Spor­tom vla­da­ju 30-go­diš­nja­ci: CR7, Fe­de­rer, LeBron...

Fe­de­rer je pre­kju­čer na­vr­šio 36, a do kra­ja 2017. ima re­al­ne šan­se pos­ta­ti naj­sta­ri­ji broj 1 u po­vi­jes­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Va­nja De­že­lić ZAGREB

Mno­gi tri­de­se­to­go­diš­nja­ci do­mi­ni­ra­ju svo­jim spor­to­vi­ma i po­t­vr­đu­ju da, ako ra­di­mo na se­bi, go­di­ne ne igra­ju pre­ve­li­ku ulo­gu

Ula­zak u če­t­vr­to de­set­lje­će per­ci­pi­ra se kao tre­nu­tak sta­ros­ti, za­to lju­di to­li­ko za­zi­ru od bro­ja 30, ko­ji zvu­či ta­ko oz­bilj­no, ne­ga­tiv­no, lo­še... Ali si­tu­aci­ja se pro­mi­je­ni­la, teh­no­lo­gi­ja je na­pre­do­va­la ne­vje­ro­jat­nom br­zi­nom u po­s­ljed­njih de­se­tak go­di­na, a us­put je “po­gu­ra­la” pre­ma na­pri­jed me­di­ci­nu, obra­zo­va­nje i sport. Na dla­nu dos­lov­no ima­mo sve. Tre­nin­zi su pre­ciz­ni­ji ne­go ikad, pre­hra­na kva­li­tet­ni­ja ne­go ikad, sport­ska opre­ma kao da je sti­gla iz ne­ke da­le­ke bu­duć­nos­ti. Ljud­sko ti­je­lo ni­kad ni­je bi­lo bo­lje is­ko­ri­šte­no i bo­lje oču­va­no. Za­to ne ču­di što ula­skom u če­t­vr­to de­set­lje­će za­pra­vo spor­ta­ši ula­ze u naj­pro­duk­tiv­ni­je raz­dob­lje svo­jih ka­ri­je­ra. Vi­še ne ju­re gla­vom bez ob­zi­ra, zna­ju kad se tre­ba šte­dje­ti, zna­ju kad tre­ba is­ko­ris­ti­ti po­gre­ške, zna­ju ko­je su im pred­nos­ti i auto­mat­ski su efi­kas­ni­ji. Ima li bo­ljeg pri­mje­ra za ta­ko ne­što od Ro­ge­ra Fe­de­re­ra? Te­ško... Ne­vje­ro­jat­ni Švi­ca­rac osvo­jio je 19 Grand Slam ti­tu­la i re­kor­der je po to­me. Osvo­jio je i osam pu­ta Wim­ble­don, što nit­ko pri­je nje­ga ni­je us­pio. A pre­kju­čer je na­vr­šio 36 go­di­na! Ni­je brz kao ne­kad, ni­je ni mo­ćan, ali zna kad tre­ba uze­ti pa­uzu pa se pri­pre­mi­ti, zna se smi­ri­ti i zna pre­poz­na­ti ka­ko naj­bo­lje svla­da­ti pro­tiv­ni­ka. Za­to je i osvo­jio ovo­go­diš­nji Wim­ble­don bez iz­gub­lje­nog se­ta. Zvu­či nes­tvar­no... Mno­gi su ga već ot­pi­sa­li, no s dva osvo­je­na Grand Sla­ma ove se­zo­ne do­šao je u pri­li­ku da na kra­ju go­di­ne bu­de naj­bo­lji te­ni­sač na ATP lis­ti!

Nji­ma su go­di­ne pred­nost

Uz­di­gao se Ro­ger po­put fe­nik­sa, uis­ti­nu ne­vje­ro­jat­no, pa po­nov­no ža­ri i pa­li. Kao što to od 2008. či­ni je­dan te is­ti dvo­jac no­go­me­ta­ša... Cris­ti­ano Ro­nal­do (32) i Li­onel Me­ssi (30) iz­mje­nju­ju se iz go­di­ne u go­di­nu na vr­hu kad je ri­ječ o in­di­vi­du­al­nim na­gra­da­ma. Kons­tant­no ru­še re­kor­de, a či­ni se da su sad bo­lji ne­go što su ikad bi­li, iako ni­su br­zi kao ne­kad, iako im se na li­cu vi­de zna­ko­vi sta­re­nja. No tko ih mo­že za­us­ta­vi­ti kad su u top for­mi? Nit­ko. I dok je Por­tu­ga­lac u po­s­ljed­njih go­di­nu da­na osvo­jio sve što je mo­gao s ma­drid­skim Re­alom te pri­do­dao to­me i zla­to na Eu­ru s Por­tu­ga­lom, Ar­gen­ti­nac je po­bi­je­dio u svim in­di­vi­du­al­nim sta­tis­ti­ka­ma i sva­ku go­di­nu za­vr­ša­va us­pješ­ni­je ne­go ri­val Ro­nal­do kad je bio star kao on. Za­to ni­je te­ško na­zva­ti Me­ssi­ja naj­bo­ljim u po­vi­jes­ti, iako je po­s­ljed­njih go­di­nu da­na vr­lo

