An­drej Haj­n­šek

Kriv sam što Sa­ra ni­je osvo­ji­la me­da­lju jer sam do­pus­tio men­tal­ne tre­ne­re

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net Da­mir Mr­vec

Hra­na je na ovom pr­vens­tvu ka­tas­tro­fal­na. Ni­smo po­je­li pra­vi ko­mad me­sa od ka­da smo tu – po­ža­lio se Sa­rin tre­ner i na pre­hra­nu

Sa­ra Ko­lak dan nakon što je osvo­ji­la če­t­vr­to mjes­to u fi­na­lu ba­ca­nja kop­lja na Svjet­skom pr­vens­tvu u Lon­do­nu doš­la je na­smi­je­še­na. Ka­ko je rek­la, iz­vuk­la je iz ovog na­tje­ca­nja sa­mo ne­ke po­zi­tiv­ne stva­ri. Jer, ne tre­ba za­bo­ra­vi­ti da pri­je dvi­je go­di­ne ni­je bi­la nig­dje, le­ža­la je kod ku­će nakon ope­ra­ci­je raz­miš­lja­ju­ći ho­će li se uop­će ba­vi­ti spor­tom. – Da mi je net­ko u tom tre­nut­ku re­kao da ću bi­ti če­t­vr­ta na Svjet­skom pr­vens­tvu, od­mah bih to pot­pi­sa­la. Ne že­lim bi­ti ne­ga­tiv­na, ovo če­t­vr­to mjes­to do­go­di­lo se s ne­kim raz­lo­gom. Haj­de­mo re­ći da sam ma­lo skre­nu­la s pu­ta i sa­da se opet že­lim vra­ti­ti na pra­vi. Mo­žda je bo­lje da se ovo do­go­di­lo sa­da ne­go kas­ni­je – is­tak­nu­la je Sa­ra.

Ne­po­treb­no iz­miš­lja­nje

Ali što se do­go­di­lo da nis­te osvo­ji­li me­da­lju? Ipak ste doš­li kao olim­pij­ska po­bjed­ni­ca, doš­li ste kao kop­lja­ši­ca s vo­de­ćim re­zul­ta­tom u svi­je­tu... – Jed­nos­tav­no to ni­sam bi­la ja. Ni­sam bi­la pra­va ja. Svi zna­mo da sam mo­gla pu­no vi­še, ali to što ste vi­dje­li bio je u tom tre­nut­ku moj mak­si­mum. Sa­da se mo­ram okre­nu­ti slje­de­ćim nas­tu­pi­ma, a to je fi­na­le Di­ja­mant­ne li­ge u Züric­hu i nas­tup na Han­že­ku u Za­gre­bu – is­tak­nu­la je Sa­ra. Za­mje­ra­te li si ne­što? – Pa ne. Ne­će­mo o ne­ga­tiv­nim stva­ri­ma. Ako pad­nem na ne­ga­tiv­no, on­da ću se te­ško po­dig­nu­ti. Pri­ti­sak? Mo­žda sam ga na­pra­vi­la ne­s­vjes­no. Jes­te li se ču­li s obi­te­lji? – Je­sam. Pr­vo su če­ka­li da ču­ju ka­ko ću ja re­agi­ra­ti, a on­da su oni rek­li svo­je. Uglav­nom, imam ve­li­ku po­dr­šku svo­jih. To uop­će ni­je bi­lo upit­no. I dok Sa­ra ni­je htje­la sa­ma jav­no re­ći što je bio glav­ni pro­blem u lo­šem nas­tu­pu, An­drej Haj­n­šek, nje­zin tre­ner, bez dla­ke na je­zi­ku ot­krio je za­pra­vo is­ti­nu. – Kriv sam jer sam do­pus­tio da se an­ga­ži­ra­ju men­tal­ni tre­ne­ri Igor Če­ren­šek i Ana Kot­z­muth. Bio sam pro­tiv to­ga, ali sam na kra­ju pris­tao. Ni­sam vi­dio po­tre­bu da se men­tal­ni tre­ner an­ga­ži­ra za teh­nič­ku dis­ci­pli­nu. Uos­ta­lom, što će olim­pij­skom po­bjed­ni­ku ko­ji je na vr­hu men­tal­ni tre­ner? Ne, kriv sam ja, uvi­jek je kriv tre­ner ka­da je loš re­zul­tat. Mo­že­te nam ma­lo objas­ni­ti ci­je­lu si­tu­aci­ju s men­tal­nim tre­ne­ri­ma? – Pro­blem je što nakon Sa­ri­nih raz­go­vo­ra s men­tal­nim tre­ne­ri­ma ni­sam imao ni­kak­vu po­vrat­nu in­for­ma­ci­ju i ni­sam znao pos­to­je li ne­ki pro­ble­mi ili ne. U tri go­di­ne ko­li­ko su­ra­đu­jem sa Sa­rom uvi­jek smo ima­li kva­li­tet­ne i kons­truk­tiv­ne raz­go­vo­re je­dan na je­dan. Bez iči­je po­mo­ći sa stra­ne. I za­to se nakon Lon­do­na vra­ća­mo na sta­ru sli­ku, na sli­ku s ko­jom smo osvo­ji­li olim­pij­sko zla­to. Dak­le, bez men­tal­nih tre­ne­ra. Ja sam ov­dje ra­ču­nao na zlat­nu me­da­lju i za­to sam ja­ko ra­zo­ča­ran. Čak me ni bron­ca ne bi za­do­vo­lji­la bez ob­zi­ra na to što je me­da­lja bi­lo ko­jeg sja­ja do­bra. La­gao bih ka­da bi re­kao da smo doš­li u London skup­lja­ti is­kus­tvo. Jes­te li ana­li­zi­ra­li Sa­ri­ne hi­ce iz fi­na­la? – Ni­sam još. Mo­žda bo­lje da ih ne vi­dim. Vi­dio sam na te­le­vi­zi­ji onaj zad­nji. Jao i na­opa­ko. Taj zad­nji bio je ka­tas­tro­fa.

