NOĆ PRI­JE SVADBE S DIANOM PRINC CHARLES JE PLAKAO I ZAZIVAO CAMILLU

VJENČANJE S 3500 GOS­TI­JU NIJE IM DONIJELO NI JE­DAN DAN SREĆE

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama - Iva­na Ka­lo­gje­ra

Princ Uje­di­nje­nog Kra­ljev­s­tva i naj­moć­ni­ji čo­vjek SAD-a i svi­je­ta – upra­vo su to mu­škar­ci ko­ji su une­sre­ći­li že­ne ko­je su ih vo­lje­le Ia­ko je od nje­zi­ne smr­ti proš­lo 20 godina Lady Di, ro­đe­na kao Di­ana Spencer, i da­lje je je­dan od naj­poz­na­ti­jih i naj­o­mi­lje­ni­jih čla­no­va bri­tan­ske kra­ljev­ske obi­te­lji. Na­rod ju je na­pros­to obo­ža­vao. Bi­la je iko­na sti­la, vo­lje­na kra­ljev­na i hu­ma­ni­tar­ka, a svo­jim za­la­ga­njem za sve ko­ji su ži­vje­li na mar­gi­na­ma druš­tva pris­kr­bi­la si je na­di­mak „prin­ce­za sr­ca“. Po­pu­lar­nost je stek­la na­kon što se sa sa­mo 20 godina uda­la za 15 godina sta­ri­jeg prin­ca Char­le­sa. Tre­ba­la je to bi­ti lju­bav iz baj­ke, no nji­hov je brak bio sve sa­mo ne sre­tan.

Ci­je­li ži­vot vo­li Camillu

Naj­no­vi­ja bi­ogra­fi­ja ko­ju je pod na­zi­vom “Prin­ce Charles: The Pa­ssi­ons and Pa­ra­doxes of an Im­pro­ba­ble Li­fe” na­pi­sa­la Sal­ly Be­dell Smith, oso­ba od po­vje­re­nja bri­tan­ske kra­ljev­ske obi­te­lji, ot­kri­va da se Charles zbog vjen­ča­nja s Dianom to­li­ko osje­ćao pod pri­ti­skom da je noć pri­je vjen­ča­nja dos­lov­ce plakao. To nije ta­ko neo­če­ki­va­no zna li se da je ci­je­li ži­vot za­pra­vo bio za­ljub­ljen u svo­ju sa­daš­nju su­pru­gu Camillu. Charles i Ca­mil­la upoz­na­li su se 1971., ka­da su obo­je ima­li 23 go­di­ne. Po­ve­zao ih je, na­vod­no, is­ti smi­sao za hu­mor, a Char­le­su se kod Ca­mil­le po­seb­no svi­đa­lo to što je bi­la jed­nos­tav­na, vo­lje­la je pri­ro­du i slu­ša­la ga je sa za­ni­ma­njem. Ia­ko su bi­li sret­ni u ve­zi, pre­ki­nu­li su na­kon dvi­je go­di­ne ka­da je Charles do­bio po­ziv za Kra­ljev­sku mor­na­ri­cu. Ca­mil­la se na­kon to­ga uda­la za svog du­go­go­diš­njeg udva­ra­ča An­drewa Par­ke­ra Bowle­sa te mu ro­di­la i dvo­je dje­ce. S Dianom Spencer Charles je stu­pio u ve­zu 1980., a go­di­nu da­na na­kon to­ga su se vjen­ča­li na baj­ko­vi­tom vjen­ča­nju ko­je je za­di­vi­lo ci­je­li svi­jet. Sal­ly Be­dell Smith u knji­zi na­vo­di ka­ko je za Char­le­sa pri­je­lom­ni tre­nu­tak u ko­jem je od­lu­čio za­pro­si­ti Di­anu bi­lo pi­smo ko­je mu je upu­tio nje­gov otac, princ Phi­lip, na­kon što su no­vi­na­ri doz­na­li da su Charles i Di­ana dvi­je no­ći pro­ve­li za­jed­no. Phi­lip je na­pi­sao Char­le­su ka­ko je Di­ani­na re­pu­ta­ci­ja na­kon tog ot­kri­ća na kli­ma­vim no­ga­ma pa ga je za­mo­lio da što pri­je do­ne­se od­lu­ku što će bi­ti s nji­ho­vom ve­zom. Kao što svi do­bro zna­mo, Charles je od­lu­čio os­ta­ti s Dianom. Za­pro­sio ju je u ve­lja­či 1981., a u lip­nju is­te go­di­ne or­ga­ni­zi­ra­no je nji­ho­vo vjenčanje na ko­jem je bi­lo 3500 gos­ti­ju, dok je vi­še od 700 mi­li­ju­na gle­da­te­lja vjenčanje pra­ti­lo pu­tem ma­lih ekra­na. No oči­to je da je Char­le­sa mu­či­la biv­ša lju­bav Ca­mil­la do te mje­re da je čak do zad­nje­ga da­na raz­miš­ljao o to­me da odus­ta­ne od vjen­ča­nja. Di­ana je Char­le­su ro­di­la dva si­na, ali pro­ble­mi u nji­ho­voj ve­zi pos­ta­li su pre­ve­li­ki pa su se na kra­ju ras­ta­li u ko­lo­vo­zu 1996., go­di­nu da­na pri­je Di­ani­ne tra­gič­ne smr­ti. Do pre­ki­da je, ka­ko se na­vo­di u naj­no­vi­joj bi­ogra­fi­ji, do­ve­la raz­li­ka u go­di­na­ma te Di­ani­no emo­ci­onal­no i men­tal­no sta­nje s ko­jim se Charles nije znao no­si­ti. Di­ana je na­vod­no pa­ti­la od de­pre­si­je i bu­li­mi­je i sa­mo­ra­nja­va­la se. Još na me­de­nom mje­se­cu ko­ji su pro­ve­li u Bal­mo­ra­lu sva­đa­li bi se sa­ti­ma, a Di­ana bi na­kon to­ga pla­ka­la. Charles je u Bal­mo­ral po­zvao svog „gu­rua“, fi­lo­zo­fa La­uren­sa van der Pos­ta, ko­ji je su­ge­ri­rao da Di­ana po­tra­ži psi­hi­ja­trij­sku po­moć. Di­ana je kre­nu­la na te­ra­pi­ju, a pro­pi­san joj je bio i va­li­um za de­pre­si­ju. No, ona nije htje­la uzi­ma­ti li­je­ko­ve, a na­kon osam tret­ma­na pres­ta­la je ići i na te­ra­pi­ju. Ni­kad pre­ža­lje­na bri­tan­ska prin­ce­za po­gi­nu­la je u pro­met­noj ne­sre­ći ko­ja se do­go­di­la u tu­ne­lu u Pa­ri­zu 31. ko­lo­vo­za 1997. Me­di­ji su jed­no vri­je­me pi­sa­li ka­ko Di­ana nije po­gi­nu­la te da pos­to­je do-

