Grad­ski vrt bio je Ri­je­kin Dun­kerque

Di­na­mo u pe­tak ima ko­lo­sal­nu pri­li­ku sla­vi­ti na Ru­je­vi­ci i ste­ći ve­ću pred­nost

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Mla­den Mi­le­tić mla­den.mi­le­tic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Noć­ni auto­bus pun ra­nje­nih: Žu­pa­rić se opo­ra­vio od pa­da, Zu­ta je igrao s kop­ča­ma, Ga­vra­no­vi­ću je stra­dao aduk­tor, a Bra­da­ri­ću ra­me Pun “ge­pek” bri­ga, pro­ble­ma, kar­to­na i ra­nje­ni­ka po­nio je ri­ječ­ki noć­ni auto­bus iz Osi­je­ka s utak­mi­ce u ko­joj je pr­vak do­ži­vio pr­vi po­raz u no­voj se­zo­ni... Grad­ski vrt bio je Ri­je­kin Dun­kerque, Ke­ko­va voj­ska vra­ti­la se ku­ći u uto­rak u ra­nim sa­ti­ma po­bi­je­đa­na i is­pre­bi­ja­na, pa je ju­čer li­ječ­nič­ka služ­ba ra­di­la pre­ko­vre­me­no.

“Sve je su­per i sve je za pet”

Još je u naj­bo­ljem sta­nju onaj či­ja je si­tu­aci­ja na­kon utak­mi­ce iz­gle­da­la naj­go­re. Da­rio Žu­pa­rić pao je s ve­li­ke vi­si­ne u za­vr­š­ni­ci utak­mi­ce na ra­me i os­tao bez zra­ka. Do­bro je i pro­šao, iako se zbog is­crp­lje­nos­ti još jed­nom sru­šio na­kon po­s­ljed­nje­ga gon­ga. Tre­ner Kek bio je ja­ko za­bri­nut, no iz­van­red­ni sto­per, je­dan od naj­bo­ljih na po­čet­ku se­zo­ne, već se do Luč­kog opo­ra­vio. Le­onard Zu­ta za­vr­šio je bit­ku s kop­ča­ma i po­ve­zom iz­nad ar­ka­de, a upit­no je ka­ko će se opo­ra­vi­ti Fi­lip Bra­da­rić ko­jem su oz­li­je­đe­ni ra­me i ru­ka na­kon što ga je Eju­pi “slo­žio” na tlo. Slje­de­ći ve­li­ki der­bi s “pro­bu­đe­nim” Di­na­mom na ras­po­re­du je već u pe­tak. Što je na­kon sve­ga mo­glo svi­ra­ti u Ri­je­ki­nu auto­bu­su na pu­tu ku­ći? Mo­žda Pip­si? “Sve je su­per i sve je za pet, kad si mu­ško i vo­liš no­go­met, uš­la­gi­ran i agre­si­van...”.

Te­ško pri­ma­ju, te­ško za­bi­ja­ju

Cr­ni obla­ci iz­nad Ru­je­vi­ce ni­su sa­mo zbog oz­lje­da ne­go i zbog pro­ble­ma ko­je bi osje­ti­le i pu­no ja­če mom­ča­di – na­kon naj­bo­ljeg stri­jel­ca An­dri­ja­še­vi­ća klub je na­pus­tio i naj­bo­lji do­da­vač te naj­bor­be­ni­ji igrač, a od­la­zak ku­ma Ris­tov­skog te­ško je pao naj­bo­ljem igra­ču proš­le se­zo­ne Mar­ku Ve­šo­vi­ću ko­ji je u Osi­jek do­šao de­kon­cen­tri­ran. Bi­li su ja­ko po­ve­za­ni. Za­pra­vo je šte­ta i da je iz­gu­bio svo­ju po­zi­ci­ju des­nog kri­la jer je na njoj bio naj­bo­lji, a Ri­je­ki­na na­va­la br­ža i kon­kret­ni­ja. Gor­gon ni­je u šu­ter­skoj for­mi, usam­lje­ni Ga­vra­no­vić te­ško do­la­zi do pros­to­ra, pri­no­ve po­put Je­li­ća još se ni­su po­ka­za­le, a He­be­ru baš ni­šta ne po­la­zi za no­gom, to ni iz­da­le­ka ni­je onaj igrač ko­ji je la­ni bri­lji­rao u Sla­ve­nu Be­lu­pu, pa je sa­svim jas­no za­što je pr­vak u kri­zi ofen­zi­ve u te­žim utak­mi­ca­ma i za­što Di­na­mo u pe­tak do­la­zi kao fa­vo­rit, s ko­lo­sal­nom pri­li­kom da do­tu­če Ri­je­ku i stek­ne bo­dov­nu pred­nost već na­kon pet ko­la. No, Ri­je­ča­ni ne­će bez bor­be pre­da­ti svo­ju Ru­ju, bra­nit će je kao ži­vot, a ona će ih do­če­ka­ti kao he­ro­je. Čak i s dva igra­ča vi­še, Osi­jek je stvo­rio ma­nje pri­li­ka pro­tiv Ri­je­ke ne­go pro­tiv Di­na­ma, us­pio je za­bi­ti jed­nom, iz pre­ki­da, a od­lič­ni mla­di vra­tar Slu­ga po­ka­zao je da mo­že pa­ri­ra­ti Li­va­ko­vi­ću.

Na ko­lje­na pred der­bi – Ri­je­ka će bi­ti bez Ma­le­ša i Ve­šo­vi­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.