Pet pra­ti­te­lja šam­pi­on­skog gra­da:

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Du­brov­nik 90 bo­do­va

Vječ­ni šam­pi­on hr­vat­skog tu­riz­ma, naš naj­ve­ći adut, proš­lo­go­diš­nji šam­pi­on. Kad čo­vjek zna da će se ov­dje sni­ma­ti i no­vi Ja­mes Bond, vi­še ne­ma­mo o če­mu raz­go­va­ra­ti... Du­brov­nik bi mo­gao bi­ti šam­pi­on sva­ke go­di­ne.

Hvar 90 bo­do­va

Do­go­di­ne sla­vi 150 go­di­na tu­riz­ma. Tu se ne­ma što do­da­ti. Me­đu­tim, ove go­di­ne je zbog ra­zuz­da­nih tu­ris­ta iz Bri­ta­ni­je na nje­ga pa­la sje­na. Uos­ta­lom, i ci­je­ne su otiš­le u ne­bo. 80 ku­na ko­mad pi­zze? Kad Hvar ri­je­ši taj pro­blem, opet će bi­ti naš adut. A do­ći će i taj tre­nu­tak...

Ore­bić 90 bo­do­va

No­vo mjes­to na iti­ne­re­ru Tu­ris­tič­ke pa­tro­le pot­pu­ni je hit. Naj­vi­še zbog doj­ma. Mir, ti­ši­na i od­mor. Ci­je­ne pris­tu­pač­ne, mo­re čis­to. Tko vo­li cr­no vi­no, os­ta­je na po­lu­oto­ku i pi­je din­gač, a tko vo­li bi­je­lo – pri­je­đe pre­ko pu­ta u Lum­bar­du.

Ro­vinj 87 bo­do­va

Ula­žu ukup­no pet mi­li­jar­di ku­na u smje­štaj. Ho­te­li su re­dom s če­ti­ri ili pet zvjez­di­ca. Smje­štaj fan­tas­ti­čan. Naj­bo­lji na oba­li. Li­je­po, ali sku­po. Me­đu­tim, ov­dje se za­is­ta okup­lja eli­ta. Sjaj­no je ima­ti i tak­vo mjes­to na oba­li. Uos­ta­lom, autor pa­tro­le ne­dav­no je ta­mo pio ka­vu s – voj­vot­ki­njom od Hab­sbur­ga.

Split 87 bo­do­va

Po­bjed­nik tu­ris­tič­ke pa­tro­le pri­je dvi­je go­di­ne. I da­lje je me­ka za tu­ris­te, no­vim ugo­vo­rom Ul­tre s do­ma­ći­ni­ma bit će i da­lje. Split je grad u ko­jem su­ži­vot tu­ris­ta i do­ma­ćih još uvi­jek funk­ci­oni­ra bez pro­ble­ma. Po­s­ljed­njih go­di­na naš je sve ja­či tu­ris­tič­ki adut. Za­dar je, eto, kre­nuo upra­vo nje­go­vim tra­gom. Uklju­čio se u igru.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.