Agro­ko­rov po­učak: kon­cern u Nje­mač­koj ni­je is­to što i u Hr­vat­skoj

Ka­ko će vla­da­ju­će druš­tvo na­dok­na­di­ti šte­tu ovis­nim druš­tvi­ma ko­je je upro­pas­ti­lo ako i sa­mo pro­pad­ne?

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari -

Hr­vat­ska na slo­mu Agro­ko­ra tre­ba pu­no to­ga na­uči­ti, a jed­na od tih stva­ri je da iz Za­ko­na o tr­go­vač­kim druš­tvi­ma tre­ba iz­ba­ci­ti kon­cern. Kod kon­cer­na ni­je po­sri­je­di sa­mo for­ma, na­čin or­ga­ni­za­ci­je gru­pe po­du­ze­ća. Ni­je pro­blem sa­mo u to­me da on mo­že bi­ti ne­po­šten, ne­pra­ve­dan i omo­gu­ća­va­ti oti­ma­či­nu; glav­ni je pro­blem što je on za re­la­tiv­no ma­lo gos­po­dar­stvo po­put hr­vat­sko­ga sis­tem­ski ri­zik. To zna­či da nje­gov slom mo­že do­ves­ti u opas­nost ci­je­li eko­nom­ski sus­tav. Kon­cern je na pr­vi po­gled sli­čan hol­ding kom­pa­ni­ja­ma u an­glo­sak­son­skom prav­nom po­ret­ku, no me­đu nji­ma za­pra­vo pos­to­ji ogrom­na raz­li­ka. Po­du­ze­ći­ma ko­je hol­ding po­sje­du­je uprav­lja­ju nji­ho­vi di­rek­to­ri sa­mos­tal­no i na vlas­ti­tu od­go­vor­nost, a svi di­oni­ča­ri, ve­ćin­ski i ma­njin­ski, ima­ju jed­na­ka pra­va. Kod kon­cer­na “vla­da­ju­će druš­tvo” uprav­lja po­du­ze­ći­ma ko­je po­sje­du­je, a ne nji­ho­vi di­rek­to­ri. A vla­da­ju­će druš­tvo, kao ve­ćin­ski suv­las­nik, smi­je di­rek­to­ri­ma ovis­nih tvrt­ki pot­pu­no za­ko­ni­to da­ti na­log ko­ji mo­že bi­ti šte­tan za ma­njin­ske suv­las­ni­ke, a oni ga sve­jed­no mo­ra­ju pro­ves­ti. Ivi­ca To­do­rić pre­poz­nao je i pri­gr­lio taj kon­cept čim se on pot­kraj 1993. sa Za­ko­nom o tr­go­vač­kim druš­tvi­ma po­ja­vio u Hr­vat­skoj. Sre­di­nom 1994. no­vi­na­ri­ma je re­kao da sma­tra ka­ko Agro­kor s kom­pa­ni­ja­ma u ko­ji­ma je pre­uzeo pre­tež­ni dio ka­pi­ta­la kao hol­ding “još uvi­jek ne uprav­lja kva­li­tet­no”. Ta­ko je Agro­kor po­čeo dje­lo­va­ti kao kon­cern čim je to od 1. si­ječ­nja 1995. pos­ta­lo mo­gu­će. No, To­do­rić je kon­cept kon­cer­na htio pri­mi­je­ni­ti ne sa­mo na svoj pri­vat­ni pos­lov­ni sus­tav ne­go i na ci­je­lu hr­vat­sku eko­no­mi­ju. “Sa­mo su ve­li­ki i ja­ki kon­cer­ni na­ša je­di­na gos­po­dar­stve­na sna­ga”, re­kao je, “a o hr­vat­skom gos­po­dar­skom us­pje­hu mo­ći će se go­vo­ri­ti tek ka­da ka­pi­tal bu­de usre­do­to­čen u ba­rem 50 kon­cer­na.” Hr­vat­ski kor­po­ra­tiv­ni prav­ni po­re­dak pre­uzeo je kon­cern iz nje­mač­kog pra­va i nje­mač­ke tra­di­ci­je. Kon­cern je u Nje­mač­koj nas­tao u spe­ci­fič­nim po­vi­jes­nim okol­nos­ti­ma, kad je ta zem­lja u in­dus­tri­ja­li­za­ci­ji mo­ra­la ubr­za­no sus­ti­za­ti En­gle­sku i Ame­ri­ku. Za to joj je tre­bao krup­ni ban­kar­ski i krup­ni nas­li­je­đe­ni obi­telj­ski ka­pi­tal pa je upra­vo nje­mu, u tvrt­ka­ma ko­je je stje­cao i ko­ji­ma je uprav­ljao, osi­gu­ra­la po­seb­na pra­va i za­šti­tu. Ali Nje­mač­ka je pre­dvi­dje­la i od­go­vor­nost: ako im je na­či­ni, vla­da­ju­će druš­tvo mo­ra ma­njin­skim di­oni­ča­ri­ma ovis­nih dru­šta­va na­dok­na­di­ti šte­tu. A ka­ko ta šte­ta mo­že iz­gle­da­ti, naj­bo­lje zna­ju ma­njin­ski di­oni­ča­ri Agro­ko­ro­vih ovis­nih dru­šta­va, Le­da, Jam­ni­ce, Zvi­jez­de, Kon­zu­ma... Do ju­čer su bi­li uvje­re­ni da su svoj ka­pi­tal do­bro ulo­ži­li, da pu­no vri­je­di i da ga uvi­jek mo­gu do­bro unov­či­ti. A on­da, odjed­nom, saz­na­li su da ih je na­či­nom na ko­ji je uprav­ljao nji­ho­vim po­du­ze­ći­ma Agro­kor upro­pas­tio. Pre­ko no­ći su se naš­li u si­tu­aci­ji da ne zna­ju vri­je­de li vi­še nji­ho­ve di­oni­ce išta ili ni­šta. Sa­da bi im, po hr­vat­skom Za­ko­nu o tr­go­vač­kim druš­tvi­ma, vla­da­ju­će druš­tvo Agro­kor svu šte­tu tre­ba­lo na­dok­na­di­ti. A ka­ko će vla­da­ju­će druš­tvo to uči­ni­ti ako i sa­mo pro­pad­ne?

Rat­ko Bo­ško­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.