Za­što da nam tu­ri­zam pad­ne zbog li­men­ke Co­ca-Co­le?

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Br­za lo­va. Na br­zi­nu, pre­ko no­ći. Uze­ti tu­ris­tu, pa iona­ko će oti­ći. To je fi­lo­zo­fi­ja ko­ja će krat­ko­roč­no do­ni­je­ti no­vac. Na­pu­ni­ti kuć­ni, ho­tel­ski, vlas­ni­kov bu­džet. U prak­si, zna­te što to zna­či – gost se ne­će vra­ti­ti. U naj­e­lit­ni­jim na­šim mjes­ti­ma za lje­to­va­nje, u ra­zvi­ka­ni­ma Ro­vi­nju, Hva­ru, Du­brov­ni­ku… ne­ma do­ma­ćih tu­ris­ta! Pre­sku­po nam je. Ili ih ima vr­lo ma­lo i ri­jet­ko se sre­ću. Ma­lo je i onih tu­ris­ta na ko­je smo na­vik­li – Ma­đa­ra, Slo­ve­na­ca, Ni­je­ma­ca... I nji­ma je pre­sku­po, za­što bi za ma­lu li­men­ku Co­ca-Co­le da­li 40 ku­na, vi­še od pet eura! Pa ni­su ble­sa­vi. Gos­ti su u tim naj­e­lit­ni­jim mjes­ti­ma – Šve­đa­ni, Ame­ri­kan­ci, En­gle­zi. Oni si to mo­gu pri­ušti­ti. Ali, za­što da nam tu­ri­zam pad­ne zbog li­men­ke Co­ca-Co­le? Če­mu to?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.