U pr­vih se­dam mje­se­ci Ši­be­nik po­sje­ti­lo 713 ti­su­ća tu­ris­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Ši­ben­sko-knin­sku žu­pa­ni­ju po­sje­ti­lo je u se­dam mje­se­ci 538,2 ti­su­će tu­ris­ta ko­ji su os­tva­ri­li go­to­vo 3,3 mi­li­ju­na no­će­nja Ši­ben­sko-knin­ska žu­pa­ni­ja u pr­vih je se­dam mje­se­ci os­tva­ri­la po­rast od 17 pos­to u do­las­ci­ma tu­ris­ta i od 13 pos­to u no­će­nji­ma u od­no­su na proš­lu go­di­nu, pri če­mu rast bi­lje­že go­to­vo sva odre­di­šta, iz­vi­jes­ti­li su iz žu­pa­nij­ske Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce. Za tu­ris­tič­ke po­ras­te u pr­vih se­dam mje­se­ci ove go­di­ne zas­luž­no je 538,2 ti­su­će tu­ris­ta ko­ji su doš­li u Ši­ben­sko-knin­sku žu­pa­ni­ju te nji­ho­vih go­to­vo 3,3 mi­li­ju­na no­će­nja, od ko­jih je naj­vi­še (713 ti­su­ća) os­tva­re­no sa­mo u Ši­be­ni­ku, ko­ji je ti­me i naj­po­sje­će­ni­je odre­di­šte u žu­pa­ni­ji s ras­tom od 2 pos­to u od­no­su na lanj­skih pr­vih se­dam mje­se­ci. Vo­di­ce su na dru­gom mjes­tu s tek ne­što ma­lo ma­nje no­će­nja u pr­vih se­dam mje­se­ci, bli­zu 713 ti­su­ća, što je 21 pos­to vi­še ne­go la­ni, a dvoz­na­men­kas­to po­ve­ća­nje od 15 pos­to ima i Ro­goz­ni­ca s 372 ti­su­će no­će­nja, dok se Skra­din u ši­ben­skom za­le­đu s 24,1 ti­su­ćom no­će­nja mo­že po­hva­li­ti po­ras­tom od čak 56 pos­to u od­no­su na pr­vih se­dam mje­se­ci proš­le go­di­ne. Na­po­mi­nju­ći ka­ko im je u žu­pa­ni­ju s go­to­vo svih tra­di­ci­onal­nih tr­ži­šta ove go­di­ne doš­lo vi­še tu­ris­ta ne­go la­ni, di­rek­to­ri­ca žu­pa­nij­ske Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce Že­lja­na Ši­kić is­ti­če Nje­mač­ku kao “naj­vjer­ni­je emi­tiv­no tr­ži­šte ko­je u ukup­nim no­će­nji­ma u žu­pa­ni­ji ima udjel od go­to­vo 13 pos­to, a u do­las­ci­ma tu­ris­ta 10,6 pos­to”. S dru­ge stra­ne, iz Aus­tri­je do­la­zi naj­vi­še na­uti­ča­ra ko­jih je u se­dam mje­se­ci ove go­di­ne ta­ko­đer doš­lo i no­ći­lo vi­še ne­go la­ni, za 14 pos­to vi­še od­nos­no njih oko 45 ti­su­ća os­tva­ri­lo je 276,5 ti­su­ća no­će­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.