Naj­ba­ha­ti­jem čo­vje­ku na svi­je­tu – ro­bi­ja

Sve je šo­ki­rao kad je pre­ko no­ći ci­je­nu li­je­ka po­vi­sio čak 56 pu­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Zoran Vi­tas

Na­jo­mra­že­ni­ji čo­vjek u Ame­ri­ci al­ban­sko-hr­vat­skog je po­ri­jek­la, a kri­vim je pro­gla­šen zbog pri­je­va­re u tr­go­va­nju obvez­ni­ca­ma zoran.vi­tas@ve­cer­nji.net Na­jo­mra­že­ni­ji čo­vjek u Ame­ri­ci Mar­tin Sh­kre­li (34) ide u za­tvor. No, ne zbog pre­ko­noć­nog po­ve­ća­nja ci­je­ne li­je­ka Da­ra­pri­ma za 56 pu­ta već zbog pri­je­va­re u tr­go­va­nju obvez­ni­ca­ma. Ipak, pre­su­da u ovom slu­ča­ju mo­gla bi mu do­ni­je­ti i 20 go­di­na ro­bi­je. Una­toč to­me, taj sin skrom­ne al­ban­sko-hr­vat­ske obi­te­lji ku­će­pa­zi­te­lja po­no­vo je po­ka­zao svo­ju ba­ha­tost. Oče­ku­je da će u za­tvo­ru pro­ves­ti naj­vi­še šest mje­se­ci, ako ne pro­đe žal­ba nje­go­vih od­vjet­ni­ka. I za tu pre­su­du “za­hva­lju­je” svo­jim “hej­te­ri­ma” ko­ji su mu, ka­ko ka­že, vječ­na in­s­pi­ra­ci­ja. Taj ne­ka­daš­nji bur­zov­ni me­še­tar u me­di­je je dos­pio ka­da je nje­go­va tvrt­ka Tu­ring Phar­ma­ce­uti­cals ot­ku­pi­la pra­va za li­jek Da­ra­prim te mu ci­je­nu po­vi­si­la s 13,50 do­la­ra na čak 750 iako pro­izvod­nja jed­ne pi­lu­le sto­ji sa­mo do­lar.

Uz­dr­mao i ve­li­ke ban­ke

Taj li­jek ko­ji se pro­izvo­di od 1953. ko­ris­ti se u li­je­če­nju tok­so­plaz­mo­ze, bolesti uz­ro­ko­va­ne pa­ra­zi­tom ko­ji na­pa­da oso­be os­lab­lje­na imu­ni­te­ta, po­put obo­lje­lih od AIDS-a i ra­ka, ili trud­ni­ce. Od­lu­ka je iz­a­zva­la jav­nu sa­bla­zan, pri če­mu se Sh­kre­li bra­nio od op­tuž­bi za ne­mo­ral­no pro­fi­ti­ra­nje tvrd­nja­ma da ima li­je­ko­va ko­ji sto­je i 100.000 do­la­ra te da je me­đu nji­ma Da­ra­prim de­be­lo pod­ci­je­njen. Tvr­dio je da ne­ma ne­mo­ra­la jer će sav za­ra­đe­ni no­vac pla­si­ra­ti u dav­no za­ne­ma­re­na is­tra­ži­va­nja no­vih li­je­ko­va. Ipak, is­pa­lo je da se Sh­kre­li­ju mo­že ma­lo vje­ro­va­ti. A to su pri­je onih ko­ji­ma je po­tre­ban Da­ra­prim na­uči­le ve­li­ke ban­ke. Naj­pri­je se 2007. pu­kom sre­ćom iz­vu­kao od tuž­be Leh­man Brot­her­sa nakon što im je os­tao du­žan nakon jed­ne lo­še inves­ti­ci­je. Sud je do­su­dio da Leh­ma­nu pri­pa­da 2,3 mi­li­ju­na do­la­ra, no pro­pao je pri­je ne­go što se us­pio na­pla­ti­ti. No­vi fond ko­ji je os­no­vao, MSMB Ca­pi­tal, pro­pao je nakon što mu se slič­no do­go­di­lo i s Mer­rill Lyn­c­hom. Sa­mo što Mer­rill Lyn­ch ni­je pro­pao pa je us­pio na­pla­ti­ti se­dam mi­li­ju­na do­la­ra i za­tvo­ri­ti mu tvrt­ku. Nakon što je SAD u re­ce­si­ji do­nio za­ko­ne da se sma­nji me­še­ta­re­nje ban­ka­ra, Sh­kre­li je no­vu ni­šu na­šao u far­ma­ci­ji.

Do­ni­rao San­der­sa

Sve je kul­mi­ni­ra­lo os­ni­va­njem tvrt­ki Re­trop­hin i Tu­ring Phar­ma­ce­uti­cals. Već je u Re­trop­hi­nu po­če­lo s pro­fi­ti­ra­njem ka­da je do­bio pra­va za li­jek Thi­olu ko­ji se ko­ris­ti u tre­ti­ra­nju ri­jet­ke bolesti cis­ti­nu­ri­je. Ci­je­na je sko­či­la s do­lar i pol na 30 do­la­ra po pi­lu­li, a pa­ci­jen­ti mo­ra­ju uzi­ma­ti 10 do 15 ta­ble­ta dnev­no. Bio je Sh­kre­li i do­na­tor kam­pa­nje so­ci­jal­no osvi­je­šte­nog Ber­ni­eja San­der­sa, no on je tih 2700 do­la­ra pros­li­je­dio Sh­kre­li­je­vim žr­tva­ma – jav­noj kli­ni­ci u Wa­shin­g­to­nu za li­je­če­nje obo­lje­lih od AIDS-a.

Bur­zov­ni je me­še­tar do­šao u far­ma­ci­ju jer je na­nju­šio pros­tor za još be­sram­ni­je bo­ga­će­nje Ci­je­nu li­je­ka Da­ra­prim mla­di me­na­džer Sh­kre­li od­mah je s 13,5 po­vi­sio na čak 750 do­la­ra

Sli­je­di žal­ba Mar­tin Sh­kre­li (li­je­vo) pro­gla­šen je kri­vim i pri­je­ti mu 20 go­di­na za­tvo­ra – on vje­ru­je da će iza re­še­ta­ka bi­ti šest mje­se­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.