AMERIČKI LOVCI NA TALENTE VEĆ NAM NUDE STIPENDIJE

OSTAJEMO JER ŽELIMO NASTUPATI ZA HR­VAT­SKU, KA­ŽU OVI SUPERTALENTI

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama - Dra­žen Braj­dić

U de­set­lje­ću re­ne­san­se na­šeg ves­la­nja i us­pje­ha če­tver­ca na pa­ri­će, bra­će Sin­ko­vić i Da­mi­ra Mar­ti­na, po­ja­vi­li su se ne­ki no­vi zlatni klin­ci S ob­zi­rom na to da su se u po­ne­dje­ljak kas­no na­ve­čer u Li­je­pu Na­šu čak dvi­je posade vra­ti­le s ju­ni­or­skim svjet­skim zla­tom, če­tve­rac ko­ji či­ne bli­zan­ke Jur­ko­vić, Bru­na Mi­li­no­vić i Iza­be­la Kra­kić, te dvo­jac ko­ji či­ne blizanci Lon­ča­rić, da­ju nam pra­vo da vje­ru­je­mo da i bu­duć­nost hr­vat­skog ves­la­nja mo­že bi­ti blis­ta­va. Kad je u pi­ta­nju “ru­dar­ski” sport kao što je ves­la­nje, je­dan od naj­te­žih ko­je mo­že­te iz­a­bra­ti, uvi­jek se pi­ta­mo ko­jom je to igrom sud­bi­ne iz­bor pao baš na taj sport. A ka­ko se to do­go­di­lo u slu­ča­ju zlat­nih bli­za­na­ca, is­pri­čao nam je nji­hov otac Da­vor: - Iz­bor je bio nji­hov za­ci­je­lo i sli­je­dom to­ga što ži­vi­mo na ri­je­ci Dra­vi, dos­lov­no na osječ­koj pro­me­na­di. Kada su dečki pro­ho­da­li i pr­vi put, s godinu i pol, vidjeli čamac na Dra­vi, u is­ti su glas povikali da i oni to hoće. U me­đu­vre­me­nu su tre­ni­ra­li ko­šar­ku i te­nis i bi­li do­bri u to­me, no tre­ne­ri­ma su rek­li da su u tim spor­to­vi­ma pri­vre­me­no i da sa­mo

če­ka­ju da se mo­gu upi­sa­ti u VK Ik­tus. Kad smo s tre­ne­rom Kre­šom Iža­ko­vi­ćem raz­go­va­ra­li o nje­go­vim šti­će­ni­ci­ma, on nam je ka­zao da Lon­ča­ri­ći ima­ju “hig­hlan­der­sku” ge­ne­ti­ku, što je po­t­vr­dio i tata: - Mo­ji su 50 pos­to iz Me­đi­mur­ja, a 50 pos­to s Ku­pre­sa, a su­pru­gi­ni po­lo­vi­ca Nje­mač­ka, a dru­ga po­lo­vi­ca Liv­no. Kod na­ših si­no­va pre­su­di­la je oči­to ta ku­pre­ško-li­vanj­ska ge­ne­ti­ka. Na­kon ovog zla­ta, Da­vor Lon­ča­rić, no­vi­nar HRT-a, vi­še ne mo­ra ima­ti ni naj­ma­nji osje­ćaj stra­ha od su­ko­ba in­te­re­sa kada se nje­go­vi si­no­vi po­ja­ve na jav­noj te­le­vi­zi­ji. Jer, Patrik i Anton su pra­vi sport­ski dra­gu­lji. - Od nji­ho­vih sport­skih po­če­ta­ka znao sam da će od njih bi­ti ne­što. Do­du­še, ni­sam oče­ki­vao da će se to do­go­di­ti ta­ko br­zo pa je ovo i za me­ne šok. Mis­lio sam da će naj­vi­še mo­ći po­ka­za­ti u po­s­ljed­noj ju­ni­or­skoj go­di­ni, no oni su svjetski pr­va­ci pos­ta­li i dva dana pri­je no što će na­pu­ni­ti 17 go­di­na – ka­zao je po­nos­ni tata osje­tiv­ši po­tre­bu da do­da i ovo: - Ot­kad se ba­ve ves­la­njem, bo­lju dje­cu nit­ko od mo­jih pri­ja­te­lja i poz­na­ni­ka ne­ma. To su naj­sa­vjes­ni­ja dje­ca ko­ju znam. Ves­la­nje im je is­pred sve­ga, a tim spor­tom ne mo­že se ba­vi­ti oso­ba ko­ja ni­je pot­pu­no sa­mo­dis­ci­pli­ni­ra­na. S ob­zi­rom na to da je ri­ječ o bli­zan­ci­ma ko­ji idu u is­ti raz­red, dečki ne­ma­ju ni naj­ma­njih pro­ble­ma s us­kla­đi­va­njem ter­mi­na za tre­ning. No, ni Patrik ni Anton ni­su imu­ni na brat­ske raz­mi­ri­ce. - Stal­no smo za­jed­no, re­kao bih i pre­vi­še, pa do­đe do ten­zi­ja. Ne­kad ne­ko­me puk­ne film na tre­nin­gu, ma­lo se po­sva­di­mo, no br­zo se iz­mi­ri­mo - ka­že Patrik ko­ji je, po­put bra­ta, vr­lo do­bar uče­nik.

