­nja 2016. Dva su raz­lo­ga za skok ci­je­ne. Pr­vi je u sve ni­žim ot­kup­nim ci­je­na­ma mli­je­ka u Eu­ro­pi. Po­čet­kom sr­p­nja Pe­der Tu­bor­gh, glav­ni iz­vr­š­ni di­rek­tor dan­ske Ar­le, če­t­vr­tog pre­ra­đi­va­ča mli­je­ka u svi­je­tu, iz­a­zvao je svo­je­vr­s­nu pa­ni­ku me­đu po­tro­ša­či­ma tvrd­njom da će sve ma­nja pro­izvod­nja mli­je­ka iz­a­zva­ti nes­ta­ši­cu mas­la­ca. Dru­gi je raz­log što me­di­cin­ska is­tra­ži­va­nja po­ka­zu­ju da je mas­lac zdra­vi­ji od mar­ga­ri­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.