Za To­do­ri­ćev he­li­kop­ter i jah­tu ja­vi­lo se 27 ku­pa­ca

Agro­ko­ro­va imo­vi­na na bub­nju: naj­pri­je u pro­da­ju idu po­kret­ni­ne, a slje­de­će go­di­ne, na­kon pro­ce­sa na­god­be, pro­da­vat će se tvrt­ke unu­tar kon­cer­na

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Li­di­ja Ki­se­ljak

Dr­ža­va mo­ra zna­ti cilj pri­je pro­da­je i vo­di­ti ra­ču­na o to­me da ne­ke od tvrt­ki ne pos­ta­nu po­druž­ni­ce mul­ti­na­ci­onal­nih kom­pa­ni­ja U ma­ri­ni u Za­dru od ju­čer je po­ten­ci­jal­nim kup­ci­ma iz­lo­že­na Agro­ko­ro­va jah­ta Ri­va 85 Ope­ra, ko­ju se pla­ni­ra, is­to kao i he­li­kop­ter, pro­da­ti do kra­ja lis­to­pa­da. Još u svib­nju iz­van­red­na upra­va Agro­ko­ra obja­vi­la je jav­ni po­ziv za is­ka­zi­va­nje in­te­re­sa za kup­nju jah­te i he­li­kop­te­ra, a od ta­da je prim­lje­no 15 is­ka­za in­te­re­sa za kup­nju jah­te i 12 za he­li­kop­ter. Na­kon po­kret­ni­na, po­čet će i raz­go­vo­ri o pro­da­ji tvrt­ki. Pri­je to­ga po­treb­no je pri­če­ka­ti fi­nan­cij­ska iz­vješ­ća kom­pa­ni­ja kon­cer­na u ruj­nu, od­nos­no pri­kaz toč­nog sta­nja imo­vi­ne i obve­za. Tek u pro­ce­su na­god­be slje­de­će go­di­ne znat će se što će u pro­da­ju, ko­li­ki će bi­ti ot­pi­si, mo­gu­ći re­pro­gra­mi..., a taj dio naj­vi­še ovi­si o vje­rov­ni­ci­ma, od­nos­no nji­ho­voj že­lje­noj br­zi­ni na­pla­te. Bu­du li htje­li ubr­za­ti pro­da­ju, ta­da se si­gur­no ne­će mo­ći pos­ti­ći do­bra ci­je­na.

Imo­vi­na oko 20 ml­rd. ku­na

Naš su­go­vor­nik bli­zak kon­cer­nu ka­že da bi dr­ža­va u tim pre­go­vo­ri­ma o pro­da­ji tre­ba­la po­ka­za­ti sna­gu i ut­vr­di­ti što je na­ci­onal­ni in­te­res. Pri­mje­ri­ce, do­bro raz­mis­li­ti pri­je ne­go što se pro­da­ju PIK-ovi ko­ji ima­ju i vri­jed­nu zem­lju u Sla­vo­ni­ji, te ka­ko pro­da­ti: par­ci­jal­no i do­bi­ti ma­nju ci­je­nu ili okrup­ni­ti ne­ke tvrt­ke. Tre­ba, ka­že, vo­di­ti ra­ču­na da ne­ke od tvrt­ki ne pos­ta­nu po­druž­ni­ce mul­ti­na­ci­onal­nih kom­pa­ni­ja te o to­me da nam na tr­ži­štu os­ta­ne kom­pa­ni­ja vri­jed­nos­ti ve­će od mi­li­jar­du eura. Pre­ma pro­cje­na­ma, vri­jed­nost imo­vi­ne tvrt­ki kon­cer­na je oko 2,5 do tri mi­li­jar­de eura, od­nos­no oko 20 mi­li­jar­di ku­na, ali će se po­lo­vi­ca tog iz­no­sa na­kon re­vi­zi­je mo­ra­ti ot­pi­sa­ti. No, ako vje­rov­ni­ci, pri­je sve­ga ban­ke, po­ka­žu strp­lje­nje, tvrt­ke kroz po­bolj­ša­no ope­ra­tiv­no pos­lo­va­nje mo­gu za ne­ko vri­je­me pos­ti­ći bo­lju ci­je­nu. Vi­ša ci­je­na si­gur­no se mo­že pos­ti­ći i za­to što već sa­da pos­to­ji in­te­res, u pro­sje­ku za sva­ku od tvrt­ki od če­ti­ri do pet po­ten­ci­jal­nih ku­pa­ca. Ne­ki su od njih po­du­zet­ni­ci ko­ji su in­te­res za di­je­lo­ve kon­cer­na po­ka­za­li još u vri­je­me vod­stva Ivi­ce To­do­ri­ća, a ima ih do­ma­ćih i stra­nih. Pri­mje­ri­ce, ki­ne­ski mi­li­jar­der Jan­gxi­ong Hu za naš je list ne­dav­no iz­ja­vio da ima in­te­res za Be­lje te Kon­zum i tu­ris­tič­ke tvrt­ke. Za Be­lje je za­in­te­re­si­ran i ma­đar­ski mi­li­jar­der Sán­dor Csányi, naj­ve­ći di­oni­čar OTP gru­pe i član od­bo­ra di­rek­to­ra MOL-a. In­te­res za ba­ranj­ski kom­bi­nat ni­je neo­bi­čan s ob­zi­rom na to da Agro­kor u Sla­vo­ni­ji po­sje­du­je 30.000 ha zem­lje, od če­ga je dio u vlas­niš­tvu, dio u kon­ce­si­ji. Sto­ga se već go­vo­ri da je oko ba­cio i vlas­nik Ži­ta Marko Pi­pu­nić te arap­ski po­du­zet­ni­ci ko­ji već osva­ja­ju Sr­bi­ju.

Strp­lje­nje vje­rov­ni­ka

Za­to je po­treb­no do­bro raz­mis­li­ti bi li tre­ba­lo mo­žda za­jed­no pro­da­ti Be­lje i PIK Vr­bo­vec, na­pra­vi­ti mo­žda pre­hram­be­nu kom­pa­ni­ju ko­ja će oku­pi­ti naj­bit­ni­je Agro­ko­ro­ve tvrt­ke iz tog sek­to­ra, pa mo­žda me­đu kup­ci­ma na umu ima­ti i mi­ro­vin­ske fon­do­ve ko­ji na ras­po­la­ga­nju ima­ju dvi­je mi­li­jar­de ku­na nov­ca sprem­nog za ula­ga­nje. Za Kon­zum su in­te­res već is­ka­za­li do­ma­ći pro­izvo­đa­či. Na­rav­no, opet će pu­no ovi­si­ti o strp­lje­nju vje­rov­ni­ka. Ono bi se mo­glo iz­gu­bi­ti ako Sber­bank na su­du u Slo­ve­ni­ji iz­bo­ri pre­uzi­ma­nje Mer­ca­to­ra u za­mje­nu za po­tra­ži­va­nja.

Ma­ri­na u Za­dru: mo­tor­na jah­ta Ri­va 85 Ope­ra pro­izve­de­na je 2006. go­di­ne, du­ga je 23,86 me­ta­ra, a tra­že­na ci­je­na je 1,4 mi­li­ju­na eura plus PDV

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.