To­lu­šić mo­ra ko­ri­gi­ra­ti ci­je­ne nad­zo­ra sr­p­skog vo­ća i po­vr­ća

Pre­mi­jer sma­tra da je Mi­nis­tar­stvo ut­vr­di­lo pre­vi­so­ku nak­na­du

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Či­ni se da je To­lu­šić mje­ru o 22 pu­ta skup­ljoj nak­na­di za nad­zor, ko­ja umjes­to do­sa­daš­njih 90 ko­šta 2000 ku­na, do­nio na svo­ju ru­ku Iva Bo­ban Va­le­čić Bra­ni­mir Bra­da­rić Mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de To­mis­lav To­lu­šić mo­rat će ko­ri­gi­ra­ti pra­vil­nik ko­jim je po­oš­trio nad­zor nad uvo­zom vo­ća i po­vr­ća iz ze­ma­lja iz­van EU jer je, po ri­je­či­ma pre­mi­je­ra An­dre­ja Plen­ko­vi­ća, nak­na­da ko­ja se pla­ća za in­s­pek­cij­ski nad­zor pre­vi­so­ka.

Mi­nis­tar­stvo: I da­lje stro­go

– Mi­nis­tar je do­bio na­log da u naj­kra­ćem ro­ku pro­na­đe rje­še­nje ko­je će spri­je­či­ti taj pro­blem, u skla­du s me­đu­na­rod­nim ugo­vo­ri­ma, kao i bi­lo kak­vu ras­pra­vu o tr­go­vin­skom ra­tu – po­ru­čio je Plen­ko­vić u raz­go­vo­ru za HTV i do­dao ka­ko Vla­da že­li po­ti­ca­ti do­ma­ću pro­izvod­nju, ali ka­ko pos­to­je dru­gi na­či­ni za to. Re­kao je i ka­ko oče­ku­je da će se rje­še­nje pro­na­ći još ovog tjed­na. Iz nje­go­vih ri­je­či, ali i ono­ga što nes­luž­be­no go­vo­re dru­gi mi­nis­tri, či­ni se da To­lu­šić mje­ru ko­ja je do­ve­la do snaž­nog od­go­vo­ra iz Sr­bi­je i dru­gih su­sjed­nih ze­ma­lja ni­je pred­sta­vio u Vla­di, od­nos­no da ju je do­nio na svo­ju ru­ku. Spor­ni pra­vil­nik do­ne­sen je sre­di­nom sr­p­nja, a uz znat­no stro­že kon­tro­le vo­ća i po­vr­ća, do­nio je i 22 pu­ta skup­lju nak­na­du za in­s­pek­cij­ski nad­zor, ko­ji umjes­to do­ta­daš­njih 90 ko­šta 2000 ku­na. Sr­bi­ja je re­agi­ra­la ri­go­roz­nom pro­tu­mje­rom, la­bo­ra­to­rij­skom ana­li­zom svih pre­hram­be­nih pro­izvo­da iz Hr­vat­ske, de fac­to du­go­roč­nom blo­ka­dom uvo­za iz Hr­vat­ske, a slič­nim su mje­ra­ma za­pri­je­ti­le i BiH, Cr­na Go­ra i Ma­ke­do­ni­ja. Na zah­tje­ve za hit­no uki­da­nje pra­vil­ni­ka To­lu­šić je od­go­vo­rio po­zi­vom na raz­go­vor, a u nje­go­vu mi­nis­tar­stvu ka­žu ka­ko su raz­go­vo­ri i bez pre­mi­je­ro­va po­zi­va vo­đe­ni svih ovih da­na. Za ko­li­ko bi se mo­gla sma­nji­ti nak­na­da za in­s­pek­cij­ski nad­zor, za sa­da ne ot­kri­va­ju jer su raz­go­vo­ri još u ti­je­ku. Nes­luž­be­no se u Mi­nis­tar­stvu mo­že ču­ti ka­ko će, una­toč ni­žim ci­je­na­ma nad­zo­ra, Hr­vat­ska i da­lje stro­go kon­tro­li­ra­ti uvoz vo­ća i po­vr­ća iz tre­ćih ze­ma­lja, a is­ti­ču ka­ko ti pro­izvo­di, ra­di si­gur­nos­ti ku­pa­ca, mo­ra­ju udo­vo­lja­va­ti stan­dar­di­ma kak­vi vri­je­de u EU. Sr­p­ski mi­nis­tar tr­go­vi­ne Ra­sim Lja­jić ju­čer je poz­dra­vio Plen­ko­vi­će­vu iz­ja­vu jer, ka­že, ovak­va si­tu­aci­ja ne od­go­va­ra ni­ko­me. Po­ru­čio je da će Sr­bi­ja in­zis­ti­ra­ti da se kon­tro­la ne pro­vo­di po vr­sti vo­ća i po­vr­ća, ne­go po ka­mi­onu te da ci­je­ne bu­du pri­mje­re­ne va­že­ćim ci­je­na­ma u EU i re­gi­ji. Sr­p­ske pro­tu­mje­re Lja­jić je na- Plen­ko­vi­će­vu naj­a­vu poz­dra­vio je sr­p­ski mi­nis­tar tr­go­vi­ne Ra­sim Lja­jić. – Ni­kom ne od­go­va­ra za­oš­tra­va­nje i da ova si­tu­aci­ja tra­je du­go jer od tr­go­vin­skog ra­ta na kra­ju se bro­ji sa­mo šte­ta i tu nit­ko ne mo­že pro­fi­ti­ra­ti – iz­ja­vio je ju­čer sr­p­ski mi­nis­tar tr­go­vi­ne Ra­sim Lja­jić, ko­ji oče­ku­je da će se spor­ni pra­vil­nik iz­mi­je­ni­ti za dan ili dva. zvao “po­s­ljed­njom nuž­nom ak­ci­jom ko­ju će Sr­bi­ja po­du­ze­ti”. Po­t­vr­dio je i da se po­ja­ča­ni in­s­pek­cij­ski nad­zor sa sr­p­ske stra­ne već pro­vo­di, a cilj mu je, ka­že, po­ka­za­ti ko­li­ko su be­smis­le­ne mje­re ko­je je uve­la Hr­vat­ska.

