En­gle­zi za po­ja­ča­nja po­tro­ši­li mi­li­jar­du eura, kao Pri­me­ra i Se­ri­ja A za­jed­no

Na koc­ki su gla­ve tre­ner­skih ve­li­ka­na. Ne us­pi­ju li, sli­je­de im – “vje­ša­la”. Kla­di­oni­ce ne vje­ru­ju na­šem Sla­ve­nu Bi­li­ću. Na­kon M. Hug­he­sa i R. Beníte­za, biv­ši hr­vat­ski iz­bor­nik je me­na­džer s naj­ve­ćim šan­sa­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Gra­di­mir Đu­ka­rić

Ne­ma šan­se da pro­da­mo Co­utin­ha, ove se­zo­ne na­še su am­bi­ci­je ve­li­ke, ide­mo po nas­lov pr­va­ka – po­ru­čio je tre­ner Li­ver­po­ola Klopp

Po­či­nje Pre­mi­er­ship! Već slje­de­ćeg vi­ken­da po­či­nje ni­kad uz­bud­lji­vi­ja i ne­iz­vjes­ni­ja no­go­met­na bit­ka za En­gle­sku u ko­joj su na koc­ki gla­ve tre­ner­skih ve­li­ka­na ko­ji­ma će se idu­će se­zo­ne priz­na­ti sa­mo us­pjeh. Ili im sli­je­de “vje­ša­la”. Ulog je ve­lik, mje­sec dana pri­je za­klju­če­nja tran­sfer tr­ž­ni­ce en­gle­ski pr­vo­li­ga­ši već su po­tro­ši­li vi­še od mi­li­jar­du eura, a od naj­ve­ćih po­tro­ša­ča tra­ži se re­zul­tat. Kla­di­oni­ce naj­ve­će šan­se za nas­lov, kao i proš­le se­zo­ne, da­ju Man­c­hes­ter Cityju (ko­efi­ci­jent je 1:2,88), sli­je­de Man­c­hes­ter Uni­ted (1:4,33), a tek po­tom pr­vak Chel­sea (1:4,5). Za­vr­še li Tot­ten­ham, Li­ver­po­ol ili Ar­se­nal pr­vi, bi­lo bi to, pre­ma

kla­di­oni­ca­ma, iz­ne­na­đe­nje pa su i ko­efi­ci­jen­ti na ta­kav ras­plet 1:11. Ras­troš­ni Pep Gu­ar­di­ola vi­še ne­ma pra­vo na po­gre­šku. Ne na­kon što je u po­s­ljed­njih godinu dana na tran­sfe­re po­tro­šio ne­vje­ro­jat­nih po­la mi­li­jar­de eura, ko­li­ko i u osam go­di­na na klu­pa­ma Bar­ce­lo­ne i Bayer­na. Pep je proš­le se­zo­ne imao pri­ti­sak ins­tant us­pje­ha, ali idu­će se­zo­ne mu je ti­tu­la im­pe­ra­tiv. Pot­pu­no je re­kons­tru­irao po­s­ljed­nju li­ni­ju do­vo­đe­njem Men­dyja, Wal­ke­ra i Da­ni­la, ma­ne­var je obo­ga­tio is­pla­tiv­ši Mo­na­cu 50 mi­li­ju­na eura za proš­lo­se­zon­ski “mo­zak” igre kne­že­va Ber­nar­da Sil­vu, a is­to­vre­me­no se ri­je­šio is­lu­že­nog ka­dra ko­ji je već dao naj­bo­lje što je mo­gao.

Ka­os u Chel­se­aju

– Sad mo­že­mo igra­ti u dva raz­li­či­ta sus­ta­va, s tri ili če­ti­ri obram­be­na igra­ča, što će bi­ti na­ša pred­nost – re­zi­mi­rao je Pep uči­nak u pri­je­laz­nom ro­ku ko­ji za nje­ga još ni­je za­vr­šen. Dva od tri po­ja­ča­nja Joséa Mo­urin­ha igra­či su s ko­ji­ma je su­ra­đi­vao u Chel­se­aju. S Vic­to­rom Lin­delöfom do­bio je čvr­sti­nu u obra­ni, s Ne­ma­njom Ma­ti­ćem ne sa­mo sti­je­nu u vez­nom re­du či­jim će do­la­skom Pa­ul Pog­ba do­bi­ti “osi­gu­ra­ča” iza svo­jih le­đa i slo­bo­du u ofen­ziv­nom di­je­lu igre već i od­lič­nog ra­zi­gra­va­ča ko­ji je proš­le se­zo­ne imao vi­še asis­ten­ci­ja od bi­lo ko­jeg no­go­me­ta­ša Man­c­hes­ter Uni­te­da, dok je s Ro­me­lu­om Lu­ka­ku­om do­bio na­pa­da­ča ko­ji mu jam­či 20 go­lo­va po se­zo­ni. Što se kvra­gu do­ga­đa u Chel­se­aju – pi­ta­nje je ko­ji­ma se na­vi­ja­či­ma tog klu­ba po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko tje­da­na mo­ta po gla­vi. Tre­ner Chel­se­aja ovog je lje­ta ot­pi­sao naj­bo­ljeg stri­jel­ca šam­pi­on­ske mom­ča­di Di­ega Cos­tu, i to SMS po­ru­kom, odre­kao se i Ne­ma­nje Ma­ti­ća, a za­mi­je­nio ih svje­žom krv­lju – Ál­va­rom Mo­ra­tom, ve­z­nja­kom Ti­emo­uéom Ba­kayo­kom i bra­ni­čem An­to­ni­jem Rüdi­ge­rom. Me­đu­tim... Či­ta­vu proš­lu se­zo­nu Con­te je odi­grao sa 16-17 igra­ča u ro­ta­ci­ji, ali za raz­li­ku od pret­hod­ne se­zo­ne kada je Chel­sea bio “os­lo­bo­đen” europ­skih nas­tu­pa, idu­će će igra­ti Li­gu pr­va­ka. Con­teu su naj­ve­će že­lje pri­je­laz­nog ro­ka (Lu­ka­ku, Al­ves, Bo­nuc­ci, Men­dy, Da­ni­lo) os­ta­le ne­dos­tiž­ne. Na­ga­đa se da Abra­mo­vi­če­va des­na ru­ka Ma­ri­na Gra­nov­ska­ja, či­ja je ri­ječ pre­sud­na u po­li­ti­ci tran­sfe­ra, i Con­te ni­su na is­toj val­noj du­lji­ni. Otu­da i Chel­se­aje­vo bi­zar­no pos­lo­va­nje ovo­ga lje­ta ko­je bi se mo­glo obi­ti o gla­vu svi­ma u klu­bu. Na ne­dav­noj tur­ne­ji po SAD-u Con­te je u ro­ta­ci­ji imao sve­ga 17 no­go­me­ta­ša, što je ne­do­volj­no čak i da po­pu­ni pro­to­kol u utak­mi­ca­ma Pre­mi­er­shi­pa!

