Umjes­to su­ve­ni­ra lon­čar Va­lent iz­ra­đu­je pe­ka­če, am­fo­re...

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Da­ni­jel Pre­rad

Mla­di Pe­tri­njac je­dan je od ri­jet­kih lon­ča­ra u Hr­vat­skoj i tek dru­gi u Pe­tri­nji, gra­du u ko­jem je ne­kad sa­mo u jed­noj uli­ci bi­lo njih 56 Mla­di Pe­tri­njac Va­len­ti­no Va­lent (32) je­dan je od sa­mo ne­ko­li­ko lon­ča­ra u Hr­vat­skoj. Pe­tri­nja je poz­na­ta po lon­čar­stvu, ne­koć je ima­la na de­set­ke lon­čar­skih ra­di­oni­ca, sa­mo ih je u Ga­je­voj uli­ci bi­lo 56, poz­na­ta je i nji­ho­va autoh­to­na stuc­ka, a da­nas se uz Va­len­ti­na lon­čar­stvom u ovom gra­du bavi još je­di­no nje­gov men­tor Ma­tej Sta­ni­šić. – Osam sam go­di­na u lon­čar­stvu, a sve za­hva­lju­ju­ći Ma­te­ju, kod ko­jeg sam to i za­vo­lio. Izu­čio sam za­nat i vi­dim svoj ži­vot u ovo­me, za­ljub­ljen sam u gli­nu do uši­ju – go­vo­ri en­tu­zi­jas­tič­ni Va­lent, ko­ji je u Ko­la­ro­voj uli­ci ure­dio svo­ju ra­di­oni­cu. Pro­izvo­di po­su­de i pe­ke za ku­ha­nje, ta­nju­re, ša­li­ce, pe­ha­re pa po­su­de za hva­ta­nje ho­bot­ni­ca, am­fo­re... – Naj­ma­nje ra­di­mo su­ve­ni­re jer ku­pac baš i ne raz­li­ku­je ki­ne­ski pro­izvod od na­šeg autoh­to­nog. No, za­to nam, pri­mje­ri­ce, su­per idu pe­ka­či za me­so, is­ti su kao gli­ne­na pe­ka, ali pri­la­go­đe­ni za peć­ni­ce u sta­no­vi­ma – go­vo­ri Va­lent ko­ji se da­nas naj­vi­še ra­du­je iz­a­zo­vi­ma u obli­ku po­seb­nih na­rudž­bi. Ra­dio je ta­ko na lon­čar­skom ko­lu am­fo­ru od 150 cen­ti­me­ta­ra, bio je to po­sao ko­ji je tra­jao mje­se­ci­ma, i zbog če­ga je u dvo­ri­štu na­pra­vio i po­seb­nu peć. Za split­ski ho­tel je ra­dio tra­di­cij­sko rim­sko po­su­đe u ko­jem je hra­na pos­lu­ži­va­na za Di­ok­le­ci­ja­no­ve no­ći. Za jed­nog ino­va­to­ra na­pra­vio je ke­ra­mič­ke koš­ni­ce u ko­ji­ma se u ho­te­li­ma vi­so­ke ka­te­go­ri­je na Ja­dra­nu pos­lu­žu­je med na šved­skim sto­lo­vi­ma... – Naj­no­vi­ji hit su am­fo­re za vi­no. Ra­di­mo ih za po­du­zet­ni­ka s Pe­lješ­ca ko­ji u njih stav­lja bu­te­lje vi­na, spu­šta ih na 20 me­ta­ra du­bi­ne gdje vi­no i am­fo­re od­sto­je go­di­nu da­na. Tu­ris­ti to vi­no sa­mi iz­ra­nja­ju, a am­fo­ra ko­ju već pre­kri­ju školj­ke je su­per su­ve­nir, po­go­to­vo s kva­li­tet­nim vi­nom unu­tra – opi­su­je Va­len­ti­no. Tre­nu­tač­no Va­len­ti­no od­bi­ja na­rudž­be. Na­ime, za­uzet je ve­li­kim pro­jek­tom. – Kre­nu­li smo s pr­vim križ­nim pu­tem pod mo­rem na Či­ovu, do idu­će se­zo­ne mo­ram is­po­ru­či­ti 58 fi­gu­ra. Na­pra­vio sam pr­vu pos­ta­ju od de­vet fi­gu­ra. To je pre­kras­na pri­ča jed­nog po­du­zet­ni­ka ko­ji ra- zvi­ja ro­ni­lač­ki tu­ri­zam. Za nje­ga smo pri­je ne­ko­li­ko go­di­na ra­di­li re­pli­ke brod­skih to­po­va, si­dra od be­to­na, go­le­me am­fo­re, a sa­da u jed­noj uva­li na Či­ovu, na du­bi­ni od 4,5 me­ta­ra pos­tav­lja križ­ni put. Sva­ki je kip sko­ro to­nu te­žak – opi­su­je Va­lent svoj iz­let u ki­par­stvo. Za­do­vo­ljan je ka­že, pot­po­rom dr­ža­ve, gra­da i žu­pa­ni­je jer po­ma­žu tra­di­ci­onal­ne obr­te, no jed­no mu ni­je po vo­lji. – Ni­su mi omo­gu­ći­li da po­lo­žim maj­stor­ski is­pit za lon­ča­ra jer, ka­žu, nit­ko od os­nut­ka dr­ža­ve ni­je tra­žio da po­lo­ži za maj­sto­ra lon­ča­ra. Rek­li su mi da imam VSS i da za obav­lja­nje tra­di­cij­ske pro­izvod­nje ne tre­ba maj­stor­ski obrt. To je toč­no, ali mo­žda će do­ći dan kad ne­će bi­ti ni­jed­nog maj­sto­ra – na­po­mi­nje Va­len­ti­no, ko­ji je po stru­ci di­plo­mi­ra­ni in­že­njer pro­me­ta.

N. ČUTUK/PIXSELL

Tre­nu­tač­no iz­ra­đu­je fi­gu­re za križ­ni put pod mo­rem ko­ji se iz­ra­đu­je u uva­li na Či­ovu na du­bi­ni od 4,5 me­ta­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.