Pred­sjed­ni­ca u Aus­tra­li­ju i No­vi Ze­land ide s obi­te­lji

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - San­dra Velj­ko­vić san­dra.velj­ko­vic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić će se on­dje sas­ta­ti s gu­ver­ne­rom, pre­mi­je­rom i dru­gim naj­vi­šim po­li­tič­kim duž­nos­ni­ci­ma Pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić da­nas od­la­zi u pred­sjed­nič­ki po­sjet Aus­tra­li­ji i No­vom Ze­lan­du, pr­vi u 22 go­di­ne ot­ka­ko je te dr­ža­ve 1995. po­sje­tio pred­sjed­nik Fra­njo Tuđ­man. Pred­sjed­ni­ca pu­tu­je sa su­pru­gom, što je uobi­ča­je­no za dr­žav­ne po­sje­te, te sa si­nom, či­je će tro­ško­ve sno­si­ti sa­ma. Pred­sjed­ni­ca će se u Aus­tra­li­ji sas­ta­ti s gu­ver­ne­rom, pre­mi­je­rom i dru­gim naj­vi­šim po­li­tič­kim duž­nos­ni­ci­ma, ka­ko na dr­žav­noj, ta­ko i na ra­zi­ni sa­vez­nih dr­ža­va ko­je će po­sje­ti­ti – No­vi Juž­ni Wa­les, Vik­to­ri­ja i Juž­na Aus­tra­li­ja. U No­vom Ze­lan­du, gdje će do­pu­to­va­ti 19. ko­lo­vo­za, sas­tat će se s gu­ver­ner­kom i pre­mi­je­rom. U Zagreb se vra­ća 23. ko­lo­vo­za. – Aus­tra­li­ja i No­vi Ze­land ima­ju ma­lo dr­žav­nih po­sje­ta, ta­ko da je to i po­ka­za­telj ko­li­ko uva­ža­va­ju hr­vat­sku za­jed­ni­cu, ali i ko­li­ko je Hr­vat­ska otvo­re­na za bi­la­te­ral­nu su­rad­nju te su­rad­nju na ra­zi­ni EU i NATO-a – ka­žu na Pan­tov­ča­ku. Kar­te za su­sre­te s is­e­lje­ni­ci­ma su ras­pro­da­ne, a čak su se mo­ra­li tra­ži­ti ve­ći objek­ti ka­ko bi se što vi­še Hr­va­ta, ko­jih po sta­tis­ti­ka­ma u Aus­tra­li­ji ima oko 180 ti­su­ća, a po pro­cje­na­ma čak 300 ti­su­ća, mo­glo su­sres­ti s pred­sjed­ni­com. Ka­ko doz­na­je­mo iz dru­gih di­plo-

Aus­tra­li­ja i No­vi Ze­land zbog Brexi­ta tra­ga­ju za no­vim part­ne­ri­ma u EU. Kar­te za su­sre­te s na­šim is­e­lje­ni­ci­ma ras­pro­da­ne su.

mat­skih iz­vo­ra, u or­ga­ni­za­ci­ju su uklju­če­ni i aus­tral­ski ko­or­di­na­to­ri ka­ko bi se iz­bje­gla mo­gu­ća ne­pri­mje­re­na iko­no­gra­fi­ja. U mjes­tu Fort Lin­coln pred­sjed­ni­ca će po­sje­ti­ti ri­ba­re ko­ji su ra­zvi­li teh­no­lo­gi­ju uz­go­ja tu­na, dok će u No­vom Ze­lan­du obi­ći naj­ve­ći mas­li­nik, ina­če u vlas­niš­tvu obi­te­lji Ši­mu­no­vić, te ne­ke od poz­na­tih vi­na­ra. Pred­sjed­ni­ca će u Syd­neyu na sve­uči­li­štu Macqu­arie go­vo­ri­ti o hr­vat­skom kul­tur­nom iden­ti­te­tu i je­zi­ku, a u Can­ber­ri, na Ins­ti­tu­tu za me­đu­na­rod­ne od­no­se, o glo­bal­nom is­ko­ra­ku hr­vat­ske vanj­ske po­li­ti­ke. Ne­ke od te­ma bit će mi­gra­ci­je, kli­ma, si­gur­nost i te­ro­ri­zam. U Aus­tra­li­ju od­la­zi i šef HGK Lu­ka Bu­ri­lo­vić. Rob­na raz­mje­na Hr­vat­ske i Aus­tra­li­je la­ni je iz­no­si­la 27,5 mi­li­ju­na USD, sa su­fi­ci­tom na hr­vat­skoj stra­ni, dok je raz­mje­na s No­vim Ze­lan­dom sa­mo šest mi­li­ju­na USD. Hr­vat­ska je me­đu čla­ni­ca­ma EU ko­ja po­du­pi­re skla­pa­nje ugo­vo­ra o slo­bod­noj tr­go­vi­ni, a Aus­tra­li­ja i No­vi Ze­land u svje­tlu Brexi­ta tra­ga­ju za no­vim part­ne­ri­ma u EU.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.