BI­LO JE SUĐENO DA BUDEŠ MO­JA POBJEDA, PISAO JE DALI SVO­JOJ GALI

ZA SLIKARA NJI­HOV JE SU­SRET BIO UDAR GROMA I BIO JOJ JE VJERAN DO SMR­TI

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama - Iva­na Ka­lo­gje­ra ZA­GREB

Mno­gi će tvr­di­ti ka­ko je po­sao slikara u ate­ljeu sa­mo­tan, no ovo su ve­li­ke lju­ba­vi ko­je do­ka­zu­ju ko­li­ko se stras­ti ra­đa baš ta­mo Jed­na od naj­poz­na­ti­jih lju­bav­nih pri­ča proš­lo­ga sto­lje­ća, ro­đe­na u sli­kar­skom stu­di­ju, ona je iz­me­đu Pa­bla Pi­ca­ssa i Do­re Ma­ar, ko­ja je slav­nom sli­ka­ru go­to­vo pu­nih de­vet go­di­na bi­la mo­del, mu­za, lju­bav­ni­ca i pri­ja­te­lji­ca. Do­ra Ma­ar, pra­vim ime­nom Hen­ri­et­te The­odo­re Mar­ko­vit­ch, bi­la je poz­na­ta fo­to­graf­ki­nja i ja­ko ci­je­nje­na u kru­gu fran­cu­skih na­dre­alis­ta kada je 1936. go­di­ne upoz­na­la Pi­ca­ssa. Otac joj je bio Hr­vat Jo­sip Mar­ko­vić, poz­na­ti ar­hi­tekt, a maj­ka Fran­cu­ski­nja. Ro­đe­na je u Fran­cu­skoj, dje­tinj­stvo je pro­ve­la u Ar­gen­ti­ni, da bi se 1925. po­nov­no pre­se­li­la u Pa­riz. Po­če­la je stu­di­ra­ti sli­kar­stvo, ali se ubr­zo pre­ba­ci­la na fo­to­gra­fi­ju. Pi­ca­ssa je upoz­na­la na te­ra­si poz­na­te ka­va­ne Les De­ux Ma­gots u Pa­ri­zu. Ta­da 29-go­diš­nja Do­ra svo­jom lje­po­tom i iz­vr­s­nim špa­njol­skim fas­ci­ni­ra­la je slav­nog slikara. Ti­je­kom nji­ho­ve ve­ze Pi­ca­sso je nas­li­kao de­set­ke Do­ri­nih por­tre­ta, od ko­jih su naj­poz­na­ti­ji Že­na ko­ja pla­če, Či­ta­ju­ći knji­gu, Us­nu­la Do­ra i Do­ra se češ­lja.

“Že­na u su­za­ma”

Do­ra Ma­ar pa­ti­la je od stal­nih pro­mje­na ras­po­lo­že­nja i de­pre­si­je, a upra­vo se to nje­zi­no ras­po­lo­že­nje vi­di i na svim Pi­ca­sso­vim sli­ka­ma. Opi­si­vao ju je kao “že­nu u su­za­ma” i na­vod­no je govorio ka­ko ni­ka­da ne bi mo­gao na­cr­ta­ti Do­ru ka­ko se smi­je. Do­ra je po­mo­gla Pi­ca­ssu da na­pra­vi stu­dio u ko­jem je 1937. nas­li­kao poz­na­tu Gu­er­ni­cu, či­ji je pro­ces nas­ta­ja­nja ona fo­to­gra­fi­ra­la. Pod utje­ca­jem Pi­ca­ssa Do­ra se, na­ža­lost, pres­ta­la ba­vi­ti fo­to­gra­fi­jom, u če­mu je bi­la iz­vr­s­na, te se po­sve­ti­la sli­kar­stvu. Ta je nje­zi­na od­lu­ka zna­či­la i kraj nje­zi­ne umjet­nič­ke ka­ri­je­re. Iako je iz­la­ga­la u ga­le­ri­ja­ma u Pa­ri­zu i Lon­do­nu (po­s­ljed­nju je iz­lož­bu ima­la 1990. u Pa­ri­zu), sli­kar­stvo je ni­ka­da ni­je pros­la­vi­lo pa je os­ta­la za­pam­će­na kao Pi­ca­sso­va lju­bav­ni­ca. Kada je sli­kar pre­ki­nuo nji­ho­vu ve­zu zbog 40 go­di­na mla­đe fran­cu­ske sli­ka­ri­ce Franço­ise Gi­lot, Do­ra Ma­ar pot­pu­no se po­vuk­la iz

Htio sam da Ga­la bu­de ja­ko sret­na pa sam se za nju bri­nuo vi­še ne­go za se­be, re­kao je Dali na po­čet­ku ve­ze

Fri­da i Di­ego Kada su se pr­vi put vjen­ča­li, ona je ima­la 22, a on 42 go­di­ne (sa­svim li­je­vo) In­s­pi­ra­ci­ja Jed­no dru­go snaž­no su na­dah­nji­va­li i on je čest lik nje­nih ra­do­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.