Sva­ki dan 15 po­tre­sa, ali ih ne osje­ti­mo

Se­iz­mo­lo­zi iz­mje­ri­li da su naj­u­gro­že­ni­ji juž­na Dal­ma­ci­ja, oko­li­ca Ri­je­ke i Za­gre­ba Dr­žav­na upra­va za za­šti­tu i spa­ša­va­nje (DUZS) na svo­jim web-stra­ni­ca­ma obja­vi­la je upu­te o pos­tu­pa­nju u slu­ča­ju po­tre­sa

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­sip Bo­hu­tin­ski jo­sip.bo­hu­tin­ski@ve­cer­nji.net ZAGREB

Niz po­tre­sa po­go­dio je zad­njih da­na ri­ječ­ko po­dru­čje, a tlo se u vi­še na­vra­ta ovih da­na tres­lo i na Pe­lješ­cu. Mno­gi su gra­đa­ni, po­go­to­vo na Kvar­ne­ru, uz­ne­mi­re­ni zbog ta­ko učes­ta­log dr­ma­nja tla pa su ne­ki od njih u stra­hu od­lu­či­li spa­va­ti na uli­ci. No se­iz­mo­lo­zi po­ru­ču­ju da se ne do­ga­đa ni­šta neo­bič­no i da ni­zo­vi po­tre­sa na ovom po­dru­čju ni­su ri­jet­kost. U Hr­vat­skoj se go­diš­nje, pre­ma po­da­ci­ma Se­iz­mo­lo­ške služ­be, za­bi­lje­ži oko 5000 po­tre­sa, no lju­di osje­te sa­mo je­dan ma­nji dio njih, go­diš­nje u pro­sje­ku 45.

Ak­tiv­ni­je po­dru­čje

Se­iz­mo­lo­ška služ­ba Hr­vat­ske, pre­ma ri­je­či­ma de­žur­nog se­iz­mo­lo­ga To­mis­la­va Fi­ke­ta, na go­diš­njoj ra­zi­ni bi­lje­ži sve vi­še po­tre­sa ka­ko na­pre­du­ju teh­ni­ka i mjer­ni ins­tru­men­ti. Hrvatska je, objaš­nja­va, jed­no od ak­tiv­ni­jih po­dru­čja u Eu­ro­pi što se ti­če po­tre­sa, no ipak se ne mo­že po to­me mje­ri­ti s Grč­kom, Ita­li­jom ili Tur­skom. Na kar­ti epi­cen­ta­ra po­tre­sa na po­dru­čju Hr­vat­ske od sta­re ere do 2015. go­di­ne, pre­ma ka­ta­lo­gu po­tre­sa Hr­vat­ske i su­sjed­nih po­dru­čja, ucr­ta­ni su epi­cen­tri oko 30.000 po­tre­sa na po­dru­čju Hr­vat­ske. Fi­ket objaš­nja­va da je u po­vi­jes­ti bi­lo pu­no vi­še po­tre­sa, a zna se sa­mo o oni­ma o ko­ji­ma pos­to­je za­pi­si. Pro­cje­na ja­či­ne po­tre­sa ko­ji su se do­go­di­li u dav­noj po­vi­jes­ti, kad nije bi­lo mjer­nih ins­tru­me­na­ta, do­no­si se na te­me­lju po­s­lje­di­ca tih po­tre­sa o ko­ji­ma pos­to­je za­pi­si. – Sva­ki dan bi­lje­ži­mo sve vi­še po­tre­sa. Ovih se da­na do­go­di­la se­ri­ja po­tre­sa u na­se­lje­nim po­dru­čji­ma, ali to nije ni­šta za­bri­nja­va­ju­će – po­ru­ču­je Fi­ket. Se­iz­mo­lo­ška služ­ba go­diš­nje za­bi­lje­ži oko 5000 po­tre­sa s epi­cen­trom na te­ri­to­ri­ju Hr­vat­ske, ali tu su još i po­tre­si s epi­cen­tri­ma u su­sjed­nim zem­lja­ma ko­ji se mo­gu osje­ti­ti kod nas. Pro­sječ­no se dnev­no ta­ko do­go­di 15-ak po­tre­sa s epi­cen­trom u Hr­vat­skoj. Ia­ko ne­ke lju­de obu­zi­ma pa­ni­ka zbog učes­ta­log dr­ma­nja tla, Fi­ket ipak smi­ru­je si­tu­aci­ju.

Ne­ma mjes­ta pa­ni­ci

– U sva­kom slu­ča­ju nije ugod­no kad se osje­ti po­tres, ali ovi ni­su pro­uz­ro­či­li ni­kak­vu ma­te­ri­jal­nu šte­tu, a ka­mo­li žr­tve. Sto­ga ne­ma raz­lo­ga za pa­ni­ku i da lju­di spa­va­ju iz­van svo­jih ku­ća. No, s dru­ge stra­ne, ni­kad se ne zna kad će se do­go­di­ti ne­ki ja­či po­tres, to je ne­pre­dvid­lji­vo – objaš­nja­va Fi­ket. U Hr­vat­skoj su od po­tre­sa naj­u­gro­že­ni­ja po­dru­čja juž­ne Dal­ma­ci­je te oko­li­ca Ri­je­ke i Za­gre­ba. Dr­žav­na upra­va za za­šti­tu i spa­ša­va­nje na svo­jim web-stra­ni­ca­ma (duzs.hr) obja­vi­la je upu­te o pos­tu­pa­nju u slu­ča­ju po­tre­sa, a one bi mo­gle bi­ti ko­ris­ne oni­ma s ri­ječ­kog po­dru­čja ko­ji se ovih da­na ža­le da ne­ma­ju ni­kak­ve in­for­ma­ci­je o to­me što tre­ba­ju či­ni­ti zbog ni­za po­tre­sa ko­ji su ih uz­ne­mi­ri­li. Glav­na je po­ru­ka u tim upu­ta­ma da se ne pa­ni­ča­ri.

IZ­VOR: GEOFIZIČKI ODSJEK, PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Kar­ta epi­cen­ta­ra po­tre­sa na po­dru­čju Hr­vat­ske od pri­je Kris­ta do 2015. go­di­ne pre­ma Ka­ta­lo­gu po­tre­sa Hr­vat­ske i su­sjed­nih po­dru­čja DR­ŽAV­NA UPRA­VA ZA ZA­ŠTI­TU I SPA­ŠA­VA­NJE

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.