II. iran­ska re­vo­lu­ci­ja – Te­he­ran pr­vi put u vla­du ime­no­vao že­ne

Do ju­čer je to bi­lo ne­za­mis­li­vo – pred­sjed­ni­ka Ro­ha­ni­ja u slu­ča­ju spri­je­če­nos­ti mi­je­njat će že­na

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ha­ssan Ha­idar Di­ab

Ma­su­meh Eb­te­kar ba­vit će se žen­skim pi­ta­nji­ma, Laya Djo­ne­di prav­nim pos­lo­vi­ma, a Sha­hin­dokt Mov­la­ver­di gra­đan­skim pra­vom Iran­ski pred­sjed­nik Ha­ssan Ro­ha­ni (69) iz­ne­na­dio je svi­jet svo­jim po­te­zom za po­vi­jest – ime­no­vao je tri že­ne na mjes­ta pot­pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve. Tim je po­te­zom iz­a­zvao “2. iran­sku re­vo­lu­ci­ju”, a u is­to vri­je­me pos­lao snaž­nu po­ru­ku Za­pa­du, pri­je sve­ga Do­nal­du Trum­pu i SAD-u, part­ne­ru Sa­udij­ske Ara­bi­je, zem­lje ko­ja naj­vi­še kr­ši pra­va že­na ko­ji­ma nije čak do­pu­šten ni iz­la­zak iz ku­će bez mu­ške prat­nje kao ni vož­nja auto­mo­bi­la, ko­ji pod sva­ku ci­je­nu že­li po­ni­šti­ti nuk­le­ar­ni spo­ra­zum s Ira­nom ko­ji je pot­pi­sao Ba­rack Oba­ma te na­met­nu­ti no­ve sank­ci­je.

Raz­bi­je­ne pre­dra­su­de

Ime­no­va­nje tih tri­ju že­na us­li­je­di­lo je če­ti­ri da­na na­kon ina­ugu­ra­ci­je za Ro­ha­ni­jev dru­gi pred­sjed­nič­ki man­dat i sa­mo dan na­kon što su ga re­for­mis­ti kri­ti­zi­ra­li da je po­pus­tio pod pri­ti­skom vjer­skih kon­zer­va­ti­va­ca i tvr­do­li­ni­ja­ša jer nije no­mi­ni­rao ni­jed­nu že­nu na mi­nis­tar­ske funk­ci­je. Udru­ge za pra­va že­na za­do­volj­ne su ime­no­va­njem tri­ju že­na na mjes­ta pot­pred­sjed­ni­ce vla­de jer, pre­ma ovom ime­no­va­nju, u slu­ča­ju od­sut­nos­ti pred­sjed­ni­ka Ro­ha­ni­ja zem­lju vo­di že­na, što je do sa­da bi­lo ne­mo­gu­će i za­mis­li­ti. Pred­sjed­ni­ca stran­ke Žen­ski re­for­mis­ti Za­hra Shjai ka­za­la je da se nije iz­ne­na­di­la što že­ne ni­su ime­no­va­ne na mjes­ta mi­nis­ta­ra jer mno­gi zas­tup­ni­ci u par­la­men­tu ne vo­le vi­dje­ti že­ne u vla­di, po­naj­pri­je kon­zer­va­tiv­ci. – Me­đu­tim, ime­no­va­njem že­na na mjes­ta pot­pred­sjed­ni­ca dr­ža­ve raz­bi­je­na je ba­ri­je­ra i pre­dra­su­de da že­ne ni­su za vi­so­ke funk­ci­je – ka­za­la je Za­hra na­da­ju­ći se da će se tim ime­no­va­nji­ma sa­da ko­nač­no u iran­skom druš­tvu po­če­ti rje­ša­va­ti pi­ta­nje že­na ko­je su bi­le, do Ro­ha­ni­je­va do­la­ska na če­lo dr­ža­ve, pot­pu­no dis­kri­mi­ni­ra­ne. Sve te tri že­ne već su se do­ka­za­le svo- jim ra­dom kao spo­sob­ne i moć­ne. Naj­poz­na­ti­ja od njih je Ma­su­meh Eb­te­kar (57), u svi­je­tu poz­na­ta kao glas­no­go­vor­ni­ca u vri­je­me ta­lač­ke kri­ze u ve­le­pos­lans­tvu SAD-a ti­je­kom osam­de­se­tih ka­da su ame­rič­ki di­plo­ma­ti i dr­žav­lja­ni ko­ji su se u ve­le­pos­lans­tvu na­la­zi­li u vri­je­me re­vo­lu­ci­je bi­li uze­ti za ta­oce, sa­da je ime­no­va­na na mjes­to pot­pred­sjed­ni­ce za­du­že­ne za žen­ska pi­ta­nja. Ma­su­meh Eb­te­kar u pret­hod­noj Ro­ha­ni­je­voj ad­mi­nis­tra­ci­ji bi­la je za­du­že­na za za­šti­tu oko­li­ša.