Ni­je pro­naš­la ri­tam

Mo­žda je i strah odi­grao svo­ju ulo­gu? – Mo­žda. Vi­še bih re­kao da je bi­la op­te­re­će­na ne­kim stva­ri­ma. Ne znam što joj je bi­lo u gla­vi. Na sva­kom na­tje­ca­nju pr­vi hi­tac ni­je joj do­bar, ali bi uvi­jek dru­gi bio pra­vi. I ka­da je u dru­goj se­ri­ji ba­ci­la 64,95 me­ta­ra, mis­lio sam da je to to, da ide pre­ma na­pri­jed. Ali pre­va­rio sam se. Pos­li­je ni­je bi­lo rit­ma, ni­je bi­lo sna­ge, tr­ča­nje je bi­lo ka­tas­tro­fa. Ne, ni­je to bi­la Sa­ra. Mo­žda je bi­la i is­crp­lje­na s ob­zi­rom na to da je bi­lo pro­bav­nih po­te­ško­ća? – Ne znam. Mo­žda. Či­nje­ni­ca je da je u ovom na­šem ho­te­lu hra­na do­is­ta ka­tas­tro­fal­na. Pra­vog ko­ma­da me­sa za ru­čak i ve­če­ru ni­sam vi­dio u pro­tek­lih ne­ko­li­ko da­na ko­li­ko bo­ra­vi­mo ov­dje. Ka­da smo pri­je SP-a bi­li u Lon­do­nu na mi­tin­gu Di­ja­mant­ne li­ge, bi­li smo u ho­te­lu ko­ji je iz lan­ca ho­te­la u ko­jem smo i sa­da. Hra­na je bi­la su­per i za­is­ta ne znam za­što ni­smo ta­mo bi­li smje­šte­ni – is­tak­nuo je Haj­n­šek. U ko­jem ste tre­nut­ku po­mis­li­li da Sa­ra ne­ma me­da­lju? – Nakon šes­te se­ri­je – s ki­se­lim os­mje­hom ka­zao je An­drej. Rek­li ste da će već na slje­de­ćem Svjet­skom pr­vens­tvu Sa­ra osvo­ji­ti zla­to? – I da­lje mis­lim da će ta­ko bi­ti. I da­lje tvr­dim da će za ne­ko­li­ko go­di­na Hr­vat­ska bi­ti svjet­ska ve­le­si­la u ba­ca­nju kop­lja jer uz Sa­ru tu su još i dvi­je ta­len­ti­ra­ne ju­ni­or­ke, Fra­nja Že­li­mor­ski i La­ura Šte­fa­nec. Evo, ne­dav­no je La­ura osvo­ji­la zla­to na Olim­pi­ja­di glu­hih. Sad kad se vra­tim još će­mo bo­lje pos­lo­ži­ti sis­tem ta­ko da i s nji­ma dvje­ma po­či­njem su­ra­đi­va­ti ma­lo vi­še – za­klju­čio je Haj­n­šek.

Hr­vat­ska uz Sa­ru ima još dvi­je sjaj­ne ju­ni­or­ke, bit će to si­la u ba­ca­nju kop­lja, ka­že Haj­n­šek Ni­je ima­la ri­tam, tr­ča­nje je bi­lo ka­tas­tro­fa. To ni­je bi­la Sa­ra Ko­lak kak­vu ja poz­na­jem AN­DREJ HAJ­N­ŠEK tre­ner Sa­re Ko­lak Skre­nu­la sam s pu­ta, ali ne­će­mo o ne­ga­tiv­nim stva­ri­ma. Se­zo­na još tra­je, tre­ba sa­mo ra­di­ti SA­RA KO­LAK če­t­vr­ta na SP-u

Sa­ra Ko­lak Nakon olim­pij­skog zla­ta u Ri­ju 2016. sti­gla je se­zo­na trež­nje­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.