Važ­no je da i ma­li ima­ju šan­se uz ve­li­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Tu­ris­tič­ka pa­tro­la, kao i do­sad, ocje­nji­va­la je raz­ne ele­men­te. Od čis­to­će, gos­to­lju­bi­vos­ti, kva­li­te­te smje­šta­ja, ve­čer­nje za­ba­ve, kul­tur­nih i re­kre­ativ­nih sadržaja, iz­gle­da pla­ža, op­ćeg doj­ma i ocje­ne ko­ja je no­va – a ri­ječ je o “fak­to­ru opu­šta­nja”. Cilj je bio da i ma­la mjes­ta, po­put Ore­bi­ća, Vi­sa ili Ve­le Lu­ke, mo­gu pa­ri­ra­ti ve­li­ki­ma. Jer, opus­ti­ti se u Du­brov­ni­ku ili Cav­ta­tu ni­je jed­na­ko la­ko... Za­dar je po­bi­je­dio ukup­no s 91 bo­dom. Ima bo­ljih, ima ljep­ših, ra­zvi­ka­ni­jih, mir­ni­jih, ali ukup­ni pa­ket ko­ji su na po­lu­oto­ku i oko nje­ga is­po­ru­či­li ove je se­zo­ne po miš­lje­nju re­por­te­ra Pa­tro­le ko­ji je obi­šao sve gra­do­ve – pun po­go­dak!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.