Sti­pe­ti­ća smo zva­li na pros­la­vu u Gli­nu

Ge­ne­ral Pe­tar Sti­pe­tić: Vje­ro­jat­no je nes­po­ra­zum, nitko me nije zvao na mo­bi­tel

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Da­ni­jel Pre­rad da­ni­jel.pre­rad@ve­cer­nji.net SISAK

Iz gra­da Gli­ne ka­žu da su sla­li po­ziv­ni­ce 1. ko­lo­vo­za kad je Sti­pe­tić s obi­te­lji na­pus­tio svo­ju ku­ću. Tvr­de da su ga i zva­li, no ni­su ga mo­gli do­bi­ti

– Je­sam li bio ili ni­sam, to je naj­ma­nje važ­no – re­kao nam je sto­žer­ni ge­ne­ral Pe­tar Sti­pe­tić, biv­ši na­čel­nik Ge­ne­ral­nog sto­že­ra Hr­vat­ske voj­ske, ka­da smo ga u te­le­fon­skom raz­go­vo­ru pi­ta­li za­što nije bio na obi­lje­ža­va­nju pre­da­je 21. kor­pu­sa voj­ske tzv. RKS u Gor­njem Vi­du­šev­cu po­kraj Gli­ne. Na­ime, ka­ko nam je re­kao, do ge­ne­ra­la Sti­pe­ti­ća nije doš­la po­ziv­ni­ca za pros­la­vu ko­ju or­ga­ni­zi­ra Grad Gli­na, a saz­na­li smo da je to za­to što su po­ziv­ni­ce iz gra­da Gli­ne, ko­ji or­ga­ni­zi­ra pros­la­vu, pos­la­ne 1. ko­lo­vo­za, a Sti­pe­tić je s obi­te­lji 1. ko­lo­vo­za na­pus­tio svo­ju kuć­nu adre­su, ta­ko da po­ziv­ni­ca pos­la­na po­štom do nje­ga nije mo­gla sti­ći.

“Ma ri­ječ je o nes­po­ra­zu­mu”

– Ge­ne­ra­lu Sti­pe­ti­ću pos­la­li smo po­ziv­ni­cu i za pros­la­vu Da­na Gli­ne jer je po­čas­ni gra­đa­nin Gli­ne, kao i za pre­da­ju kor­pu­sa. A kad smo po­ku­ša­va­li do­bi­ti od nje­ga po­t­vr­du do­la­ska, ni­smo ga mo­gli do­bi­ti ni na te­le­fon ni na mo­bi­tel – re­kao nam je gra­do­na­čel­nik Gli­ne Stje­pan Kos­ta­nje­vić (HDZ) ko­ji tvr­di da ga je i osob­no zvao, ali bez us­pje­ha. – Ne znam, mo­žda je bio nes­po­ra­zum, ne­ma­mo raz­log ne zva­ti ga jer je zas­lu­žan i za os­lo­bo­đe­nje Gli­ne i za pre­da­ju u G. Vi­du­šev­cu – do­da­je Kos­ta­nje­vić. I ge­ne­ral Pe­tar Sti­pe­tić vje­ru­je da je ri­ječ o nes­po­ra­zu­mu. Na­ime, on s gra­dom Gli­nom ima od­lič­ne od­no­se, čest je gost na pros­la­vi Da­na gra­da, a 2012. Gli­nja­ni su upra­vo nje­ga, kao pr­vog u RH, pro­gla­si­li i svo­jim po­čas­nim gra­đa­ni­nom. – Vje­ru­jem da će me­ni mo­ji Gli­nja­ni opros­ti­ti ako je bio nes­po­ra­zum. Ni­sam ni mis­lio da me ni­su zva­li i sla­li po­ziv­ni­cu. No, imam mo­bi­tel po­kraj se­be uvi­jek, ali me nitko nije zvao. No, vje­ru­jem da će moj od­li­čan od­nos s Gli­nom os­ta­ti i na­kon ovo­ga kao što je bio pri­je – re­kao nam je Pe­tar Sti­pe­tić, ko­ji se i na­ma od­mah ja­vio una­toč ne­poz­na­tom mu bro­ju mo­bi­te­la. Ina­če, ge­ne­ral Pe­tar Sti­pe­tić je sva­ke go­di­ne na obi­lje­ža­va­nju u Gli­ni po­nav­ljao ka­ko se Olu­ja mo­ra sla­vi­ti ne sa­mo u Kni­nu ne­go i u dru­gim gra­do­vi­ma i mjes­ti­ma Hr­vat­ske. – Knin je bio ad­mi­nis­tra­tiv­no sje­di­šte tzv. RSK, to sto­ji, no i Sisak, Za­dar, Kar­lo­vac i broj­ni dru­gi su zas­luž­ni za Olu­ju. Na Ba­no­vi­ni je bi­lo naj­vi­še na­ših žr­ta­va i tu je voj­ska tzv. RSK i ka­pi­tu­li­ra­la. Tu bi dr­ža­va tre­ba­la cen­tral­nu pros­la­vu Olu­je ta­ko­đer or­ga­ni­zi­ra­ti. To bi mi bi­lo pri­hvat­lji­vi­je ne­go da sva­ke go­di­ne ide­mo u Knin Thom­p­so­na slu­ša­ti – ka­zu­je Sti­pe­tić za ko­jeg pre­da­ja 21. kor­pu­sa 8. ko­lo­vo­za 1995. zna­či kraj Olu­je i ka­pi­tu­la­ci­ju tzv. RSK.

Pre­da­ja je­di­ni mo­gu­ći po­tez

– Oni su bi­li okru­že­ni. Ima­li su iz­bor ili da ih sve smla­ti­mo ili da dig­nu ru­ke. Pre­da­ja je bi­la je­di­ni mo­gu­ći pa­met­ni po­tez Bu­la­ta i to mu ne za­mje­ram. Ta­ko je sa­ču­vao i svo­ju i gla­ve svo­jih voj­ni­ka, ali i hr­vat­ske gla­ve jer bi bi­lo pu­no žr­ta­va da je bor­ba nas­tav­lje­na – za­klju­ču­je ge­ne­ral Pe­tar Sti­pe­tić.

Ne­ma­mo raz­lo­ga ne zva­ti ga jer je zas­lu­žan i za os­lo­bo­đe­nje Gli­ne i za pre­da­ju u Gor­njem Vi­du­šev­cu STJE­PAN KOS­TA­NJE­VIĆ gra­do­na­čel­nik Gli­ne

Za Sti­pe­ti­ća (li­je­vo) pre­da­ja 21. kor­pu­sa 8. ko­lo­vo­za 1995. zna­či kraj Olu­je i ka­pi­tu­la­ci­ju tzv. RSK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.