Aco: Po­bi­je­di­li smo oz­bilj­na kan­di­da­ta za nas­lov pr­va­ka na Eu­ro­ba­ske­tu

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (db) kar­lo.le­din­ski@ve­cer­nji.net

Slat­ku su pri­prem­nu po­bje­du u Or­le­an­su iz­bo­ri­li iz­a­bra­ni­ci Ace Pe­tro­vi­ća. Nad­ja­ča­li su fa­vo­ri­zi­ra­nu Fran­cu­sku na nje­nom par­ke­tu (92:87) Nakon što je naš naj­bo­lji stri­je­lac Bojan Bog­da­no­vić uba­cio svo­ju nor­mu (21 koš) odr­ža­va­ju­ći nas u igri, po­bje­du Hr­vat­ske nad Fran­cu­skom (92:87) pe­ča­ti­ra­li su naj­bo­lji igrač utak­mi­ce Da­rio Ša­rić (16 ko­še­va, 10 sko­ko­va) i po­vrat­nik u re­pre­zen­ta­ci­ju Mar­ko Po­po­vić (9 ko­še­va, 6 asis­ten­ci­ja). Va­lja re­ći da je Pe­tro­vić za­vr­š­ni­cu odi­grao sa Ša­ri­ćem i Ben­de­rom na vi­so­kim po­zi­ci­ja­ma, što bi tre­ba­lo bi­ti na­še po­seb­no tak­tič­ko oruž­je za pred­sto­je­ći Eu­ro­ba­sket, te s Po­po­vi­ćem, Bog­da­no­vi­ćem i Ram­lja­kom na vanj­skim. Naj­vi­še kod do­ma­ći­na za­bio je igrač Or­lan­da Fo­ur­ni­er (24 ko­ša). Prem­da je iz­bor­nik naj­a­vio da nit­ko ne­će igra­ti vi­še od 20 mi­nu­ta, Bog­da­no­vić je na par­ke­tu pro­veo 29 mi­nu­ta, Ša­rić 27 i pol, a Si­mon 23 i pol. Pe­tro­vić je ko­ris­tio svih 12 igra­ča, a bez ko­ša su os­ta­li je­di­no de­fan­ziv­no moć­ni Ram­ljak i ka­pe­tan Ukić ko­ji se po­ža­lio na za­te­za­nje u lis­tu. - Po­ni­je­la nas je Fran­cu­ska i njen do­ma­ći te­ren i to što je le­gi­tim­ni kan­di­dat za zla­to na Eu­ro­ba­ske­tu, pa smo za­to otiš­li u ek­s­trem­nu mi­nu­ta­žu ne­kih igra­ča. No, svi smo htje­li do­bi­ti utak­mi­cu, da do­bi­je­mo osje­ćaj što i ka­ko tre­ba­mo ra­di­ti ako že­li­mo na­pra­vi­ti pra­ve stva­ri – objas­nio je hr­vat­ski iz­bor­nik Aco Pe­tro­vić.

Če­kam još ma­lo po­nu­du iz KHL-a, no iz­gled­ni­ji je od­la­zak u Fin­sku, gdje bih igrao u top li­ni­ji

Ja­ko je te­ško Hr­va­tu sti­ći do vr­hun­skog ho­ke­ja. Pu­no sam se odri­cao, pa­tio... A i mo­jim ro­di­te­lji­ma ni­je bi­lo la­ko, pro­da­li su auto zbog me­ne Kar­lo Le­din­ski Bor­na Ren­du­lić (25) ovih da­na na kli­za­li­štu Ve­le­saj­ma tre­ni­ra s ho­ke­ja­ši­ma Me­dveš­ča­ka. Sa­mo pri­vre­me­no, jer naj­bo­lji hr­vat­ski ho­ke­jaš da­le­ko je iz­nad ni­voa EBEL-a, no s med­vje­di­ma odr­ža­va for­mu i če­ka no­vi an­ga­žman. Pro­tek­le tri se­zo­ne pro­veo je u Ame­ri­ci, u sve tri nas­tu­pao u NHL-u i AHL-u, no ka­ko ni­je do­bio pra­vu pri­li­ku u naj­ja­čoj li­gi svi­je­ta, od­lu­čio se vra­ti­ti u Eu­ro­pu. – Već sam u ma­loj de­pre­si­ji zbog ovih dva mje­se­ca če­ka­nja. Agent mi stal­no obe­ća­va do­bar an­ga­žman u KHL-u, no is­kre­no, ni­sam vi­še vo­ljan če­ka­ti pa sam po­čeo pre­go­va­ra­ti s fin­skim klu­bo­vi­ma. U Fin­skoj sam sta­sao kao igrač, ja­ko me ci­je­ne, i mis­lim da mi je naj­pa­met­ni­je ta­mo odi­gra­ti jed­nu su­per se­zo­nu pa on­da slje­de­će oti­ći u KHL pod svo­jim uvje­ti­ma. U Fin­skoj bih igrao top li­ni­ju, na­bio do­bru sta­tis­ti­ku – pa­met­no pro­miš­lja Ren­du­lić.

Tre­ni­rao ga le­gen­dar­ni Roy

Uvi­jek ću pam­ti­ti NHL gol, ka­da sam na no­ge di­gao 20.000 lju­di, ali i top ho­te­le, pri­vat­ni avi­on

Opi­sao nam je svo­je tri se­zo­ne u Sje­ver­noj Ame­ri­ci. – NHL i Ame­ri­ka ima­ju do­brih, ali i lo­ših stva­ri. Pr­vu se­zo­nu po­čeo sam igra­ti ja­ko do­bro u Co­lo­ra­du, za­bio sam pr­vi NHL gol, no on­da mi se do­go­di­la te­ža oz­lje­da. Dru­gu sam se­zo­nu pak go­to­vo ci­je­lu pro­veo u AHL fi­li­ja­li. U tre­ćoj se­zo­ni, ka­da sam pre­šao u

Bor­na Ren­du­lić u “voj­nič­kom” je dri­lu svog kon­di­cij­skog tre­ne­ra Mi­ce­ka, spre­man je za no­vu se­zo­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.