Is­tje­če rok za do­ka­pi­ta­li­za­ci­ju Đu­re Đa­ko­vi­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (mb/pd)

Ima li do­is­ta po­ten­ci­ja­la u gru­pa­ci­ji Đu­ro Đa­ko­vić ko­ju bi inves­ti­to­ri po­du­pr­li svo­jim ka­pi­ta­lom ko­nač­no će­mo doz­na­ti danas. Toč­no u pod­ne is­tje­če rok za upis no­vih di­oni­ca u do­ka­pi­ta­li­za­ci­ji jav­nom po­nu­dom, a bu­de li ovaj put iz­la­zak na tr­ži­šte us­pje­šan, upra­va bi ujed­no tre­ba­la obja­vi­ti i ko­nač­nu ci­je­nu no­ve di­oni­ce. Iz­da­nje no­vih di­oni­ca sma­tra­ti us­pješ­nim ako se upi­še i upla­ti naj­ma­nje 2,5 mi­li­ju­na do naj­vi­še 7,6 mi­li­ju­na no­vih di­oni­ca, po­je­di­nač­ne no­mi­nal­ne vri­jed­nos­ti 20 ku­na. Ovo je ko­na­čan rok na­kon ko­jeg vi­še ne­će bi­ti mo­gu­će do­dat­no pro­lon­gi­ra­nje pos­tup­ka, za či­me se do­sad po­seg­nu­lo tri pu­ta. Od­ga­đa­nje kraj­njeg ro­ka za­vr­šet­ka pos­tup­ka upra­va na če­lu s To­mis­la­vom Ma­za­lom prav­da­la je in­te­re­som ula­ga­ča. Pro­lje­tos, pos­tu­pak po­ve­ća­nja te­melj­nog ka­pi­ta­la Đu­re Đa­ko­vi­ća nije re­zul­ti­rao us­pje­hom jer, ka­ko je ta­da za­klju­či­la upra­va, nije bio do­bro oda­bran taj­ming na fi­nan­cij­skom tr­ži­štu. Tvrt­ka se na­da ovim pu­tem pri­ku­pi­ti naj­ma­nje 50 mi­li­ju­na ku­na, ko­ji­ma bi po­pra­vi­la lik­vid­nost kom­pa­ni­je i osi­gu­ra­la nas­ta­vak res­truk­tu­ri­ra­nja.

Ho­će li ula­ga­či po­dr­ža­ti sla­von­sko­brod­sku gru­pa­ci­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.