Strah od če­ka­nja

“Ca­rin­ski rat” iz­me­đu Hr­vat­ske i Sr­bi­je na gra­ni­ci se ju­čer ni­je mo­gao pri­mi­je­ti­ti. Na me­đu­na­rod­nom ces­tov­nom pri­je­la­zu Ba­ja­ko­vo pro­met te­ret­nih vo­zi­la pre­ma Sr­bi­ji odvi­jao se uobi­ča­je­no, ka­za­la nam je glas­no­go­vor­ni­ca Po­li­cij­ske upra­ve Ma­ja Bar­ba­rić. Do­da­je ka­ko je s obje stra­ne gra­ni­ce bi­lo sve sku­pa 30-ak ka­mi­ona. – Sva ta te­ret­na vo­zi­la u pos­tup­ku su špe­di­te­ra te se sve odvi­ja­lo nor­mal­no i bez če­ka­nja. Za vi­kend se mo­že oče­ki­va­ti guš­ći pro­met – rek­la je Bar­ba­rić na­po­mi­nju­ći ka­ko je is­ta si­tu­aci­ja i na os­ta­lim gra­nič­nim pri­je­la­zi­ma u Vu­ko­var­sko-sri­jem­skoj žu­pa­ni­ji. Po­li­caj­ci iz­os­ta­nak gu­žvi objaš­nja­va­ju stra­hom pri­je­voz­ni­ka od če­ka­nja nakon no­vo­ga za­oš­tra­va­nja tr­go­vin­skih od­no­sa iz­me­đu Hr­vat­ske i Sr­bi­je. Pr­ve pro­ble­me sa sr­p­skim pro­tu­mje­ra­ma hr­vat­ski su iz­voz­ni­ci osje­ti­li u po­ne­dje­ljak, ka­da je s gra­ni­ce vra­ćen ka­mi­on s Vin­di­ji­nim pro­izvo­di­ma. Iz­voz­ni­ci su se ža­li­li da ne mo­gu is­po­ru­či­ti ugo­vo­re­nu ro­bu, a sa­da su, oči­to, od­lu­či­li pri­če­ka­ti s iz­vo­zom dok se si­tu­aci­ja ne ri­je­ši.

‘Ca­rin­ski rat’ ju­čer se ni­je mo­gao osje­ti­ti na Ba­ja­ko­vu, na ko­je je sti­glo sa­mo 30 ka­mi­ona

Pri­je­voz­ni­ci­ma je dos­ta če­ka­nja i stra­hu­ju od za­oš­tra­va­nja tr­go­vin­skih od­no­sa iz­me­đu Hr­vat­ske i Sr­bi­je

Mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de To­mis­lav To­lu­šić mo­ra hit­no pro­na­ći rje­še­nje iz Hr­vat­ske, u vri­jed­nos­ti od po­la mi­li­ju­na eura, Sr­bi­ja je, pre­ma iz­vješ­ći­ma ta­moš­njih me­di­ja, u po­ne­dje­ljak za­dr­ža­la na gra­ni­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.