Ko­li­ko će Vla­di te­ško pas­ti od­go­da na­me­ta na ‘kvadrate’?

Za opo­re­zi­va­nje ima­ju 23 sta­na, tri apart­ma­na, 15 ku­ća, 8 ga­ra­ža, 11 gra­đe­vin­skih zem­lji­šta...

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­rin­ko Ju­ra­sić

Ukup­na vri­jed­nost ne­kret­ni­na ko­je pre­ma imo­vin­skim kar­ti­ca­ma ima­ju Plen­ko­vić i 20 mi­nis­ta­ra je 51 mi­li­jun ku­na ma­rin­ko.ju­ra­sic@ve­cer­nji.net Ko­li­ko će pre­mi­je­ru An­dre­ju Plen­ko­vi­ću i mi­nis­tri­ma te­ško pas­ti od­lu­ka o od­go­di pri­mje­ne po­re­za na ne­kret­ni­ne zbog “os­lu­ški­va­nja bi­la na­ro­da”? Ok­vir­ni od­go­vor nu­de nam nji­ho­ve imo­vin­ske kar­ti­ce s po­pi­som ne­kret­ni­na u (su)vlas­niš­tvu. Vi­si­na po­re­za odre­đu­je se po me­tru če­tvor­nom ne­kret­ni­ne i u ovis­nos­ti o pet pa­ra­me­ta­ra (vri­jed­nos­ti bo­da i ko­efi­ci­jen­ta zo­ne ko­ji odre­đu­ju lo­kal­ne je­di­ni­ce, te ko­efi­ci­je­na­ta na­mje­ne, sta­nja i do­bi). Vri­jed­nost ne­kret­ni­na ugru­bo nam go­vo­ri o sta­nju i do­bi, pa što je ve­ća u pra­vi­lu bi pla­ća­li i ve­ći porez ne­go ko­mu­nal­nu nak­na­du. Čla­no­vi Vla­de za opo­re­zi­va­nje bi ima­li 23 sta­na, tri apart­ma­na, 15 ku­ća, vi­ken­di­cu, po dva pos­lov­na pros­to­ra i gos­po­dar­ska objek­ta, osam ga­ra­ža, če­ti­ri dru­ge ne­kret­ni­ne i 11 gra­đe­vin­skih zem­lji­šta. Pla­ćao bi se i na zem­lji­šte ko­je se sma­tra ne­iz­gra­đe­nim gra­đe­vin­skim, ali ne i na ora­ni­ce, voć­nja­ke i šu­me - vri­jed­ne oko dva od ukup­no 51 mi­li­jun ku­na vri­jed­nih ne­kret­ni­na čla­no­va Vla­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.