Ki­ša u pe­tak oz­na­ča­va kraj to­plin­skih va­lo­va ovo­ga lje­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva­na.ri­mac-le­sic­ki@ve­cer­nji.net

Kra­jem mje­se­ca mo­gu­će su tem­pe­ra­tu­re iz­nad pro­sje­ka, ali ne du­go­traj­ne kao do­sad. Prog­nos­ti­ča­ri ka­žu da su ek­s­tre­mi mo­gu­ći i – zi­mi Iva­na Ri­mac Le­sič­ki S pet­kom i pro­mje­nom vre­me­na za­vr­ša­va­ju to­plin­ski va­lo­vi ovog lje­ta. Do­du­še, kra­jem mje­se­ca pos­to­ji mo­guć­nost za kak­vo kra­će raz­dob­lje tem­pe­ra­tu­ra vi­ših od pro­sje­ka, no ono ne­će tra­ja­ti da­ni­ma. Na­jav­lje­na pro­mje­na vre­me­na Za­gre­bu će u su­bo­tu, nakon naj­av­lje­nih 38 za da­nas, do­ni­je­ti mak­si­mal­no 20 Cel­zi­je­vih stup­nje­va. – Pro­mje­na sti­že s pet­ka na su­bo­tu ka­da će do­ći do­tok hlad­nog zra­ka, ali i obo­ri­ne jer pre­ma sa­te­lit­skoj sli­ci u pe­tak će bi­ti plju­sko­va na sje­ver­nom Ja­dra­nu, gor­skim kra­je­vi­ma i sre­diš­njoj Hr­vat­skoj. No pre­ma ju­tru na su­bo­tu do­la­zi i vi­še obla­ka, a s nji­ma i ki­ša ko­ja će tra­ja­ti. Sa su­bo­te na ne­dje­lju vri­je­me će se smi­ri­va­ti pa će u slje­de­ćim da­ni­ma bi­ti sun­ca, ali bit će svje­ži­je. Naj­važ­ni­je je da to­plin­ski val pres­ta­je ne sa­mo u unu­traš­njos­ti ne­go i u Dal­ma­ci­ji – opi­sa­la je Iva­na Ha­vr­le Ko­za­rić, de­žur­na prog­nos­ti­čar­ka Dr­žav­nog hi­dro­me­te­oro­lo­škog za­vo­da. To­plin­skim va­lom ti­je­kom ljet­nih mje­se­ci sma­tra­ju se naj­ma­nje tri uzas­top­na da­na tem­pe­ra­tu­ra vi­ših od pro­sje­ka i, pre­ma tre­nu­tač­nim prog­no­za­ma, tak­vih si­tu­aci­ja u unu­traš­njos­ti ne­će bi­ti u idu­ćih de­set da­na, a os­vje­že­nje sli­je­di i Ja­dra­nu gdje će za­pu­ha­ti bu­ra. Iz­nad­pro­sječ­no vi­so­ke tem­pe­ra­tu­re u kon­ti­nu­ite­tu sma­tra­ju se ek­s­trem­ni­ma i opas­ni­ma za zdrav­lje te struč­nja­ci po­nav­lja­ju sa­vje­te ka­ko se za­šti­ti­ti, no kli­ma bez sum­nje utje­če na zdrav­lje. – U pri­ro­di su raz­li­či­ti utje­ca­ji, a one kli­mat­ske či­ne tem­pe­ra­tu­ra, tlak, br­zi­na vje­tra i vlaž­nost. Ima­te utje­caj fron­ti, sa­da se za pe­tak naj­av­lju­ju fron­ta i pad tem­pe­ra­tu­ra, a to zna­či da će se ne­ki lju­di mo­žda i dan ra­ni­je lo­še osje­ća­ti. Ne­ki će ima­ti pro­ble­me s di­sa­njem, ne­ki sa sr­cem, ne­ki su ner­voz­ni. Kli­mat­ske uvje­te mo­že­te umjet­no stvo­ri­ti, dak­le mo­že­te sni­zi­ti tem­pe­ra­tu­ru i utje­ca­ti na tlak kli­ma-ure­đa­ji­ma. Da­nas je sve pod kli­ma-ure­đa­ji­ma, rad­na mjes­ta, auto­mo­bi­li, do­mo­vi, ali on­da se jav­lja re­ak­ci­ja or­ga­niz­ma kad je ta raz­li­ka ve­ća od osam stup­nje­va. Ne­ma re­cep­ta jer bi svat­ko tre­bao osob­no pri­la­go­di­ti svo­je ak­tiv­nos­ti i mo­del ži­vo­ta vre­men­skim uvje­ti­ma. Važ­no je da se do­bro osje­ća­te – tu­ma­či prim. mr. sc. Go­ran Iva­ni­še­vić. Ka­ko ka­že prog­nos­ti­čar­ka Ha­vr­le Ko­za­rić, ge­ne­ral­no su vre­men­ski ek­s­tre­mi češ­ći, i ljet­ni i zim­ski, pa se mo­že do­go­di­ti i da ova zi­ma bu­de obi­lje­že­na raz­dob­ljem vr­lo hlad­na vre­me­na.

Prim. dr. IVO JURIĆ: Kod nas je mno­go tu­ris­ta. Ne­ki su od njih iz­vrg­nu­ti oz­lje­da­ma kra­ljež­ni­ce ili moz­ga. Sa­da će­mo im mo­ći pru­ža­ti us­lu­ge na svjet­skoj ra­zi­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.