vje­ro­jat­no naj­bo­lji na svi­je­tu ipak Cris­ti­ano Ro­nal­do. Ka­ko god bi­lo, div­no je ži­vje­ti u nji­ho­voj eri, ko­joj se ne na­zi­re sko­ri kraj – sre­ćom. Obo­ji­ca ima­ju ugo­vo­re do 2021. go­di­ne, s tim da je Por­tu­ga­lac svoj pot­pi­sao proš­log lje­ta, a Ar­gen­ti­nac ovog. Zna­či, Re­al Ma­drid i Bar­ce­lo­na i da­lje pla­ni­ra­ju gra­di­ti mom­čad oko njih dvo­ji­ce, svjes­ni da bo­ljih ne­ma. Uos­ta­lom, Ka­ka je po­s­ljed­nji no­go­me­taš ko­ji je osvo­jio Zlat­nu lop­tu pri­je njih, bi­lo je to još 2007. Od tog tre­nut­ka, Me­ssi ih je osvo­jio pet, a Ro­nal­do če­ti­ri. Slje­de­ća će si­gur­no pri­pas­ti Ro­nal­du. I to je mo­tiv Me­ssi­ju da do­da još ga­sa. No ni­je no­go­met je­di­ni sport u ko­jem svje­do­či­mo do­mi­na­ci­ji onih u če­t­vr­tom de­set­lje­ću ži­vo­ta. I re­kor­di­ma ko­je ru­še. Ni­ko­la Ka­ra­ba­tić u Hr­vat­skoj sva­ka­ko ni­je naj­o­mi­lje­ni­ja oso­ba, a sve zbog ru­ko­me­ta u ko­jem nam je “uzeo” ta­ko mno­go. Ali kad bi­smo ma­lo sta­li i sa­gle­da­li si­tu­aci­ju ra­ci­onal­no, shva­ti­li bi­smo da je ri­ječ o vje­ro­jat­no naj­bo­ljem ko­ji je u po­vi­jes­ti za­igrao ru­ko­met. Uos­ta­lom, je­di­ni je osvo­jio ti­tu­lu naj­bo­ljeg ru­ko­me­ta­ša svi­je­ta čak tri­put. Ti­me je nad­ma­šio Iva­na Ba­li­ća, Ta­lan­ta Du­še­ba­je­va i Mik­ke­la Han­se­na. Ima 33 go­di­ne i, gdje god se po­ja­vi, či­ni raz­li­ku. Na par­ke­tu je opas­ni­ji ne­go ikad, či­ni se i mo­ti­vi­ra­ni­ji ne­go ikad jer sti­gle su ne­ke mla­de sna­ge ko­ji­ma že­li po­t­vr­di­ti da još uvi­jek pos­to­ji sa­mo je­dan kralj – on i nit­ko vi­še. U ka­ri­je­ri je osvo­jio če­ti­ri zla­ta na SP-ima, tri na EP-ima, dva na OI. To­me je do­dao sre­bro iz Rio de Ja­ne­ira, dvi­je svjet­ske bron­ce i jed­nu europ­sku. S klu­bo­vi­ma je osvo­jio tri Li­ge pr­va­ka, bio de­vet pu­ta pr­vak Fran­cu­ske, če­ti­ri pu­ta Nje­mač­ke i dva­put Špa­njol­ske... Za Fran­cu­sku je za­bio 1003 go­la u 273 nas­tu­pa od 2002. Ka­ra­ba­ti­ćev uda­rac i da­lje je ubo­jit, u obra­ni iz­lu­đu­je igrom ko­ja ne­ri­jet­ko pre­la­zi gra­ni­cu pr­lja­vos­ti, a osim što je vr­hun­ski stri­je­lac, vr­hun­ski je i asis­tent. I či­ni se da će vla­da­ti još po­ko­ju go­di­nu, to­li­ko moć­no dje­lu­je. Baš kao i nje­gov vrš­njak, pla­ne­tar­no ipak da­le­ko poz­na­ti­ji – LeBron Ja­mes. U pro­sin­cu će na­vr­ši­ti 33 go­di­ne, a još uvi­jek ga nit­ko ne mo­že za­us­ta­vi­ti ni u ko­jem po­gle­du. Ove go­di­ne ni­je obra­nio ti­tu­lu pr­va­ka, no za­to je na­pra­vio ne­što nit­ko ni­kad u po­vi­jes­ti ni­je us­pio – ti­je­kom fi­na­la NBA li­ge za­bi­lje­žio je tri­ple do­uble uči­nak u pro­sje­ku! S ne­vje­ro­jat­nih 33,6 po­ena, 12 sko­ko­va i de­set asis­ten­ci­ja u svih pet utak­mi­ca. Ti­me je sa­mo po­ka­zao da mu nit­ko ni­je ni bli­zu. Za­to se i na­tje­če s du­hom Mic­ha­ela Jor­da­na, ko­šar­ka­ša ko­jeg se još uvi­jek sma­tra naj­bo­ljim u po­vi­jes­ti, ko­šar­ka­ša ko­ji je jed­na­ko ta­ko do­mi­ni­rao u tri­de­se­ti­ma. Sa­mo, LeBron je fi­zič­ki da­le­ko moć­ni­ji, ni­kad se ni­je oz­li­je­dio u ka­ri­je­ri, tre­nin­zi mu po­či­nju u pet uju­tro i čak na od­mo­ru ne pro­vo­di ma­nje od če­ti­ri sa­ta ra­de­ći na se­bi. Ti­me, a i sna­gom ko­ju ima, odr­ža­va se iz­nad po­vr­ši­ne, da­le­ko od svih. Te­ško je ne di­vi­ti mu se. Do­šao je di­rek­t­no iz sred­nje ško­le u NBA i već ne­ko­li­ko pu­ta mi­je­njao te­me­lje li­ge u fi­nan­cij­skom, tr­žiš­nom i igrač­kom smis­lu. Kom­plet­na stra­te­gi­ja klu­bo­va vr­ti se oko nje­ga. A ima usko­ro 33, tri pr­ste­na pr­va­ka, mno­ge in­di­vi­du­al­ne re­kor­de... I ne dje­lu­je kao da je bli­zu ko­nač­nog ci­lja!

