Sta­no­vi u ko­ji­ma se ži­vi bez po­re­za, ako ni­su luk­suz­ni, a zna se ko­ji su to

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Sil­vi­je To­ma­še­vić sil­vi­je.to­ma­se­vic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Sva­ki stan ima ka­tas­tar­sku vri­jed­nost, ključ­nu za iz­ra­čun. Nije bit­na godina grad­nje. Porez se pla­ća i na vi­ken­di­ce, dru­gi ili tre­ći stan

Na os­no­vi za­ko­na sta­bil­nos­ti (ka­ko se u Ita­li­ji na­zi­va pro­ra­čun) uki­nu­to je 2014. go­di­ne pla­ća­nje po­re­za na ne­kret­ni­ne u ko­ji­ma se sta­nu­je, osim ako nije ri­ječ o luk­suz­nim objek­ti­ma ko­ji su u ka­tas­tru uve­de­ni kao A/1, A/9 i A/8. A/1 su sta­no­vi u zgra­da­ma s teh­no­lo­gi­jom i ma­te­ri­ja­li­ma iz­nad nor­me i u po­seb­no priv­lač­nim zo­na­ma. A/9 su dvor­ci, vi­le, od­nos­no objek­ti po­vi­jes­nog i umjet­nič­kog zna­ča­ja, a A/8 su vi­le s par­ko­vi­ma i svim luk­su­zom. Na os­no­vi svih sta­no­va upi­sa­nih u ka­tas­tar svat­ko mo­že iz­ra­ču­na­ti tre­ba li ili ne pla­ti­ti porez na ne­kret­ni­nu. Za sva­ki stan pos­to­ji nje­go­va ka­tas­tar­ska vri­jed­nost, ko­ja je uvi­jek ma­nja od tr­žiš­ne. Pri­mje­ri­ce, stan u Ri­mu od 80 kva­dra­ta ko­ji na tr­ži­štu vri­je­di 350.000 eura ima ka­tas­tar­sku vri­jed­nost od 190.000 eura i za nje­ga se ne pla­ća porez. Is­ti ta­kav stan, pri­mje­ri­ce u Tr­stu, vri­je­di mno­go ma­nje. Is­ta kva­dra­tu­ra sta­na u pres­tiž­noj rim­skoj zo­ni (re­ci­mo na Špa­njol­skom tr­gu) vri­je­di vi­še itd. Nije bit­na godina grad­nje sta­na, jer ne­ka vi­la iz 16. i 17. sto­lje­ća si­gur­no ima ve­ću vri­jed­nost od upra­vo sa­gra­đe­ne vi­le. Po tom za­ko­nu iz 2014., po­re­zi na ne­kret­ni­ne pla­ća­ju se i za vi­ken­di­ce, dru­gi ili tre­ći stan ko­ji se iz­najm­lju­je itd. Htje­lo se za­šti­ti­ti obi­te­lji ko­je ima­ju sa­mo je­dan stan i u nje­mu ži­ve. Pla­ća se porez na vlas­niš­tvo tr­go­vi­na, obrt­nič­kih pros­to­ri­ja itd. Za­pra­vo se uki­da­njem po­re­za na sta­no­ve u ko­ji­ma se sta­nu­je nije iz­gu­bi­lo pu­no nov­ca, a do­bi­lo se na po­pu­lar­nos­ti. Jer, 2012. go­di­ne se od po­re­za na stan u ko­jem se sta­nu­je do­bi­lo 4 mi­li­jar­de eura, od po­re­za na vi­ken­di­ce i dru­ge sta­no­ve 10,7 mi­li­jar­di eura, a od po­re­za na tr­go­vi­ne, obrt­nič­ke pros­to­ri­je, la­bo­ra­to­ri­je i in­dus­trij­ske zgra­de oko 9 mi­li­jar­di eura. U Ita­li­ji su se gu­bi­li i do­bi­va­li iz­bo­ri na os­no­vi pri­jed­lo­ga o uvo­đe­nju ili uki­da­nju po­re­za na ne­kret­ni­ne. Po­s­ljed­nji se zvao je­dins­tve­ni op­ćin­ski porez (IMU), ko­ji je za­mi­je­nio op­ćin­ski porez na ne­kret­ni­ne (ICI). No, sa­da je i IMU uki­nut, ali os­ta­je porez na ne­po­dje­lji­ve us­lu­ge (TASI) – za jav­nu ra­s­vje­tu, ure­đe­nje par­ko­va, uli­ca, lo­kal­nu po­li­ci­ju. No i TASI se pla­ća na os­no­vi ka­tas­tar­ske vri­jed­nos­ti sta­na. I iz­ra­čun za pla­ća­nje po­re­za na vi­ken­di­ce pro­vo­di se na os­no­vi ka­tas­tar­ske vri­jed­nos­ti i pla­ća se mak­si­mum 7,6 pro­mi­la nje­zi­ne vri­jed­nos­ti. Ta­ko se za vi­ken­di­cu vri­jed­nu 360.000 eura pla­ća oko 460 eura po­re­za go­diš­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.