Nov­ča­ne kaz­ne oni­ma ko­ji na uli­ci os­tav­lja­ju sme­će

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (lo­kal­ni.hr)

Iz Gra­da Vo­di­ca pos­la­li su upo­zo­re­nje svi­ma ko­ji os­tav­lja­ju sme­će na jav­nim po­vr­ši­na­ma da će, nas­ta­ve li s tak­vom prak­som, bi­ti nov­ča­no kaž­nje­ni. Ka­žu da su na­kon broj­nih bez­us­pješ­nih mol­ba gra­đa­ni­ma da se pri­dr­ža­va­ju od­lu­ka o ko­mu­nal­nom re­du, pos­ta­vi­li plo­če upo­zo­re­nja na de­set lo­ka­ci­ja na jav­nim po­vr­ši­na­ma u užem grad­skom po­dru­čju. Plo­če su pos­tav­lje­ne u Uli­ci Ton­či­ja Gr­gu­re­va, Ru­pi­ni, Uli­ci hr­vat­skih bo­ra­ca, Dul­ci­nu i na Tr­gu kne­za Bra­ni­mi­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.