Wen­ge­rov bi­ti ili ne bi­ti

Jür­gen Klopp pu­no je vre­me­na iz­gu­bio po­ku­ša­va­ju­ći za­klju­či­ti tran­sfe­re Nabyja Ke­ite (za ko­jeg čak ni po­nu­da od 65 mi­li­ju­na eura ni­je bi­la do­volj­na) i Vir­gi­la van Dij­ka, a za­sad se mo­rao za­do­vo­lji­ti Mo­ha­me­dom Sa­la­hom. Pri­tom od­bi­ja na­sr­ta­je Bar­ce­lo­ne na Phi­lip­pea Co­utin­ha. Sto mi­li­ju­na eura gla­si­la je naj­ve­ća po­nu­da ko­ja je sti­gla na An­fi­eld, ali ni­je im­pre­si­oni­ra­la Klop­pa. Red­si u pred­se­zon­skim utak­mi­ca­ma od­lič­no iz­gle­da­ju, pet pobjeda (uklju­ču­ju­ći i de­mo­li­ra­nje Bayer­na s 3:0 u Mün­c­he­nu), uz po­raz od Atléti­ca, ali tek na­kon 11-era­ca, do­vo­ljan su raz­log za op­ti­mi­zam me­đu red­si­ma i sno­ve ka­ko bi idu­ća se­zo­na na­po­kon tre­ba­la bi­ti ta. – Ne ula­zi­mo u se­zo­nu bez am­bi­ci­ja, bo­rit će­mo se za nas­lov! – ne kri­je Klopp. Na­kon što je, su­prot­no že­lja­ma na­vi­ja­ča, Wen­ger po­t­vr­đen za tre­ne­ra Ar­se­na­la i idu­će dvi­je se­zo­ne, pri­ti­sak s ko­jim će se mo­ra­ti no­si­ti pos­tao je ne­pod­noš­ljiv. – Doš­lo je vri­je­me. Svi če­ka­ju nas­lov, i klub, i na­vi­ja­či, i no­go­me­ta­ši i Ar­sène – ka­že Thi­er­ry Hen­ry. Alexan­drea La­ca­zet­tea pla­tio je Wen­ger 53 mi­li­ju­na €, što mu je i naj­ve­ća kup­nja ot­ka­ko je na klu­pi Ar­se­na­la, a do­veo je i sjaj­nog bh. sto­pe­ra Se­ada Ko­la­šin­ca. U tom mo­ru pu­nom mor­skih pa­sa tre­ba pre­ži­vje­ti Sla­ven Bi­lić. U klu­bu oče­ku­ju da će tre­ća Hr­va­to­va se­zo­na na klu­pi “če­ki­ća­ra” bi­ti pu­no ma­nje stres­na od pret­hod­ne, a pla­sman u sre­di­ni ljes­tvi­ce ne bi smio bi­ti do­ve­den u pi­ta­nje. Bi­li­ćev West Ham odra­dio je lje­tos so­li­dan po­sao do­vo­đe­njem Har­ta, Ar­na­uto­vi­ća i Chic­ha­ri­ta. Ipak, kla­di­oni­ce mu ne vje­ru­ju. Na­kon Hug­he­sa i Beníte­za, biv­ši hr­vat­ski iz­bor­nik je me­na­džer s naj­ve­ćim šan­sa­ma za ot­kaz.

Klopp (Li­ver­po­ol), Wen­ger (Ar­se­nal), Mo­urin­ho (Man­c­hes­ter Uni­ted) mis­le da ove go­di­ne mo­gu do nas­lo­va u Pre­mi­er­shi­pu. Cilj Bi­li­će­va West Ha­ma je pak sed­mo mjes­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.