Pre­mi­jer po­ru­čio Div­jak: Vi­še ne že­lim pro­s­vje­de zbog re­for­me!

Mi­nis­tri­ca: Za re­for­mu sam od­go­vor­na ja, omo­gu­ći­te mi to

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - ta­nja.ivan­cic@ve­cer­nji.net Ta­nja Ivan­čić ZAGREB

Oš­tru iz­mje­nu sta­vo­va o to­me či­ja je zad­nja na re­la­ci­ji pre­mi­jer - mi­nis­tri­ca u HNS-u ig­no­ri­ra­ju i tvr­de da je sve u re­du i do­go­vo­re­no Pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić u svom in­ter­v­juu u po­ne­dje­ljak “uki­nuo” je ne­ke po­te­ze i na­mje­re svo­jih mi­nis­ta­ra i za­pra­vo ih po­pri­lič­no lu­pio po pr­sti­ma. Me­đu nji­ma se naš­la i nes­tra­nač­ka mi­nis­tri­ca Bla­žen­ka Div­jak, ko­ja je doš­la iz kvo­te i na pri­jed­log naj­no­vi­jeg HDZ-ovog part­ne­ra HNS-a. Na če­lu Mi­nis­tar­stva zna­nos­ti i obra­zo­va­nja u ova go­to­vo dva mje­se­ca oku­pi­la je oko se­be res­pek­ta­bi­lan tim struč­nih lju­di na mjes­tu dr­žav­nog taj­ni­ka i dva­ju po­moć­ni­ka. No či­ni se da je is­tr­ča­la s po­s­ljed­njim is­tu­pom uoči go­diš­njeg od­mo­ra. Po­ru­či­la je, na­ime, a HNS obja­vio kao svo­je pri­op­će­nje, da će u ci­lju ubr­za­nja cje­lo­kup­nog pro­ce­sa re­for­me obra­zov­nog sus­ta­va se­be pos­ta­vi­ti na če­lo Po­seb­nog struč­nog po­vje­rens­tva ko­je se bri­ne o pro­ved­bi stra­te­gi­je i no­vog ku­ri­ku­la, ta­ko pre­uze­ti od­go­vor­nost i po­kre­nu­ti stva­ri.

Tko će vo­di­ti Po­vje­rens­tvo

– Po­seb­no struč­no po­vje­rens­tvo vo­dit će mi­nis­tri­ca, od­nos­no mi­nis­tar nad­le­žan za zna­nost i obra­zo­va­nje. Na taj će se na­čin pro­ved­ba stra­te­gi­je ins­ti­tu­ci­ona­li­zi­ra­ti i de­po­li­ti­zi­ra­ti – rek­la je Bla­žen­ka Div­jak u iz­ja­vi ko­ju je pre­nio HNS. No ni­je sti­gla do mo­ra, a ogla­sio se pre­mi­jer te is­tup oka­rak­te­ri­zi­rao kao jed­nos­tran stav HNS-a i jas­no po­ru­čio tko ima “zad­nju” po pi­ta­nju ime­no­va­nja Po­vje­rens­tva. – To je pri­op­će­nje stav HNS-a, na­šeg part­ne­ra. Po­seb­no struč­no po­vje­rens­tvo ti­je­lo je ko­je ime­nu­je pre­mi­jer. Na mo­je in­zis­ti­ra­nje ovaj je put sas­tav­lje­no na plu­ra­lis­ti­čan na­čin. No uoči­li smo da pos­to­je svo­je­vr­s­ne praz­ni­ne u pro­ved­bi stra­te­gi­je i, u do­go­vo­ru s Po­vje­rens­tvom i nje­go­vom pred­sjed­ni­com rek­to­ri­com Di­ja­nom Vi­can, iz­na­ći će­mo naj­bo­lje me­to­de za po­bolj­ša­nje ins­ti­tu­ci­onal­nog pro­vo­đe­nja stra­te­gi­je. Za­da­ća je Po­vje­rens­tva da do 8. ruj­na iz­nje­dri pri­jed­log ak­cij­skog pla­na. HNS će kao naš part­ner u vlas­ti, u do­go­vo­ru s HDZ-om, pri­do­ni­je­ti mo­gu­ćoj mo­di­fi­ka­ci­ji pos­to­je­će struk­tu­re. Pos­ti­ći će­mo kom­pro­mis, re­for­ma obra­zo­va­nja ide da­lje i uči­nit ću sve da ta te­ma vi­še ne iz­no­si pro­s­vjed na uli­ce. Mis­lim da je to kraj­nje ne­po­treb­no i ne­lo­gič­no jer se oko to­ga svi sla­že­mo – iz­ja­va je pre­mi­je­ra Plen­ko­vi­ća. Dak­le, Plen­ko­vić ni­je spo­me­nuo ras­plet na na­čin da će mi­nis­tri­ni­je ca Div­jak pre­uze­ti kon­tro­lu nad Po­vje­rens­tvom, prem­da je spo­me­nuo da pos­to­je praz­ni­ne u pro­ved­bi stra­te­gi­je te da će s ak­tu­al­nom pred­sjed­ni­com po­raz­go­va­ra­ti. Rek­to­ri­ca Di­ja­na Vi­can, sa­daš­nja pred­sjed­ni­ca spor­nog Po­vje­rens­tva, ka­za­la nam je ju­čer da se rav­na is­klju­či­vo pre­ma od­lu­ci pre­mi­je­ra. Us­to je do­da­la da ni­kak­vih pro­ble­ma ne­ma u nje­nim ak­tiv­nos­ti­ma ni ra­du Po­vje­rens­tva, kao i da se u me­đu­vre­me­nu ni­je sas­ta­ta­la s pre­mi­je­rom jer, ka­že, ni­je bi­lo po­tre­be. Ona tvr­di da, što se nje ti­če, ne­ma ni­kak­vog spo­ra oko nje­ne ulo­ge i Po­vje­rens­tva ko­je ra­di na iz­ra­di Ak­cij­skog pla­na. – Imam za­da­ću ko­ju is­pu­nja­vam i to je sve što vam mo­gu re­ći. Sve na­mje­re dru­gih, osim premijerove, ne že­lim ko­men­ti­ra­ti – iz­ja­vi­la je Vi­can.

