Mr­sić: Mi­la­no­vi­će­va kan­di­da­tu­ra mo­gla bi smi­ri­ti po­dje­le u SDP-u

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja pe­tra.ma­re­tic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Biv­ši šef SDP-a na­vod­no ima am­bi­ci­je ići u utr­ku za pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve, ali ne i u stra­nač­ke pre­diz­bo­re ko­je mno­gi u SDP-u že­le pro­ves­ti Na­ga­đa­nja da bi se biv­ši šef SDP-a Zoran Mi­la­no­vić mo­gao do­is­ta kan­di­di­ra­ti za pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve, i to kao nes­tra­nač­ki kan­di­dat te­ma je ko­ja bi na Ible­ro­vu tr­gu mo­gla do­ves­ti do no­vih tr­za­vi­ca. Stran­ka je još 2009. go­di­ne uve­la kao ve­li­ku no­vost pre­diz­bo­re na ko­ji­ma su bi­ra­li kan­di­da­te stran­ke za pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve, a na is­ti bi na­čin ra­do bi­ra­li i svog bu­du­ćeg kan­di­da­ta za pred­sjed­ni­ka.

Če­ka li ga is­klju­če­nje?

Me­đu­tim, iz­vo­ri bli­ski Mi­la­no­vi­ću ka­žu ka­ko mu ne pa­da na pa­met ići na stra­nač­ke pre­diz­bo­re što bi pak mo­glo do­ves­ti do no­vih po­dje­la kad bi se biv­ši šef do­is­ta od­lu­čio ići u bit­ku za Pan­tov­čak, a stran­ka sve­jed­no odr­ža­la pre­diz­bo­re i iš­la sa svo­jim kan­di­da­tom. U tom bi slu­ča­ju Mi­la­no­vić bio is­klju­čen iz SDP-a kao i Mi­lan Ban­dić 2009. go­di­ne ka­da se kan­di­di­rao mi­mo stran­ke. – Su­lu­do je da čo­vjek ko­ji je de­vet go­di­na vo­dio SDP i bio SDP-ov pre­mi­jer bu­de nes­tra­nač­ki kan­di­dat. Dru­go je pi­ta­nje pre­diz­bo­ra i že­li li Mi­la­no­vić na njih ići, od­nos­no ho­će li stran­ka na nji­ma in­zis­ti­ra­ti. Mo­gu­će je da Mi­la­no­vić te pre­diz­bo­re že­li iz­bje­ći i da se že­li iz­vr­ši­ti pri­ti­sak na stran­ku da do pre­diz­bo­ra ne do­đe i da se sta­ne iza Mi­la­no­vi­ća, no osob­no dr­žim da su pre­diz­bo­ri do­bri i da bi na njih tre­bao i Mi­la­no­vić ako bu­de htio bi­ti SDP-ov kan­di­dat za pred­sjed­ni­ka – ka­že je­dan član vod­stva SDP-a.

Gu­ra­ju ga gra­đa­ni

Sa­bor­ski zas­tup­nik SDP-a Mi­ran­do Mr­sić ka­že pak da bi stran­ka tre­ba­la odus­ta­ti od pre­diz­bo­ra kad bi Mi­la­no­vić do­is­ta htio bi­ti kan­di­dat za pred­sjed­ni­ka. – Mi­la­no­vić je je­dan od kan­di­da­ta ko­ji ima rej­ting u na­ro­du, a osim to­ga, po­dr­škom nje­go­voj kan­di­da­tu­ri u SDP-u bi se mo­gle prev­la­da­ti sve po­dje­le u stran­ci – dr­ži Mr­sić. I za čla­na Pred­sjed­niš­tva Bo­ja­na Gla­va­še­vi­ća pre­diz­bo­ri su ne­po­treb­ni ako je Mi­la­no­vić kan­di­dat. – Pos­to­ji li net­ko u stran­ci tko se mo­že mje­ri­ti s biv­šim še­fom stran­ke i Vla­de, i to us­pješ­nim. Tko je al­ter­na­ti­va i tko ima tak­ve kva­li­fi­ka­ci­je – pi­ta se Gla­va­še­vić ko­je­mu je in­te­re­sant­no i što Mi­la­no­vi­ća u kan­di­da­tu­ri, a što, ka­že, po­ka­zu­ju pro­ve­de­na is­tra­ži­va­nja, vi­še gu­ra­ju gra­đa­ni od sa­me stran­ke.

Ak­tu­al­ni i biv­ši šef SDP-a Davor Ber­nar­dić i Zoran Mi­la­no­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.