An­drej Plen­ko­vić na Kvar­ne­ru, mi­nis­tri u Dal­ma­ci­ji, Kuš­če­vić se oku­pao na Ko­ra­ni

Mi­nis­tar zdrav­lja Mi­lan Ku­jun­džić pre­ki­nuo je od­mor ka­ko bi ope­ri­rao te­ško bo­les­nog mla­di­ća u Za­gre­bu, Go­ran Ma­rić iz­bje­ga­va ve­li­ka dru­že­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - I. Bo­ban Va­le­čić; P. Ma­re­tić Žo­nja

Mi­nis­tri i pre­mi­jer tre­ba­li bi se, nakon Sinj­ske al­ke, po­no­vo oku­pi­ti već ovaj vi­kend na Ma­ra­to­nu la­đa u do­li­ni Ne­re­tve Nakon sjed­ni­ce Vla­de odr­ža­ne u Kni­nu, pros­la­ve Olu­je i Sinj­ske al­ke, svi mi­nis­tri, iz­u­zev mi­nis­tra bra­ni­te­lja To­me Me­dve­da, otiš­li su na dvo­tjed­ni go­diš­nji od­mor. Kao i pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić, ko­ji je za od­mor iz­a­brao dr­žav­nu vi­lu iz­me­đu Ri­je­ke i Opa­ti­je – Cos­ta­bel­lu, poz­na­tu i kao Vi­lu Ca­po­ne, ko­ju je, na­vod­no, po­čet­kom proš­log sto­lje­ća ko­ris­tio ma­fi­ja­ški boss Al Ca­po­ne.

Vi­la Ca­po­ne

Ka­ko je ka­zao u pre­kju­če­raš­njem in­ter­v­juu za HRT, Plen­ko­vić će i u Cos­ta­be­li oba­vi­ti još ne­ke za­da­će. – Po­ku­šat ću, ko­li­ko us­pi­jem, bi­ti sa su­pru­gom i dje­com, ko­ja su još ja­ko ma­la. Tro­ško­ve hra­ne i ono­ga što je nor­mal­no, na­rav­no, pla­tit će­mo sa­mi – ka­zao je pre­mi­jer oči­to po­učen is­kus­tvom svo­jih pret­hod­ni­ka Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća i Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća či­ji su se tro­ško­vi mje­se­ci­ma pov­la­či­li po me­di­ji­ma. I dok je pre­mi­jer za ljet­nu oazu iz­a­brao Kvar­ner, ve­ći­na mi­nis­ta­ra od­ma­ra se juž­ni­je duž ja­dran­ske oba­le. Po­put mi­nis­tra unu­tar­njih pos­lo­va Da­vo­ra Bo­ži­no­vi­ća ko­ji je na go­diš­nji oti­šao k pu­ni­ci na otok Pag. Na is­tom oto­ku, u No­va­lji, ljet­nu oazu ima i mi­nis­tar zdrav­lja Mi­lan Ku­jun­džić, ko­ji je od­mor mo­rao na­glo pre­ki­nu­ti na ne­ko­li­ko da­na ka­ko bi po­mo­gao te­ško obo­lje­lu mla­di­ću s tu­mo­rom je­tre. – Već sam do­šao u No­va­lju, ali su me u po­ne­dje­ljak zva­li iz KBC-a Du­bra­va jer su ima­li hi­tan slu­čaj. Ta­ko da sam se vra­tio, pre­ki­nuo go­diš­nji, oti­šao u Du­bra­vu, ope­ri­rao mla­di­ća i sa­da ima­mo ba­rem na­du da će­mo se mo­ći da­lje bo­ri­ti – ka­že Ku­jun­džić i do­da­je ka­ko će se sa­da vra­ti­ti u No­va­lju gdje će pro­ves­ti tri-če­ti­ri da­na, a po­tom ide u svo­ju Ivan­be­go­vi­nu, mjes­to po­kraj Imot­skog odak­le je ro­dom. Mi­nis­tar pra­vo­su­đa Dra­žen Boš­nja­ko­vić ba­te­ri­je pu­ni u Bi­ogra­du na Mo­ru gdje će, ka­že, bi­ti do su­bo­te. Po­tom ide do Me­đu­gor­ja i u do­li­nu Ne­re­tve na Ma­ra­ton la­đa, na ko­jem bi se tre­ba­li oku­pi­ti i dru­gi mi­nis­tri te pre­mi­jer, a za kraj je os­ta­vio po­sjet rod­nim Na­ši­ca­ma gdje mu ži­vi maj­ka. Kao da je je­dva če­kao da po­bjeg­ne od jav­nos­ti, mi­nis­tar dr­žav­ne imo­vi­ne Go­ran Ma­rić, za raz­li­ku od svo­jih ko­le­ga, iz­bje­ga­va ve­li­ke na­rod­ne fe­šte. Ni­je ga se ta­ko mo­glo vi­dje­ti na Sinj­skoj al­ci, a ne na­mje­ra­va, ka­že, ni na Ma­ra­ton la­đa.

Okup­lja­nje na Ne­re­tvi

– De­set da­na pro­vest ću s obi­te­lji u na­šoj ku­ći u Ži­vo­goš­ću. S pri­ja­te­lji­ma ko­ji su on­dje do­ma­ći ba­cam i di­žem vr­še, za ru­čak se uvi­jek ne­što na­đe – ka­že Ma­rić. Lo­vro Kuš­če­vić, mi­nis­tar upra­ve, ne­ma pro­ble­ma s ve­li­kim okup­lja­nji­ma. Ta­ko se na Fa­ce­bo­oku po­hva­lio da je 5. ko­lo­vo­za bio na Thom­p­so­no­vu kon­cer­tu u Slu­nju. Kuš­če­vić je obja­vio i za­jed­nič­ku fo­to­gra­fi­ju s Mar­kom Per­ko­vi­ćem, a dan kas­ni­je oku­pao se u Ko­ra­ni ne­da­le­ko od Ras­to­ka. Sve to bri­ž­lji­vo je do­ku­men­ti­rao na svo­me pro­fi­lu na Fa­ce­bo­oku. Mi­nis­tri­ca gos­po­dar­stva Mar­ti­na Da­lić ot­kri­la je sa­mo da se od­ma­ra na ju­gu Dal­ma­ci­je, a mi­nis­tri­ca obra­zo­va­nja Bla­žen­ka Div­jak ne­ko­li­ko će da­na pro­ves­ti u oko­li­ci Za­dra, a po­tom i pet da­na u Va­ra­ždi­nu. Pot­pred­sjed­nik Vla­de i mi­nis­tar gra­di­telj­stva Pre­drag Štro­mar od­ma­ra se s obi­te­lji u apart­man­skom na­se­lju Čer­var Po­rat po­kraj Po­re­ča.

Boš­nja­ko­vić pu­ni ba­te­ri­je u Bi­ogra­du, Štro­mar po­kraj Po­re­ča

Mi­nis­tar upra­ve Lo­vro Kuš­če­vić na Fa­ce­bo­oku je obja­vio fo­to­gra­fi­je s kon­cer­ta Thom­p­so­na i ku­pa­nja u ri­je­ci Ko­ra­ni, mi­nis­tar zdrav­lja Mi­lan Ku­jun­džić od­ma­rat će se na Pa­gu i u Ivan­be­go­vi­ni, a mi­nis­tri­ca obra­zo­va­nja Bla­žen­ka Div­jak u oko­li­ci Za­dra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.