Blo­ki­ra­ne ra­ču­ne ima 26.805 tvrt­ki i obrt­ni­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Darko Bi­čak/PD

Pro­sje­čan iz­nos du­ga na ra­zi­ni Hr­vat­ske iz­no­sio je 585,6 tisuća ku­na, što je za 2,4% ma­nje ne­go 2016. Naj­za­du­že­ni­ji po­du­zet­ni­ci su oni Gra­da Za­gre­ba či­ji du­go­vi od 6,1 mi­li­jar­du ku­na či­ne 39 pos­to ukup­no ne­iz­vr­še­nih obve­za u Hr­vat­skoj, po­ka­zu­je ana­li­za Fi­nan­cij­ske agen­ci­je. Kra­jem lip­nja blo­ki­ra­ne je ra­ču­ne ima­lo 26.805 pos­lov­nih su­bje­ka­ta s go­to­vo 15,7 mi­li­jar­di ku­na ne­iz­vr­še­nih os­no­va za pla­ća­nje. Is­to­vre­me­no je u blo­ka­di bi­lo 9877 prav­nih oso­ba, s du­go­va­njem od go­to­vo 9,9 mi­li­jar­di ku­na i 16.928 obrt­ni­ka, s du­gom od 5,8 mi­li­jar­di ku­na. Po dje­lat­nos­ti­ma, na za­du­že­nost cje­lo­kup­no­ga gos­po­dar­stva Hr­vat­ske naj­vi­še utje­ču blo­ki­ra­ni pos­lov­ni su­bjek­ti iz tr­go­vi­ne na ve­li­ko i na ma­lo, na ko­je se od­no­si­lo 3,2 mi­li­jar­de ku­na. Po vi­si­ni du­ga sli­je­de pos­lov­ni su­bjek­ti iz po­dru­čja gra­đe­vi­nar­stva s 3 mi­li­jar­de ku­na du­ga i udje­lom od 19,4 pos­to, a na tre­ćem je mjes­tu pre­ra­đi­vač­ka in­dus­tri­ja s 1,8 mi­li­jar­di ku­na ne­iz­vr­še­nih os­no­va i udje­lom od 11,3 pos­to.

Naj­ve­ći dug 3,2 mi­li­jar­de ku­na u sek­to­ru je tr­go­vi­ne na ve­li­ko i na ma­lo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.