Tre­ba­ju joj ins­tru­men­ti

Bu­du­ći da se Plen­ko­vić di­rek­t­no os­vr­nuo na na­mje­ru mi­nis­tri­ce Div­jak da zav­la­da svo­jim re­so­rom, upi­ta­li smo je ka­ko tu­ma­či premijerove ri­je­či. – Dra­go mi je što pre­mi­jer di­je­li miš­lje­nje da tre­ba mak­si­mal­no ubr­za­ti i ope­ra­ci­ona­li­zi­ra­ti naj­važ­ni­ju re­for­mu druš­tva. S ob­zi­rom na to da sam naj­od­go­vor­ni­ja za pro­ved­bu re­for­me obra­zo­va­nja, mis­lim da mo­ram ima­ti na ras­po­la­ga­nju i ins­tru­men­te za nje­zi­nu pro­ved­bu i za­jed­no ću, uz po­dr­šku HNS-a, s pre­mi­je­rom do­go­vo­ri­ti da što pri­je kre­ne­mo u iz­mje­ne is­klju­či­vo pro­ved­be­nog di­je­la stra­te­gi­je ka­ko ne bi­smo gu­bi­li vi­še vre­me­na – iz­ja­vi­la je mi­nis­tri­ca Div­jak. No­va ko­ška­nja do­ima­ju se kao od­mje­ra­va­nje sna­ga, a ka­ko doz­na­je­mo iz iz­vo­ra bli­skih mi­nis­tri­ci, sve je do­go­vo­re­no i us­lu­gla­še­no me­đu ko­ali­cij­skim part­ne­ri­ma. Pre­drag Štro­mar, pot­pred­sjed­nik Vla­de i pri­vre­me­ni pred­sjed­nik HNS-a, ta­ko­đer se ni­je uz­ru­jao zbog premijerove iz­ja­ve, sma­tra da je sve u re­du. – Do­go­vor part­ne­ra u Vla­di, iz­me­đu se­be, a ne pre­ko me­di­ja, jest da se pro­ved­ba re­for­me obra­zo­va­nja mo­ra mak­si­mal­no ubr­za­ti i ope­ra­ci­ona­li­zi­ra­ti – ka­zao je Štro­mar.

Div­jak: Dra­go mi je što pre­mi­jer di­je­li miš­lje­nje da tre­ba­mo ubr­za­ti naj­važ­ni­ju re­for­mu U HNS-u ni­su uz­ru­ja­ni zbog pre­mi­je­ro­va is­tu­pa, do­go­va­ra­ju se o sve­mu oko re­for­me

Mi­nis­tri­ca obra­zo­va­nja Bla­žen­ka Div­jak

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.