Trum­po­ve “Is­ti­ni­te vi­jes­ti” vo­di sna­ha La­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

U svo­joj bor­bi s kla­sič­nim me­di­ji­ma ko­je ne­pres­ta­no na­zi­va laš­ci­ma, ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Trump po­kre­nuo je vlas­ti­ti ser­vis ‘toč­nih in­for­ma­ci­ja’, na­zvan “Is­ti­ni­te vi­jes­ti”. “Laž­ne vi­jes­ti i da­lje od­bi­ja­ju iz­vi­jes­ti­ti o us­pje­si­ma u pr­vih šest mje­se­ci”, na­pi­sao je Trump na Twit­te­ru. Pr­vi vi­deo “Is­ti­ni­tih vi­je­fej­su, a pred­sta­vi­la ga je La­ra Trump, biv­ša te­le­vi­zij­ska vo­di­te­lji­ca i su­pru­ga nje­go­va si­na Eri­ca. ”Poz­drav svi­ma, ja sam La­ra Trump. Si­gur­na sam da od sil­nih laž­nih in­for­ma­ci­ja nis­te ra­za­bra­li što je pred­sjed­nik ra­dio ovaj tje­dan”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.