Za raz­li­ku od Trum­pa, EU sto­ji iza nuk­le­ar­nog spo­ra­zu­ma s Ira­nom

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Spo­ra­zum o nuk­le­ar­nom pro­gra­mu s Ira­nom uči­nio je svi­jet si­gur­ni­jim, ka­za­la je opu­no­mo­će­ni­ca EU za vanj­sku po­li­ti­ku i si­gur­nost Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni do­go­vo­riv­ši s iran­skim pred­sjed­ni­kom Ha­ssa­nom Ro­ha­ni­jem, na nje­go­voj ina­ugu­ra­ci­ji, nas­ta­vak su­rad­nje te da će EU po­što­va­ti sve toč­ke pot­pi­sa­nog spo­ra­zu­ma. Osim Bruxel­le­sa, nuk­le­ar­ni spo­ra­zum po­dr­ža­li su i Pariz i Ber­lin, dok mu se žes­to­ko pro­ti­ve SAD i Do­nald Trump.

Po­dr­ška iz Bruxel­le­sa Mi­nis­tri­ca EU za vanj­sku po­li­ti­ku i si­gur­nost Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni kod iran­skog pred­sjed­ni­ka Ha­ssa­na Ro­ha­ni­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.