Fa­kul­tet se mo­ra upi­sa­ti

Va­ra­ti na is­pi­ti­ma ne mo­gu jer no­se raz­li­či­te fri­zu­re, no po­ma­žu si za­da­ća­ma pa Anton ka­že: - To što ide­mo u is­ti raz­red je od­lič­no. Je­dan na­pi­še za­da­ću, a dru­gi pre­pi­še. Do­go­vo­ri­mo se tko taj tje­dan pi­še za­da­ću. - Ovis­no o to­me tko je u če­mu bo­lji. Ja sam bo­lji u bi­olo­gi­ji i ke­mi­ji, a Anton u ma­te­ma­ti­ci i fi­zi­ci. Za­sad ne zna­ju što će stu­di­ra­ti, no na fa­kul­tet će si­gur­no. - U na­šem spor­tu mo­ra se stu­di­ra­ti, ne­ma kom­pro­mi­sa. Uos­ta­lom, mi po­ha­đa­mo gim­na­zi­ju, a ne stru­kov­nu ško­lu, pa ne­će­mo ima­ti iz­u­čen za­nat - na­po­mi­nje Patrik. Stu­di­ra­ti bi mo­gli i u Ame­ri­ci, već su im pris­tu­pi­li ska­uti ame­rič­kih sve­uči­li­šta, no oni to ne že­le: - Vje­ro­jat­no će­mo ostati u Hr­vat­skoj, zbog re­pre­zen­ta­ci­je. Stu­di­ra­nje u Ame­ri­ci i ves­la­nje u Hr­vat­skoj baš i ne idu za­jed­no. Ako nam je ško­la ja­ča stra­na, on­da je bo­lje oti­ći u Ame­ri­ku, no ako nam je sport ja­ča stra­na, on­da je bo­lje ostati ovdje - objaš­nja­va­ju Lon­ča­ri­ći ko­ji su, prem­da jed­no­jaj­ča­ni blizanci, pri­lič­no ka­rak­ter­no raz­li­či­ti. Patrik o to­me ka­že: - Ja sam ener­gi­čan, spre­man od­mah ići na sve ili ni­šta, no za­to je Anton ja­ko smi­ren. Dok se on po­kre­ne tre­ba vre­me­na, no kada kre­ne je ne­za­us­tav­ljiv. Osim to­ga, on je gaz­da u čam­cu jer je štro­ker, onaj ko­ji za­da­je ri­tam za­ves­la­ja. Za raz­li­ku od dvoj­ca bez kor­mi­la­ra, žen­ski če­tve­rac bez kor­mi­la­ra ne­ma tak­vu ko­he­zi­ju kada je u pi­ta­nju stu­di­ra­nje u Ame­ri­ci jer Iza­be­la Kra­kić ne že­li pro­pus­ti­ti tak­vu pri­li­ku. - Cilj mi je oti­ći na Ya­le i on­dje stu­di­ra­ti i ves­la­ti. No, bu­de li to što ra­di­mo ima­lo smis­la i u se­ni­or­skom ves­la­nju i bu­du li nas u ovom sas­ta­vu vidjeli i za Olim­pij­ske igre u To­ki­ju, on­da bih na­kon za­vr­šet­ka sred­nje, a za to mi tre­ba­ju još dvi­je go­di­ne, uze­la i godinu stan­ke. Dak­le, od­go­di­la bih stu­dij u Ame­ri­ci, ali od nje­ga ne bih odus­ta­la. Ta­kav stav nas i ni­je za­ču­dio na­kon što smo po­raz­go­va­ra­li i s Iza­be­li­nom maj­kom Da­ri­nom. - Iza­be­la ima sta­ri­jeg bra­ta i sta­ri­ju ses­tru i obo­je stu­di­ra­ju u Ame­ri­ci i za­hval­ni smo ves­la­nju kao spor­tu što nam je omo­gu­ći­lo dvi­je stipendije od po 60 ti­su­ća USD. Ivo (23) stu­di­ra elek­tro­teh­ni­ku, a Ža­na (22) ko­mu­ni­ka­ci­je i sport­ski me­nadž­ment. U za­gre­bač­koj zrač­noj lu­ci na do­če­ku no­vih bi­se­ra hr­vat­skog ves­la­nja bi­la je i ma­ma Mi­li­no­vić ko­ja nam je ka­za­la da je nje­zi­na Bru­na odus­ta­la od stu­di­ja u SAD-u. - Ima­la je po­nu­du Syra­cu­se, no odus­ta­la je i upi­sa­la kod nas me­di­ci­nu. Bi­lo ka­ko bi­lo, sret­ni

