Bo­emi su proš­lost, sve se vr­ti oko nov­ca

Vječ­no in­s­pi­ri­ra­ni Lon­do­nom, vra­ti­li su se po­če­ci­ma i pos­ta­li elek­tro­nič­ki pu­ri­tan­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Ma­ja Car ma­ja.car@ve­cer­nji.net ZAGREB

Po­kraj dvo­ra­ne Ja­zi­ne od ju­tros se sla­že pro­duk­cij­ski zah­tjev­na po­zor­ni­ca za naj­u­gled­ni­je gos­to­va­nje ove go­di­ne na Ja­dra­nu

Rad­no je od ju­tros u Za­dru. Iz ne­ko­li­ko europ­skih ze­ma­lja sti­gli su di­je­lo­vi pro­duk­ci­je za za­ci­je­lo naj­u­gled­ni­je gos­to­va­nje ove go­di­ne na Ja­dra­nu – bri­tan­skog pop-dvoj­ca Pet Shop Boys u su­bo­tu, za ko­je se već sla­že gran­di­oz­na po­zor­ni­ca na otvo­re­nom uz dvo­ra­nu Ja­zi­ne.

Pje­sme ko­je zo­vu na ples

Do­la­ze na vr­hun­cu tur­ne­je ko­jom pro­mo­vi­ra­ju ak­tu­al­ni al­bum “Su­per”, a gos­to­va­njem su u Eu­ro­pi osim nas po­čas­ti­li još sa­mo rod­nu Bri­ta­ni­ju i Bel­gi­ju. Nas­tup će po­če­ti oko 22 sa­ta, svi­rat će naj­ve­će hi­to­ve ka­ri­je­re i re­cent­ne sin­glo­ve, a nakon vi­še go­di­na Ne­ilu Ten­nan­tu i Chri­su Loweu pri­dru­žit će se na po­zor­ni­ci i ci­je­li sas­tav. U po­vo­du do­la­ska za­do­vo­lji­li su no­vi­nar­sku zna­ti­že­lju i pre­ko or­ga­ni­za­to­ra od­go­vo­ri­li na ne­ko­li­ko pi­ta­nja ve­za­nih uz no­vi ma­te­ri­jal. – Po­čet­na toč­ka za ovaj al­bum bio je kraj proš­log ko­ji se zo­ve “Elec­tric”. Pro­du­ci­rao ga je, kao i ovaj no­vi, Stu­art Pri­ce. Na na­s­ljed­ni­ku “Su­per” po­ku­ša­li smo na­pra­vi­ti niz ja­ko “na­bri­ja­nih” elek­tro­nič­kih pop-pje­sa­ma na ko­je se mo­ra ple­sa­ti. I ovaj i proš­li al­bum je­di­ni su na ko­ji­ma ni­smo ima­li dru­ge glaz­be­ni­ke, gu­da­če ili gi­ta­ris­te. Po­s­ljed­njih go­di­na pos­ta­li smo pra­vi elek­tro­nič­ki pu­ri­tan­ci. U bi­ti, či­ni nam se da smo ne­s­vjes­no pri­zva­li elek­tro­nič­ku glaz­bu iz proš­los­ti. Kao da si vra­ća­mo osje­ćaj sret­nih vre­me­na ka­da ste bi­li u klu­bu s pri­ja­te­lji­ma – go­vo­re deč­ki alu­di­ra­ju­ći na zvuk i oz­ra­čje 80-ih i 90-ih ka­da su hi­to­vi­ma “West End Gir­ls”, “Do­mi­no Dan­cing”, “Always On My Mind”, “It’s A Sin”, “Go West” bi­li na vr­hun­cu ka­ri­je­re. No­ve pje­sme na­pi­sa­li su u Ber­li­nu i Lon­do­nu. Po­to­nji grad, u ko­jem i ži­ve, vječ­na im je in­s­pi­ra­ci­ja. – Grad se pot­pu­no pro­mi­je­nio. Ne­ka­daš­nji London iz pje­sme “West End Gir­ls” da­nas je London u no­voj pje­smi “Twen­ty So­met­hing”. Kad smo po­čet­kom 80-ih po­če­li pi­sa­ti, grad je bio bo­em­ski. Sa­da je to nes­ta­lo i sve se vr­ti oko nov­ca. Ne znam os­li­ka­va li se to stil­ski u na­šoj glaz­bi, ali u tek­s­tu si­gur­no da. Uglav­nom, obo­ji­ca pro­vo­di­mo pu­no vre­me­na na ces­ti, ho­da­mo Lon­do­nom sva­ki dan i tra­ži­mo in­s­pi­ra­ci­ju – ka­žu pa se os­vr­ću na stva­ra­nje da­nas i ne­kad:

Bla­go­da­ti teh­no­lo­škog do­ba

– Da­nas je la­ko ra­di­ti elek­tro­ni­ku. Kad smo po­či­nja­li, ima­li smo je­dan sin­ti­saj­zer, a sa­da zvuk tog is­tog sin­ti­ća ima­mo u stu­di­ju kao sof­tver, za­jed­no s njih još sto­ti­ne. Ići u stu­dio u 80-ima bi­lo je ja­ko sku­po, a da­nas sve mo­že­te sni­mi­ti u spa­va­ćoj so­bi. Lak­še je sve pa i bi­ti so­lo ar­tist jer kom­pju­tor obav­lja pu­no to­ga. Na­ma je duo imao smis­la jer ni­smo tre­ba­li bub­nja­ra i ba­sis­ta, ali da­nas ne tre­ba­te ni­ko­ga osim se­be i ogrom­nog ega da bis­te us­pje­li. Ži­vi­mo u ja­ko nar­ci­so­id­nom vre­me­nu.•

Ba­vi­ti se 80-ih elek­tro­ni­kom bi­lo je ja­ko sku­po. Sa­da sve mo­že­te sni­mi­ti na ra­ču­na­lu u spa­va­ćoj so­bi Da­nas za us­pjeh ne tre­ba­te ni­ko­ga osim ve­li­ki ego. Ži­vi­mo u iz­ra­zi­to nar­ci­so­id­nom vre­me­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.