Mo­ra­mo iz­miš­lja­ti to­plu vo­du

Na­oru­ža­li su se u No­vom Za­gre­bu lon­ci­ma, dje­ca na ku­pa­nje idu k ba­ki, ne­ki su ku­pi­li sla­vi­ne za ins­tant za­gri­ja­va­nje... No “voj­nič­kog” im je re­ži­ma – dos­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Ana-Ma­ria Ke­ze­rić

Kao da smo se vra­ti­li u ka­me­no do­ba, ali valj­da će i ra­ču­ni bi­ti ni­ži, is­ti­ču sta­nov­ni­ci, ko­ji se na­da­ju da će re­mont vre­lo­vo­da po­žu­ri­ti Ot­ka­ko je ma­gis­tral­ni vre­lo­vod u re­mon­tu, sta­nov­ni­ci No­vog Za­gre­ba osu­đe­ni su na “voj­nič­ko”, le­de­no tu­ši­ra­nje. De­se­ti su dan bez to­ple vo­de, a sna­la­ze se sva­ka­ko. Dok dio uglav­nom mla­đe po­pu­la­ci­je stis­ne zu­be i sto­ič­ki iz­dr­ži dvi­je-tri mi­nu­te tu­ši­ra­nja u hlad­noj vo­di, sta­ri­jim ge­ne­ra­ci­ja­ma tak­vo što ne pa­da na pa­met.

Ne­ma vi­še na­ma­ka­nja

– Ni u dje­tinj­stvu ni­smo baš ima­li to­ple vo­de pa bi čo­vjek po­mis­lio da nam ovo ne pa­da te­ško. Ali, zna­te, otad je proš­lo du­go pa smo za­bo­ra­vi­li ka­ko je to. Priz­na­jem da ovih da­na u ka­du ne ula­zim baš čes­to kao ina­če. Nav­la­žim ruč­nik, obri­šem se po le­đi­ma, a “splah­nem” sa­mo stra­te­ške di­je­lo­ve ti­je­la. Vo­du sam za­gri­ja­la sa­mo za pra­nje ko­se, ali sam jed­no i pre­sko­či­la – de­talj­no nam objaš­nja­va 74-go­diš­nja Šte­fa­ni­ja Hor­vat iz Du­ga­va dok joj su­sjed kroz smi­jeh go­vo­ri da se ni­šta ne bri­ne, on će joj iz­ma­si­ra­ti le­đa ako stra­da­ju od hlad­ne vo­de. Do­da­je i da se ne sje­ća da su ikad ta­ko du­go bi­li bez to­ple. Prem­da go­to­vo tri­put mla­đa, hra­brost za pra­nje ko­se pod no­vim re­ži­mom još ni­je sku­pi­la ni Je­le­na Hu­mek iz So­po­ta. Na le­de­ni tuš pri­vi­ka­va se tek ne­ko­li­ko da­na jer se “fri­ško” vra­ti­la s mo­ra. – I deč­ko i ja tu­ši­ra­mo se u hlad­noj vo­di, uglav­nom oko 17 sa­ti, kad je naj­to­pli­je. Re­cept je jed­nos­ta­van: sta­ne­te pod tuš, pr­vo po­li­je­te no­ge, a on­da la­ga­no os­ta­tak ti­je­la i, umjes­to za 15-20 mi­nu­ta, iz­i­đe­te za dvi­je – ka­že Je­le­na Hu­mek. Rje­še­nje za sve one ko­ji­ma je ovih da­na mr­sko pra­ti ko­su ima pak fri­zer­ka Svje­tla­na Lo­kas iz Fri­zer­skog stu­di­ja Gloss u Ma­mu­ti­ci. Ka­ko ne bi os­ta­la bez mu­šte­ri­ja, ku­pi­la je pro­toč­nu sla­vi­nu za in­no. stant za­gri­ja­va­nje vo­de. – Ta­ko vam je to kad iz­miš­lja­mo to­plu vo­du na plus 40. Da sam sret­na, ni­sam, ali mo­ra­la sam se sna­ći. Nit­ko me ni­je oba­vi­jes­tio da ne­će bi­ti to­ple vo­de, već sam to ču­la na ra­di­ju te od­mah ku­pi­la sla­vi­nu i po­zva­la maj­sto­ra – ka­že nam fri­zer­ka. Isko­ris­ti­la je pri­li­ku i iz “što­sa”, ka­že, ti­ska­la i ve­li­ku rek­la­mu ko­ja sto­ji na ula­zu i na ko­joj pi­še da su u sa­lo­nu osi­gu­ra­li to­plu vo­du. Nje­zin ne­dos­ta­tak te­ško pa­da i 85-go­diš­njoj An­ki­ci Ja­ko­vić iz no­vo­za­gre­bač­kog na­se­lja Trav- Pri­je ne­ko­li­ko je da­na pa­la i oz­li­je­di­la se pa joj ni­je la­ko od ku­hi­nje do ku­pa­oni­ce no­si­ti lo­nac s vru­ćom vo­dom. – Uju­tro i na­ve­čer za­gri­jem vo­du na pli­nu pa je iz ve­li­ke po­su­de pre­li­jem u ma­nju i uli­jem u la­vor u ku­pa­oni­ci te se ma­lo splah­nem. Kad sam ču­la da ne­će bi­ti to­ple vo­de, br­zo sam se iš­la oku­pa­ti, dok je vo­da još bi­la mla­ka – go­vo­ri nam An­ki­ca Ja­ko­vić. Nje­zi­na su­sje­da An­to­ni­ja Sruk sa ses­trom San­drom Bla­že­vić iz Slo­bo­šti­ne pod tuš pak ne­ri­jet­ko od­la­zi k ba­ki i dje­du u Luč­ko. – Ako se ne ku­pa­mo kod njih, mi odras­li ku­pa­mo se do­ma u hlad­noj vo­di, mak­si­mal­no jed­nom dnev­no, ne­ma šan­se vi­še. Je­di­no za be­ba­ča pro­ku­ha­mo to­plu vo­du. Pr­vi dan bio je šok, ali smo se na­vik­nu­li i po­mi­ri­li s tim – is­kre­na je San­dra.