1. Anton i Patrik Lon­ča­rić na po­bjed­nič­kom pos­to­lju s hr­vat­skom zas­ta­vom

2. Blizanci Lon­ča­rić u čam­cu sla­ve svo­ju do­mi­nant­nu po­bje­du u fi­nal­noj utr­ci dvo­ja­ca bez kor­mi­la­ra

3. Dje­voj­ke iz hr­vat­skog če­tver­ca bez kor­mi­la­ra, Iza­be­la, Bru­na, Jo­si­pa i Iva­na, po­zi­ra­ju sa svo­jim zlat­nim me­da­lja­ma

4. I hr­vat­ski žen­ski če­tve­rac bio je iz­nim­no do­mi­nan­tan u utr­ci za me­da­lje pa je Bru­nin i Iza­be­lin za­gr­ljaj bio pun odu­šev­lje­nja smo što je ves­la­nje od na­še Bru­ne uči­ni­lo vr­lo sa­mo­dis­ci­pli­ni­ra­nu, or­ga­ni­zi­ra­nu i sa­mo­uvje­re­nu oso­bu. Us­put i vr­lo am­bi­ci­oz­nu. - U Ame­ri­ci mi ni­su mo­gli po­nu­di­ti sti­pen­di­ju za stu­dij me­di­ci­ne pa sam os­ta­la u Hr­vat­skoj jer že­lim bi­ti ne­uro­ki­rur­gi­nja, a pri­je to­ga i vr­hun­ska ves­la­či­ca - ka­že Bru­na. Obje ma­me sret­ne su što ne­ma­ju bri­ga kak­ve ima­ju mno­gi ro­di­te­lji ti­nej­dže­ra zbog iz­la­za­ka i sum­nji­va druš­tva oko svo­je dje­ce, a ma­ma Mi­li­no­vić is­ti­če: - S ob­zi­rom na to da je Bru­na ne­ri­jet­ko vr­lo umor­na na­kon dva tre­nin­ga dnev­no, čes­to ode spa­va­ti i pri­je 21 sat ka­ko bi ima­la osam sa­ti sna, a ni­su ri­jet­ki ni da­ni kada bi us­ta­la u če­ti­ri uju­tro da bi uči­la i pri­je ško­le za­vr­ši­la i tre­ning.

