Bi­ber vjer­sko lu­di­lo ši­ri me­đu pri­ja­te­lji­ma, a pre­obra­tio je i svo­ju biv­šu Ha­iley Bal­dwin

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Jus­ti­no­va “vjer­ska fa­za” i dalje tra­je i vr­lo je in­ten­ziv­na. Ta­ko je na du­hov­nu ob­no­vu Zoe Chur­ch, kr­š­ćan­ske cr­k­ve iz Los An­ge­le­sa ko­joj pri­pa­da, do­veo i biv­šu dje­voj­ku Ha­iley Bal­dwin. Na­kon što je šo­ki­rao jav­nost ot­ka­zav­ši svjet­sku tur­ne­ju, jer je htio što vi­še vre­me­na po­sve­ti­ti cr­k­vi Hil­l­song, Jus­tin je po­čeo po­zi­va­ti i bliž­nje da mu se pri­dru­že. Za­sad se oda­zva­la Ha­iley, kći slav­nog glum­ca Step­he­na Bal­dwi­na. Taj ra­di­kal­ni za­okret Jus­ti­na Bi­ebe­ra mno­gi­ma se ne svi­đa zbog lo­še re­pu­ta­ci­je pas­to­ra Car­la Len­t­za i nje­go­ve pro­tes­tant­ske cr­k­ve Hil­l­song ko­joj pri­pa­da i spo­me­nu­ta Zoe Chur­ch. Cr­k­va Hil­l­song u ne­ko­li­ko na­vra­ta op­tu­že­na je za zlos­tav­lja­nje dje­ce, a naj­vi­še op­tuž­bi us­mje­re­no je pro­tiv pas­to­ra Car­la. Bi­ebe­ro­vo i Car­lo­vo pris­no poz­nans­tvo tra­je od 2014., kad je pje­vač šest tje­da­na ži­vio s ka­riz­ma­tič­nim pas­to­rom u vri­je­me kad je pro­la­zio psi­hič­ku kri­zu. Tom je pri­li­kom Jus­tin kle­čao pred kuć­nim vra­ti­ma pas­to­ra Car­la glas­no pla­ču­ći i vi­ču­ći da “že­li upoz­na­ti Isu­sa i bi­ti kr­šten” vje­ru­ju­ći da će ta­ko bi­ti • spa­šen.

Pje­vač je ot­ka­zao svjet­sku tur­ne­ju ka­ko bi se po­sve­tio vje­ri

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.