Ko­li­ko čes­to mje­ri­te krv­ni tlak?

Vecernji list - Hrvatska - - Ak­tu­al­no -

DAR­KO ROTH umi­rov­lje­nik

Upra­vo idem u bol­ni­cu pa će mi ga on­dje iz­mje­ri­ti, ni­sam re­do­vit. Tlak mi je ina­če u re­du, oko 120/80.

ŠE­FIK DA­UT­BE­GO­VIĆ umi­rov­lje­nik

Ni­sam odav­no mje­rio tlak, ali kad je­sam, bio je do­bar. Znam što tre­bam jes­ti i pi­ti.

NI­KO­LA KE­LA­VA auto­la­ki­rer

Sva­ki dan dva­put mje­rim tlak, imam pet ugra­đe­nih sten­to­va pa mo­ram bi­ti dis­ci­pli­ni­ran.

RU­ŽI­CA VI­DA spre­ma­či­ca

Sva­ki dan ga kon­tro­li­ram, imam vi­sok tlak pa mo­ram. Evo, baš ju­rim ku­ći pa ću ga iz­mje­ri­ti. (slš)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.