Od­bi­le 10-ak po­nu­da iz SAD-a

Slat­kas­tom zovu ska­uta ame­rič­kih sve­uči­li­šta odo­li­je­va­ju i li­je­pe ve­lo­luč­ke bli­zan­ke Jur­ko­vić. I Jo­si­pa i mi­nu­tu sta­ri­ja Iva­na od­luč­ne su za­sad u na­umu da ves­lač­ku i pro­fe­si­onal­nu ka­ri­je­ru gra­de u Hr­vat­skoj. - Ima­li smo de­se­tak po­nu­da iz SAD-a, no želimo pred­stav­lja­ti svo­ju dr­ža­vu ovdje, s ovom eki­pom u ko­joj je­smo. Stipendije nam ni­su to­li­ko bit­ne ko­li­ko pri­ja­telj­stvo i lju­bav pre­ma ves­la­nju. A da su se za­is­ta spri­ja­te­lji­le s Bru­nom i Jo­si­pom vi­dje­lo se i po to­me što je Iva­na, čim smo po­če­li raz­go­va­ra­ti sa ses­tra­ma Jur­ko­vić, od­mah pred mi­kro­fon zva­la i Bru­nu i Iza­be­lu. - Ovo je tek po­če­tak za nas u ovom sas­ta­vu. Uos­ta­lom, cu­re idu s nama u na­šu Ve­lu Lu­ku da i ta­mo za­jed­no pros­la­vi­mo us­pjeh. Se­dam­na­es­to­go­diš­nje ses­tre Jur­ko­vić ovog će lje­ta na­pus­ti­ti svoj Ves­lač­ki klub Ošjak i pre­se­li­ti se u Za­greb, u sas­tav VK Treš­njev­ka či­je su čla­ni­ce i Bru­na i Iza­be­la i u ko­jem ra­di i tre­ner Alek­san­dar Vu­ko­ji­čić ko­ji ih je i spo­jio i ko­jeg zovu tre­ćim ro­di­te­ljem. - Na­ža­lost, želimo li os­tva­ri­ti san, mo­ra­mo kre­nu­ti dalje. U Ve­loj Lu­ci ni­smo ima­li naj­bo­lje uvje­te. Osim što bi nas u tre­nin­gu ome­lo ne­vri­je­me, u mo­ru je vr­lo čes­to i gu­žva ko­ja nas ome­ta u tre­nin­gu, a da ne spo­mi­njem da smo mo­ra­le sva­kod­nev­no pre­no­si­ti čamac pre­ko glav­ne pro­met­ni­ce - is­ti­če Jo­si­pa. Bli­zan­ke Jur­ko­vić na­mje­ra­va­ju i stu­di­ra­ti u Za­gre­bu. Iva­nu priv­la­či psi­ho­lo­gi­ja, a Jo­si­pu kri­mi­na­lis­ti­ka, a obje­ma je pa­ra­lel­na ide­ja Ki­ne­zi­olo­ški fa­kul­tet. No, pri­je os­tva­re­nja za­gre­bač­kih am­bi­ci­ja, ses­tre će se dos­toj­no opros­ti­ti od svo­jeg oto­ka: - Kada smo pro­lje­tos pos­ta­le eu­rop­ske ju­ni­or­ske pr­va­ki­nje, sve je go­rje­lo, a ovo je još ve­ći us­pjeh pa ne sum­nja­mo u no­vu ve­li­ku fe­štu - do­ba­ci­la nam je Iva­na i nas­ta­vi­la uži­va­ti u za­gre­bač­kom do­če­ku ko­ji je, uvje­re­ni smo, po ko­li­či­ni emo­ci­ja bio ne­us­po­re­div s onim ve­lo­luč­kim.

Na je­sen bi i jed­ni i dru­gi tre­ba­li do­bi­ti svo­je čam­ce. Ja im jam­čim da će, baš kao i bra­ća Sin­ko­vić, ima­ti sve uvje­te da se ra­zvi­ju u svjet­ske ves­lač­ke kla­se Pred­sjed­nik Hr­vat­skog ves­lač­kog sa­ve­za Bra­ni­mir Ba­šić

ANTON LON­ČA­RIĆ (17) BRU­NA MI­LI­NO­VIĆ (18) IVA­NA JUR­KO­VIĆ (17) IZA­BE­LA KRA­KIĆ (17) JO­SI­PA JUR­KO­VIĆ (17) PATRIK LON­ČA­RIĆ (17) Osječ­ki sred­njo­ško­lac, Pa­tri­kov brat bli­za­nac, pred ko­jim je tek tre­ći raz­red sred­nje ško­le pa će i do­go­di­ne bi­ti ju­ni­or ma­tu­ran­ti­ca ko­ja je od­bi­la ame­rič­ku sti­pen­di­ju i upi­sa­la Me­di­cin­ski fa­kul­tet jer že­li jed­nog dana bi­ti ne­uro­ki­rurg Jo­si­pi­na ses­tra bli­zan­ka ko­ja će ško­lo­va­nje nas­ta­vi­ti u Za­gre­bu u Sport­skoj gim­na­zi­ji, a vo­lje­la bi stu­di­ra­ti psi­ho­lo­gi­ju naj­mla­đa od če­ti­ri dje­voj­ke. Sred­njo­škol­ka ko­ja kre­će u tre­ći raz­red i pla­ni­ra stu­di­ra­ti u Ame­ri­ci Iva­ni­na ses­tra bli­zan­ka ko­ja će ško­lo­va­nje nas­ta­vi­ti u Za­gre­bu u Sport­skoj gim­na­zi­ji, a vo­lje­la bi stu­di­ra­ti kri­mi­na­lis­ti­ku Osječ­ki sred­njo­ško­lac, An­to­nov brat bli­za­nac, kre­će u tre­ći raz­red sred­nje ško­le pa će i do­go­di­ne bi­ti ju­ni­or

Dje­voj­ke iz zlat­nog če­tver­ca u za­gr­lja­ju na­vi­ja­ča i čla­no­va obi­te­lji Tata i ma­ma Lon­ča­rić iz­ne­na­di­li su svo­je deč­ke do­če­kav­ši ih već u Za­gre­bu u zrač­noj lu­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.