Is­tra­ži­te sve dr­žav­ne tvrt­ke

Go­ran Ma­rić: Ljetna su­ša po­ti­če ini­ci­ja­ti­ve bez sa­dr­ža­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Bo­ban Va­le­čić iva.bo­ban-va­le­cic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Mos­to­vu ini­ci­ja­ti­vu po­tak­nu­le su iz­ja­ve mi­nis­tra dr­žav­ne imo­vi­ne o ka­tas­tro­fal­nom pos­lo­va­nju tvrt­ki u vlas­niš­tvu dr­ža­ve

Most usko­ro na­mje­ra­va u pro­ce­du­ru upu­ti­ti pri­jed­log os­ni­va­nja sa­bor­skog po­vje­rens­tva ko­je bi tre­ba­lo is­tra­ži­ti pos­lo­va­nje tvrt­ki u dr­žav­nom vlas­niš­tvu, pri­je sve­ga dru­šta­va od stra­te­škog in­te­re­sa. Pred­sjed­nik stran­ke Bo­žo Pe­trov objaš­nja­va ka­ko su ih na to po­tak­nu­le iz­ja­ve mi­nis­tra dr­žav­ne imo­vi­ne Go­ra­na Ma­ri­ća da dr­žav­ne tvrt­ke pos­lu­ju s mi­li­jar­dom ku­na gu­bit­ka i osam pu­ta ma­njim pri­no­som na ka­pi­tal od pri­vat­nih. U Mos­tu ne pre­ci­zi­ra­ju na ko­je bi se tvrt­ke i ko­je raz­dob­lje po­vje­rens­tvo tre­ba­lo kon­cen­tri­ra­ti jer oče­ku­ju da će se to is­kris­ta­li­zi­ra­ti kroz ras­pra­vu na ko­ju po­zi­va­ju sve stran­ke. Na­da­ju se da će nji­ho­va ini­ci­ja­ti­va uro­di­ti no­vom stra­te­gi­jom uprav­lja­nja dr­žav­nom imo­vi­nom i pre­us­mje­ri­ti ti­jek pri­va­ti­za­ci­je. – Vri­je­me je da se okre­ne­mo od tvrt­ki po­put HEP-a, ko­je mo­gu do­pri­ni­je­ti gos­po­dar­stvu, pre­ma oni­ma ko­je bi pri­rod­no tre­ba­le bi­ti na tr­ži­štu – po­ru­čio je Pe­trov. Ia­ko je za os­ni­va­nje is­traž­nog po­vje­rens­tva nuž­na nat­po­lo­vič­na ve­ći­na svih zas­tup­ni­ka, Most s dru­gim stran­ka­ma još nije raz­go­va­rao, a ra­ču­na­ju na po­dr­šku jav­nos­ti, kao u slu­ča­ju po­re­za na ne­kret­ni­ne. – Me­dij­ska žeđ u suš­nim ljet­nim mje­se­ci­ma po­ti­če ovak­ve ini­ci­ja­ti­ve, bez ob­zi­ra na to ima­ju li sa­dr­žaj – uz­vra­ća mi­nis­tar Ma­rić. Is­ti­če ka­ko ni sto­ti­ne po­vje­rens­ta­va ne­će uči­ni­ti dr­žav­ne tvrt­ke učin­ko­vi­ti­ji­ma i od­go­vor­ni­ji­ma. Umjes­to to­ga, nje­go­vo je mi­nis­tar­stvo, ka­že, pr­vi put na­či­ni­lo auten­tič­nu ins­ti­tu­ci­onal­nu ana­li­zu, ko­ja je po­ka­za­la da dr­žav­ne tvrt­ke mo­gu bi­ti ite­ka­ko efi­kas­ne, ali da mno­ge od njih na ra­shod­noj stra­ni ni­su po­ka­za­le po­treb­nu od­go­vor­nost. – Pri­mje­ri­ce, Hrvatska po­štan­ska ban­ka u po­s­ljed­njih se­dam godina ku­mu­li­ra­la je gu­bit­ke, a is­to­dob­no je pred­nja­či­la u is­pla­ti bo­nu­sa. U ukup­nom iz­no­su bo­nu­sa, ko­je je is­pla­ći­va­lo 49 tvrt­ki, HPB su­dje­lu­je sa 70 pos­to – na­vo­di Ma­rić i po­ru­ču­je ka­ko pr­va ana­li­za pos­lo­va­nja tvrt­ki u dr­žav­nom vlas­niš­tvu “jas­no da­je do zna­nja ka­ko ova Vla­da ne­će do­pus­ti­ti da HPB i dru­ge dr­žav­ne tvrt­ke bu­du po­put alaj­be­go­ve sla­me”.

Bo­žo Pe­trov na­da se da će nji­ho­va ini­ci­ja­ti­va uro­di­ti no­vom stra­te­gi­jom uprav­lja­nja dr­žav­nom imo­vi­nom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.