Umjes­to 86, za­pos­lit će 101 dje­lat­ni­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

Lo­šim pla­ni­ra­njem ili “na­gra­dom” za ru­ke skup­štin­skih zas­tup­ni­ka iz HDZ-a i Ne­za­vis­nih za Hr­vat­sku na­zvao je kan­di­dat za pred­sjed­ni­ka za­gre­bač­kog SDP-a Do­mi­nik Etlin­ger po­ve­ća­nje bro­ja za­poš­lja­va­nja lju­di s vi­šom struč­nom spre­mom u grad­skim ure­di­ma. Umjes­to 86 dje­lat­ni­ka, pri­mit će 101.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.