Zbo­gom pu­še­nju do 2025. go­di­ne plan je sve vi­še ze­ma­lja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Sma­nji­ti ko­li­či­nu ni­ko­ti­na u ci­ga­re­ta­ma na ra­zi­nu ko­ja ne stva­ra ovis­nost, no­vi je na­čin bor­be pro­tiv ovis­nos­ti o pu­še­nju ko­ji je obja­vi­la Ame­rič­ka agen­ci­ja za hra­nu i li­je­ko­ve (FDA). Sli­je­di svo­je­vr­s­na jav­na ras­pra­va i znans­tve­ni ra­do­vi o kon­kret­nom učin­ku za zdrav­lje ko­li­či­ne i sma­nje­ne ko­li­či­ne ni­ko­ti­na u ci­ga­re­ta­ma kao i o even­tu­al­nim nus­po­ja­va­ma tak­ve pro­mje­ne. U sva­kom slu­ča­ju, no­vi je to smjer i vr­lo kon­kre­tan ko­rak u glo­bal­noj bor­bi pro­tiv pu­še­nja.

E-ci­ga­re­ta al­ter­na­ti­va?

U pri­op­će­nju FDA, me­đu os­ta­lim, sto­ji ka­ko je u sre­di­štu no­vog pla­na ni­ko­tin kao sup­s­tan­ci­ja ko­ja stva­ra ovis­nost. Ame­rič­ki po­da­ci, na­ime, go­vo­re o 300 mi­li­jar­di ame­rič­kih do­la­ra go­diš­njem tro­šku zdrav­s­tva zbog bolesti di­rek­t­no po­ve­za­nih s pu­še­njem i o 480 ti­su­ća lju­di ko­ji go­diš­nje pre­ra­no umru zbog te ovis­nos­ti. Sa­mo je dio to pos­tav­ki no­vih FDA pla­no­va u an­ti­pu­šač­koj kam­pa­nji ko­joj je cilj sma­nji­ti i broj no­vih ovis­ni­ka, ali i one ovis­ne “pre­us­mje­ri­ti” na ma­nje štet­ne alternative po­put e-ci­ga­re­ta. No, pr­vo su za tak­vu tvrd­nju po­treb­na (i na­jav­lje­na) is­tra­ži­va­nja. – Ho­će se da­ti vre­me­na zna­nos­ti da se is­pi­ta­ju e-ci­ga­re­te jer, pre­ma FDA, ono što u ci­ga­re­ta­ma iz­a­zi­va rak jest dim i čes­ti­ce u nje­mu, dok je za raz­li­ku od FDA, na­ša vla­da e -ci­ga­re­te sta­vi­la u is­tu mje­ru kao i obič­ne ci­ga­re­te. U Ame­ri­ci oči­to sma­tra­ju da bi e-ci­ga­re­te mo­gle bi­ti i mje­ra za suz­bi­ja­nje pu­še­nja ci­ga­re­ta pa ta­ko i po­s­lje­di­ca za zdrav­lje. No, is­to ta­ko, dok oni po­kre­ću jav­nu ras­pra­vu o uk­la­nja­nju do­dat­nih sred­sta­va u ci­ga­re­ta­ma po­put oku­sa men­to­la, Eu­rop­ska ko­mi­si­ja je u svo­jim di­rek­ti­va­ma to već na­pra­vi­la, ali i EU i FDA su da­le­ko od smjer­ni­ca ko­je na­la­že Svjet­ska zdrav­s­tve­na or­ga­ni­za­ci­ja i ri­go­roz­nih mje­ra za suz­bi­ja­nje pu­še­nja – ko­men­ti­ra biv­ši mi­nis­tar zdrav­lja prim. dr. Si­ni­ša Var­ga. Ja­ke mje­re pro­tiv pu­še­nja Var­ga je snaž­no pro­mo­vi­rao, no Da ovis­nost o pu­še­nju mo­ra bi­ti is­ko­ri­je­nje­na do 2025. go­di­ne, plan je i dru­gih ze­ma­lja po­put No­vog Ze­lan­da, Ka­na­de, Ir­ske, Fin­ske i Ma­le­zi­je, u ko­ji­ma se do spo­me­nu­te go­di­ne na­mje­ra­va jav­noz­drav­s­tve­nim po­li­ti­ka­ma i ak­ci­ja­ma sma­nji­ti broj pu­ša­ča na mak­si­mal­no pet pos­to po­pu­la­ci­je. U Hr­vat­skoj taj broj iz­no­si čak 31,1 pos­to sta­nov­ni­ka, a pre­ma po­da­ci­ma Svjet­ske zdrav­s­tve­ne or­ga­ni­za­ci­je, pu­še­nju kao uz­ro­ku u nas se pri­pi­su­je 18 pos­to od svih smr­ti lju­di sta­ri­jih od 30 go­di­na. Pre­ma po­da­ci­ma Hr­vat­skog za­vo­da za zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje, go­diš­nji tro­šak li­je­če­nja bolesti po­ve­za­ne s pu­še­njem u nas iz­no­si čak 1,5 mi­li­jar­di ku­na. sva­ka ak­ci­ja po­put one o skup­ljem do­pun­skom za pu­ša­če os­ta­la je na po­ku­ša­ju.

Krat­ko­roč­no se is­pla­ti

– Pro­blem je, i to ne sa­mo u Hr­vat­skoj ne­go i u mno­gim zem­lja­ma i nji­ho­vim vla­da­ma što je mi­nis­tar fi­nan­ci­ja uvi­jek ja­či ne­go mi­nis­tar zdrav­lja. Svi tr­lja­ju ru­ke na pri­ho­di­ma od po­re­za i tr­go­vi­ne du­ha­nom, a ti krat­ko­roč­ni pri­ho­di mno­go su ma­nji ne­go sred­njo­roč­ne i du­go­roč­ne po­s­lje­di­ce ko­ri­šte­nja is­tog tog du­ha­na. Me­đu­tim, zbog krat­kih man­da­ta vla­da, na to se gle­da krat­ko­roč­no i, na šte­tu gra­đa­na, ne do­pu­šta se da se to suz­bi­je – ka­že Var­ga.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.