Brady bli­zu 40. ro­đen­da­na

Što je tek s ko­nač­nim ci­ljem To­ma Bradyja? Sta­ri­ji je se­dam go­di­na od LeBro­na, osvo­jio je pet NFL ti­tu­la, bio če­ti­ri pu­ta naj­vred­ni­ji igrač Su­per Bowla i po­s­ljed­nji put to mu je us­pje­lo ove go­di­ne s New En­gland Pa­tri­ot­si­ma u pre­okre­tu ko­ji se na­zi­va naj­bo­ljim u po­vi­jes­ti. Kre­irao ga je upra­vo Brady, vo­đa na­va­le, mo­tor, mo­zak naj­bo­lje NFL mom­ča­di. Pre­ma ti­tu­li naj­bo­ljeg u po­vi­jes­ti ne­vje­ro­jat­nom br­zi­nom ide i bi­cik­list Chris Fro­ome. Na ne­tom za­vr­še­nom To­ur de Fran­ceu osvo­jio je tre­ću ti­tu­lu za­re­dom i če­t­vr­tu ukup­no. Ne­dos­ta­ju mu još dvi­je da bi pos­tao naj­us­pješ­ni­ji u po­vi­jes­ti. Ci­je­li tekst či­taj­te u Maxu.

Fro­ome je ove go­di­ne osvo­jio tre­ći To­ur za­re­dom. Ima 32 go­di­ne i po­le­tan je kao mla­dac

Sjaj­ni Fran­cuz Sa­mo je Ka­ra­ba­tić tri­put bio pro­gla­šen naj­bo­lji ru­ko­me­ta­šem svi­je­ta. Naj­bo­lji je i sa­da, s 33

RO­GER FE­DE­RER (36) u go­di­na­ma je ka­da su nje­go­vi vrš­nja­ci već ne­ko vri­je­me u mi­ro­vi­ni, no Švi­ca­rac se ne da, i da­lje že­li po­nov­no pos­ta­ti naj­bo­lji te­ni­sač na ATP lis­ti

LeBron Ja­mes Iako će usko­ro na­vr­ši­ti 33 go­di­ne, još je uvi­jek naj­bo­lji na svi­je­tu, si­la ko­ju se ne mo­že za­us­ta­vi­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.