U Ka­la­lar­gi vlas­nik ku­ha ono što je ri­bar pri­je pet mi­nu­ta do­nio iz mo­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Na­ku­pi se ta­nju­ra... Sva­ki dan dru­gi res­to­ran, 23 mjes­ta – 23 res­to­ra­na. U prak­si, ne­ka se nit­ko ne na­lju­ti, čo­vje­ku se to u ne­kom tre­nut­ku pop­ne na­vrh gla­ve. Ra­do bi nakon pet-šest da­na po­jeo grah s ko­ba­si­com, ke­bab ili pi­zzu. No, la­ko za hra­nu. U na­šim sam res­to­ra­ni­ma, na ci­je­lom Ja­dra­nu, tra­žio mjes­ta s pri­čom. – Eki­pa, gdje se tu do­bro je­de? Re­ci­mo, da mo­že u ko­no­bu do­ći brač­ni par s dvo­je dje­ce i fi­no po­jes­ti a da im ne ode­ru ko­žu? – pi­tao bih do­ma­će. Uni­so­no, u par se­kun­di, po­če­li bi vi­ka­ti: – Ka­ci­ol! Še­šu­la! Kod Fi­fe! Ko­no­ba Vis! Odi u Po­šte­ni... Eto, ta­ko bi do­ma­ći da­va­li upu­te. I ni­sam ni­jed­nom oti­šao kri­vo. Dak­le, to ni­su ra­zvi­ka­na mjes­ta. Po­bjed­nik? Ko­no­ba Ka­la­lar­ga iz Ma­kar­ske i ko­no­ba Dal­ma­ci­ja iz Tro­gi­ra. Kre­ni­mo od Ma­kar­ske. – Eki­pa, gdje se tu u Ma­kar­skoj do­bro je­de? – pi­tam do­ma­će. – Ka­la­lar­ga. Ali, ne mo­gu opet ta­mo, već sam bio la­ni. – Ako ho­ćeš ne­što do­bro i pris­tu­pač­no, to ti je to mjes­to. I oti­šao sam. I ni­sam po­ža­lio. Vlas­nik ko­no­be, ujed­no i ku­har, Ma­rio To­ma, pre­da mnom je, bez ikak­vih pret­hod­nih do­go­vo­ra ili naj­a­va, uči­nio slje­de­će. Ri­bar Mi­lan mu je upra­vo do­nio se­dam mor­skih pa­sa, dvi­je ka­še­te škam­pi i dvi­je ko­zi­ca ko­je je te ve­če­ri uhva­tio kraj Ela­fi­ta. Po­zvao me u ku­hi­nju, iz­va­dio pet di­vov­skih škam­pa, odre­zao če­ti­ri fi­lea mor­skog psa, uba­cio u te­ću te pi­tao: – Ho­ćeš da bu­de ma­lo lju­to? Za pet­na­est mi­nu­ta bi­lo je na sto­lu. Svje­že, fi­no i re­la­tiv­no jef­ti­no. To je ono što nig­dje drug­dje ni­sam vi­dio. Svi pri­ča­ju da ima­ju svo­je ri­ba­re, ne­ki ka­žu i da sa­mi lo­ve, ali nig­dje to ne vi­di­te. A u ko­no­bi Ka­la­lar­ga sve je pred va­šim oči­ma. Že­li­te li do­bro po­jes­ti, tu ne­će­te pro­ma­ši­ti. No, ni­je sa­mo ona sjaj­na. Mjes­ta na ko­ja ću se si­gur­no vra­ti­ti su i ko­no­ba Dal­ma­ci­ja u Tro­gi­ru, mjes­to na ri­vi sa sjaj­nom hra­nom i po­gle­dom. Di­je­li pr­vo mjes­to. Naj­važ­ni­je, ima sjaj­nu pri­ču. Vlas­nik Ivi­ca Mus­lim to­li­ko me na­smi­jao da i da­nas pre­pri­ča­vam nje­go­ve što­so­ve. Re­ci­mo, o tu­ris­ti­ma ko­ji je­du škam­pe a da ih ne očis­te, os­ta­ve iza se­be praz­ne ta­nju­re, pa ona­ko kr­va­vih us­ta i ne­pa­ca go­vo­re “Su­per! Su­per!”. Tak­vi­ma ne na­pla­ti. Objas­ni im: “Lju­di, očis­ti­te škam­pe!”. Ko­no­ba Ća­ku­la u Po­re­ču s od­lič­nom hra­nom. Tu je i sja­jan mla­di ku­har u ro­vinj­skoj Bo­oke­ri­ji. Ili tek otvo­re­na ko­no­ba Ka­ci­ol u Bi­ogra­du, u ko­joj je ku­har – re­per. Oz­bi­ljan, čo­vjek sni­ma s Tar­ge­tom iz Tram 11. A još bo­lje ku­ha... Za re­la­tiv­no ma­li no­vac, na na­šoj se oba­li mo­že od­lič­no jes­ti. U pro­sje­ku, jeo sam za ma­nje od 200 ku­na. Neg­dje za 60, drug­dje za 300, ali u pro­sje­ku je to – pri­hvat­lji­vo. A kao tu­ris­ti, pi­taj­te, ni­šta vas ne ko­šta. Da­pa­če, ušte­di vam ko­ju ku­nu, a mjes­ta su to ko­ja će­te pam­ti­ti. I na ko­ja će­te se vra­ti­ti. Ka­žem, svi su res­to­ra­ni bi­la pre­po­ru­ka do­ma­ćih lju­di. A tko će bo­lje zna­ti od njih. Pa i vi u svo­jem kvar­tu zna­te gdje se naj­bo­lje je­de.

Ko­no­ba Ka­la­lar­ga Ma­kar­ska Ka­la­lar­ga 40 a Vlas­nik: Ma­rio To­ma Ko­no­ba Dal­ma­ci­ja Tro­gir Ri­bar­ska 21 Vlas­nik: Ivi­ca Mus­lim

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.