Dva raz­li­či­ta še­ri­ja­ta

Dru­ga pot­pred­sjed­ni­ca Laya Djo­ne­di (37) ba­vit će se prav­nim pos­lo­vi­ma, dok je Sha­hin­dokt Mov­la­ver­di (51) pos­tav­lje­na za spe­ci­jal­nu sa­vjet­ni­cu za gra­đan­ska pra­va. Dok je u zem­lja­ma Za­lje­va, a naj­vi­še u Sa­udij­skoj Ara­bi­ji, po­lo­žaj že­na sva­kim da­nom sve go­ri jer pro­vo­de še­ri­jat­ske za­ko­ne pre­ma ko­ji­ma že­na u is­la­mu, po nji­ho­vu tu­ma­če­nju, ne­ma ni­kak­va pra­va, pa čak ni na svo­je ti­je­lo, u Ira­nu, ko­ja je ta­ko­đer is­lam­ska zem­lja či­ji se za­ko­ni ta­ko­đer te­me­lje na še­ri­ja­tu, že­ne

Iran je pos­lao po­ru­ku Trum­pu ko­je­mu je part­ner S. Ara­bi­ja u ko­joj su že­ne obes­prav­lje­ne

se sva­kod­nev­no uz­di­žu u druš­tvu i za­uzi­ma­ju vi­so­ke po­zi­ci­je. Osim tri­ju že­na ko­je su ime­no­va­ne na mjes­ta pot­pred­sjed­ni­ka, ne­dav­no je u Ira­nu, pr­vi put od nje­go­va os­ni­va­nja 1940., pos­tav­lje­na že­na i na če­lo na­ci­onal­ne avi­okom­pa­ni­je Iran Air. Mi­nis­tar­stvo pro­me­ta pos­ta­vi­lo je na mjes­to ge­ne­ral­ne di­rek­to­ri­ce Far­za­neh Sha­raf­ba­fi ko­ja je dok­to­ri­ra­la na te­mi zrač­nog in­že­nje­rin­ga i bi­la je u uprav­nom od­bo­ru iran­ske avi­okom­pa­ni­je. Ad­mi­nis­tra­ci­ja iran­skog pred­sjed­ni­ka Ha­ssa­na Ro­ha­ni­ja, umje­re­nog po­li­ti­ča­ra i vjer­skog kle­ri­ka, ko­ji je u svib­nju do­bio još je­dan man­dat i obe­ćao da će una­pri­je­di­ti gra­đan­ska pra­va i ob­no­vi­ti ve­ze sa Za­pa­dom, pos­ta­vi­la je že­ne na ve­li­ki broj ru­ko­vo­de­ćih mjes­ta, što je su­prot­no tra­di­ci­ji u ovoj is­lam­skoj re­pu­bli­ci.

Do Ro­ha­ni­je­va do­la­ska za pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve že­ne u Ira­nu bi­le su pot­pu­no dis­kri­mi­ni­ra­ne

Sha­hin­dokt Mov­la­ver­di (51)

Ma­su­meh Eb­te­kar (57)

Laya Djo­ne­di (37)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.