Ron­nie Wo­od iz­da­je knji­gu s 500 svo­jih slika i skul­p­tu­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Ma­ja Car ma­ja.car@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Na 256 stra­ni­ca na­la­ze se fo­to­gra­fi­je ra­do­va nas­ta­lih u 50 go­di­na, a tim po­vo­dom gi­ta­rist je me­di­ji­ma ot­krio da je mis­lio da ju ne­će do­ži­vje­ti

Glaz­be­no, li­kov­no ili ži­vot­no, uzev­ši u ob­zir ka­koj e ra­ska­la­šen oži­vio, ai u 70. i dalje ži­vi pu­nim plu­ći­ma, za gi­ta­ris­ta Sto­ne­sa Ron­ni­eja Wo­oda oprav­da­no mo­že­mo re­ći da je oli­če­nje ar­tis­ta. Upra­vo ta­ko, “Ron­nie Wo­od: Ar­tist” zo­ve se i no­va, edi­cij­ski li­mi­ta­ra­na, knji­ga s oko 500 fo­to­gra­fi­ja nje­go­vih slika i skul­p­tu­ra nas­ta­lih u po­s­ljed­njih 50 go­di­na. Nje­nih 256 stra­ni­ca or­ga­ni­zi­ra­no je te­mat­ski. Dio je po­sve­ćen sli­ka­ma ko­je su nas­ta­le na te­me­lju frag­me­na­ta sje­ća­nja s ve­li­kih kon­ce­ra­ta Sto­ne­sa ko­je je sa­mo on mo­gao vi­dje­ti. Pred­stav­lje­na je i ko­lek­ci­ja nje­go­vih skul­p­tu­ra uglav­nom ani­mal­ne te­ma­ti­ke, dok je­dan po­se­ban dio knji­ge či­ne pej­za­ži. Fo­to­gra­fi­ja sva­kog ra­da po­pra­će­na je i tek­s­tom u ko­jem objaš­nja­va što ga je in­s­pi­ri­ra­lo na nje­gov nas­ta­nak i kada je dje­lo nas­ta­lo. Uvod­nik u knji­gu na­pi­sao je za­ci­je­lo naj­poz­na­ti­ji umjet­nik mo­der­ne umjet­nos­ti Bri­ta­nac Da­mi­en Hirst, ko­ji je ujed­no i naj­ve­ći ko­lek­ci­onar Wo­odo­vih dje­la či­je ci­je­ne na tr­ži­štu umjet­ni­na da­nas do­se­žu i 300.000 fun­ti. Upra­vo je Hirst čo­vjek ko­ji ga je 2008. umjet­noš­ću dos­lov­no spa­sio od dro­ge i uveo u svi­jet A kla­se umjet­ni­ka s re­no­me­om jer do ta­da je stva­rao tek u po­za­di­ni glaz­be­ne ka­ri­je­re. O to­me, kao i o ne­dav­no di­jag­nos­ti­ci­ra­nom ra­ku plu­ća, Wo­od je uoči iz­la­ska knji­ge 21. ko­lo­vo­za, pro­go­vo­rio i u in­ter­v­juu za Event. – Ni­sam mis­lio da ću do­ži­vje­ti ovu knji­gu – re­kao im je is­kre­no 70-go­diš­njak alu­di­ra­ju­ći na svo­ju du­go­go­diš­nju ovis­nost o al­ko­ho­lu i dro­ga­ma, od če­ga je pot­pu­no čist zad­njih osam go­di­na, ali i na ot­kri­će od pri­je tri mje­se­ca da bo­lu­je od kar­ci­no­ma plu­ća. Ope­ra­ci­jom mu je uk­lo­njen dio pluć­nog kri­la, sa­da se, ka­že, osje­ća do­bro, a ke­mo­te­ra­pi­ju je od­bio jer ni­je že­lio ostati bez ko­se. Pi­ta­li su ga i ka­ko je us­pi­je­vao ci­je­li ži­vot to­li­ko ra­di­ti i stva­ra­ti na dva umjet­nič­ka po­lja, is­to­vre­me­no pod utje­ca­jem opi­ja­ta na što je od­go­vo­rio: – Kom­bi­na­ci­ja dro­ge i al­ko­ho­la je ne­ko vri­je­me ‘po­ma­ga­la’ jer od tog kok­te­la vam se ne spa­va pa sam ja cr­tao. Sli­ka­nje mi je bi­lo po­put zra­ka, znao sam div­lje ra­di­ti na de­set slika is­to­vre­me­no. Na kra­ju me umjet­nost spa­si­la od ovis­nos­ti. Dos­lov­no. Na­ime, Da­mi­en Hirst, ko­jeg ra­ni­je ni­sam poz­na­vao, odveo me u kli­ni­ku za odvi­ka­va­nje. Pos­li­je li­je­če­nja, odveo me u svoj ate­lje i re­kao mi da uz­mem kist u ru­ke. Od ta­da ni­sam stao, eta­bli­rao sam se na sce­ni i pot­pu­no čist do­če­kao ovu knji­gu.

Iz­la­zi 21. ko­lo­vo­za U knji­zi “Ron­nie Wo­od: Ar­tist” su i skul­p­tu­re i por­tre­ti po­put Sla­sha, gi­ta­ris­ta Guns N’ Ro­se­sa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.