Ho­će li to još du­go?

Osim njih, bez to­ple vo­de do 15. će ko­lo­vo­za bi­ti i mje­šta­ni Sre­diš­ća, Za­pru­đa, Utri­ne, Du­ga­va, Ja­ku­šev­ca, Si­ge­ta i Tr­n­skog. – Kad će vi­še do­ći, zna­te li mo­žda ho­će li to još du­go tra­ja­ti? – ner­voz­no već za­pit­ku­ju sta­nov­ni­ci No­vog Za­gre­ba dok iz HEP-a po­ru­ču­ju ka­ko ra­do­vi na ob­no­vi ma­gis­tral­nog vre­lo­vo­da u Za­pru­đu za­sad idu po pla­nu, ali još ne zna­ju pos­to­ji li mo­guć­nost da za­vr­še ra­ni­je. – Kao da smo se vra­ti­li u ka­me­no do­ba. Vi­djet će­mo kak­vi će bi­ti ra­ču­ni s ob­zi­rom na to da tro­ši­mo ma­nje ko­li­či­ne vo­de za tu­ši­ra­nje. Ka­ko je rek­la jed­na gos­po­đa, sad će­mo ba­rem na­uči­ti šte­dje­ti – is­ti­če Fi­lip Ca­ko­vić iz Za­pru­đa, ko­ji se za­sad ni­je pro­bao otu­ši­ra­ti u hlad­noj vo­di, već po 2-3 pu­ta dnev­no za se­be i os­ta­tak obi­te­lji za­gri­ja­va vo­du u lon­cu.

Da ra­do­vi u za­vr­še pri­je ro­ka, ra­do bi i Je­le­na Hu­mek iz So­po­ta (do­lje)

Za be­ba­če je oba­vez­no pro­ku­ha­va­nje An­to­ni­ja Sruk i San­dra Bla­že­vić, ses­tre iz Slo­bo­šti­ne, ka­žu ka­ko pro­blem rje­ša­va­ju češ­ćim od­la­skom u Luč­ko

Ni­je la­ko ni Š. Hor­vat iz Du­ga­va

Tro­ši­mo ma­nje, ka­že F. Ca­ko­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.