Raj­ska Vu­ko­var­ska ada

Ada je li­je­po ure­đe­na, imam sve što mi tre­ba, a o tro­ško­vi­ma ne tre­ba ni go­vo­ri­ti jer svi zna­mo ko­li­ko je lje­to­va­nje na Ja­dra­nu, ka­že Ma­ri­ja­na Vi­dić

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Bra­ni­mir Bra­da­rić

I za­is­ta, ada je da­nas pot­pu­no ure­đe­na, s pre­div­nom pješ­ča­nom pla­žom ko­ja je no­mi­ni­ra­na i za naj­ljep­šu pla­žu Hr­vat­ske ove go­di­ne. Na­prav­lje­na je i so­je­ni­ca u ko­joj se po­sje­ti­te­lji mo­gu os­vje­ži­ti ili ne­što po­jes­ti, dva igra­li­šta za od­boj­ku na pi­je­sku, sa­ni­tar­ni čvo­ro­vi, osi­gu­ra­na je pit­ka vo­da… Pos­tav­lje­ni su de­se­ci kan­ti za sme­će, pu­to­ka­zi, a čla­no­vi udru­ge tu su i u slu­ča­ju oz­lje­da. Dio ade pre­dvi­đen je i za kam­pis­te ko­jih je on­dje tre­nu­tač­no vi­še od sto ko­ji go­to­vo ci­je­lo lje­to pro­vo­de na tom „vu­ko­var­skom mo­ru“. Sve to na­la­zi se u de­be­loj hla­do­vi­ni sta­rih sta­ba­la. I ove go­di­ne na adi će ti­je­kom Vu­ko­var­skog film­skog fes­ti­va­la bi­ti or­ga­ni­zi­ra­ne pro­jek­ci­je fil­mo­va. – Pre­div­no mi je ov­dje i za­is­ta ne­mam po­tre­be da idem na mo­re. Ada je li­je­po ure­đe­na, imam ov­dje sve što mi tre­ba, a sa­mo sam 10 mi­nu­ta ho­da uda­ljen od ku­će. Čam­ci za pri­je­voz stal­no idu s jed­ne na dru­gu stra­nu. O tro­ško­vi­ma ne tre­ba ni go­vo­ri­ti jer svi zna­mo ko­li­ko ko­šta lje­to­va­nje na Ja­dra­nu – ka­že Ma­ri­ja­na Vi­dić (21).

Re­kord od 360.000 gos­ti­ju

Go­vo­re­ći o sa­dr­ža­ji­ma na adi, Fra­nić ka­že da sve pos­lo­ve obav­lja­ju čla­no­vi udru­ge, ko­ji su za­du­že­ni i za pri­je­voz put­ni­ka. Sve je za­ko­ni­to pa ta­ko ima­ju ins­ta­li­ra­ne i fi­skal­ne bla­gaj­ne. Ti­je­kom da­na pre­ve­zu vi­še od 3000 ku­pa­ča, a bi­lo je da­na i ka­da je ta broj­ka pre­la­zi­la 4000. Još uvi­jek je va­že­ći re­kord od pri­je ne­ko­li­ko go­di­na ka­da su ti­je­kom ku­pa­liš­ne se­zo­ne pre­vez­li čak 360.000 po­sje­ti­te­lja. Nji­ma tre­ba do­da­ti i one ko­ji svo­jim plo­vi­li­ma pre­la­ze Du­nav. – Iz­nim­no je to na­por­no, ali nam je naj­ve­ća na­gra­da ka­da vi­di­mo da su lju­di za­do­volj­ni. Dra­go nam je i što ne­ma ni­kak­vih in­ci­de­na­ta i što svi uži­va­ju i pro­vo­de se ka­ko že­le – ka­že Fra­nić. Na pi­ta­nje o po­nov­no ak­tu­ali­zi­ra­nom pro­ble­mu ne­ri­je­še­ne gra­ni­ce iz­me­đu Hr­vat­ske i Sr­bi­je, Fra­nić ka­že da o dnev­no­po­li­tič­kim pro­ble­mi­ma ne raz­miš­lja­ju, pri če­mu re­do­vi­to upu­ću­je na sa­me po­sje­ti­te­lje da ka­žu ka­ko se osje­ća­ju na adi i što mis­le. - Ov­dje ne­ma ni­kak­vih pro­ble­ma ni in­ci­de­na­ta. Svi se dru­že i ne­ma pi­ta­nja tko je tko. Ape­li­rao bih na po­li­ti­ča­re da os­ta­ve adu na mi­ru, ne­ka do­đu i pi­ta­ju lju­de. Di­za­nje ten­zi­ja ni­je po­treb­no. Na adi su bi­li i pred­stav­ni­ci kon­zu­la­ta Re­pu­bli­ke Sr­bi­je u Vu­ko­va­ru – za­klju­čio je Fra­nić.

Pješ­ča­na pla­ža na adi no­mi­ni­ra­na je ove go­di­ne i za naj­ljep­šu pla­žu Hr­vat­ske. Gra­đa­ni mo­gu igra­ti od­boj­ku, os­vje­ži­ti se, a do ade do­la­ze čam­ci­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.