Mo­re vam je “da­le­ko”? Evo gdje na­ći os­vje­že­nje “ni sat od ba­na Je­la­či­ća”

Uži­va­nje na Mrež­ni­ci, Do­bri, Ko­ra­ni i Ku­pi bes­plat­no je, a hra­bri­ji mo­gu – bi­cik­lom

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Ana-Ma­ria Ke­ze­rić grad­ska@ve­cer­nji.net

Ne­ki će ra­do za­pli­va­ti i uz slap ko­ji je vo­lio Nikola Tes­la ili unaj­mi­ti ka­nu i is­tra­ži­va­ti pri­rod­ne lje­po­te. Ide­al­no za bi­jeg s vru­ćeg asfal­ta Pak­le­ne vru­ći­ne ko­je su do­se­gle vr­hu­nac, a no­vi se val naj­av­lju­je i slje­de­ćeg tjed­na, naj­te­že pa­da­ju sta­nov­ni­ci­ma me­tro­po­le ko­ji su osu­đe­ni na ki­pu­ći asfalt. No, svi ko­ji bi du­šu da­li za vo­de­no os­vje­že­nje, a ni­su u pri­li­ci “po­teg­nu­ti” do Ja­dra­na, mo­gu uži­va­ti u ku­pa­liš­nim oaza­ma na­do­mak Za­gre­ba. Na top lis­ti ri­ječ­ne su pla­že u Kar­lov­cu, Si­sku i Pe­tri­nji, ali i ba­ze­ni u Ada­mov­cu te Kra­pin­skim, Stu­bič­kim i Tu­helj­skim To­pli­ca­ma. Ni sat vre­me­na od glav­nog za­gre­bač­kog tr­ga skri­va­ju se vo­de­ni bi­se­ri kon­ti­nen­tal­ne Hr­vat­ske, Zi­bel u Si­sku te grad­sko ku­pa­li­šte u Pe­tri­nji. Ku­pa, ali i Mrež­ni­ca, Do­bra, te Ko­ra­na, iz­bor su za ku­pa­če u Kar­lo­vač­koj žu­pa­ni­ji. – Ma­lo hra­bri­ji se­zo­nu na če­ti­ri ri­je­ke otva­ra­ju u svib­nju, a usred lje­ta one su me­lem za ti­su­će ku­pa­ča. Ko­ra­na je u Kar­lov­cu lje­ti za­gri­ja­na na 24°C ili vi­še. Uz obliž­nji je slap vo­lio pli­va­ti i slav­ni kar­lo­vač­ki ma­tu­rant Nikola Tes­la – ka­že Želj­ko Bla­go­vić iz Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce. Ima­ju 15 ku­pa­li­šta, od ko­jih je naj­poz­na­ti­je Fo­gi­no­vo u cen­tru Kar­lov­ca. Ve­ći­na Za­grep­ča­na ipak se od­lu­ču­je za Mrež­ni­cu. – Ot­kad se on­dje ku­pa­mo, vi­še nam se ne ide na mo­re. Vo­li­mo broj­ne sla­po­ve, a čam­cem is­tra­žu­je­mo oko­li­cu. Po­se­ban nam je gušt sjes­ti na­ve­čer i is­pe­ći ko­ba­si­ce ili špek na va­tri dok kri­jes­ni­ce le­te uoko­lo – ka­že Sa­ša Ba­rić.

Po­se­ban je gušt sjes­ti na­ve­čer uz ri­je­ku i is­pe­ći ko­ba­si­ce dok uoko­lo le­te kri­jes­ni­ce

REUTERS

The mo­ve co­mes as a le­ading lawyer is he­ading for “tri­al by X fac­tor” Zi­bel No­vo­ure­đe­na oaza u Si­sku ima i igra­li­šta za dje­cu, nu­di iz­le­te, ro­šti­lje... Čes­to se or­ga­ni­zi­ra­ju i kon­cer­ti

Fo­gi­no­vo U cen­tru je Kar­lov­ca, ve­oma po­pu­lar­no, a pri­la­go­đe­no je i oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom

Top des­ti­na­ci­ja Čak se­dam ku­pa­li­šta na Mrež­ni­ci pr­vi su oda­bir Za­grep­ča­na već niz godina

Aqu­ae Vi­vae u Kra­pin­skim To­pli­ca­ma ima­ju ma­saž­ne le­žalj­ke, to­bo­gan, ba­zen za naj­mla­đe...

Pe­tri­nja Grad­ska pla­ža sva­ko­ga lje­ta priv­la­či ti­su­će po­sje­ti­te­lja i bi­la je pro­gla­še­na naj­ljep­šom u žu­pa­ni­ji

Aqu­apark Ada­mo­vec ne­da­le­ko od Se­sve­ta ima unu­tar­nji i vanj­ski ba­zen s umjet­nim oto­ci­ma

U Tu­helj­skim To­pli­ca­ma če­tve­ro­čla­na obi­telj mo­že uži­va­ti za 195, a vi­ken­dom za 225 ku­na

Ho­tel Ma­ti­ja Gu­bec u Stu­bič­kim To­pli­ca­ma nu­di cje­lod­nev­no ku­pa­nje i wel­l­ness za 50 ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.