ka­zi da je ubi­je­na u ko­li­ma Hit­ne po­mo­ći. U to je vri­je­me Di­ana bi­la u lju­bav­noj ve­zi s Do­di­jem Al-Faye­dom ko­ji je bio s njom u autu. Lju­bav me­đu nji­ma tra­ja­la je sa­mo ne­ko­li­ko mje­se­ci pri­je no što je iz­ne­na­da pre­ki­nu­ta. Charles i nje­go­va srod­na du­ša Ca­mil­la svo­ju su ve­zu ob­no­vi­li još za Di­ani­na ži­vo­ta, no dr­ža­li su je u taj­nos­ti sve do 1999. Vjen­ča­li su se pri­je 12 godina, toč­ni­je u trav­nju 2005. go­di­ne.

Kennedy i 2000 lju­bav­ni­ca

Lju­bav ko­ja je obi­lje­ži­la proš­lo sto­lje­će bez sum­nje je i ona ko­ja je pla­nu­la iz­me­đu Joh­na Ken­nedyja i Jacqu­eli­ne Bo­uvi­er. Upoz­na­li su se 1952. na jed­noj za­ba­vi, a već na­kon go­di­nu da­na bi­li su u bra­ku. Bi­la je to, ka­žu, lju­bav na pr­vi po­gled. Osam godina pos­li­je Kennedy je pos­tao pred­sjed­nik Ame­ri­ke, a Jac­kie tre­ća naj­mla­đa pr­va da­ma u po­vi­jes­ti. Pred­stav­lja­li su idi­li­čan ame­rič­ki par. Ali sa­mo pred­stav­lja­li. John F. Kennedy ubi­jen je 1963. go­di­ne, a na­kon nje­go­ve smr­ti u jav­nost je pro­cu­ri­la in­for­ma­ci­ja ka­ko nji­hov brak baš i nije bio ta­ko idi­li­čan. Nje­mač­ki je ZDV u do­ku­men­tar­cu snim­lje­nom u po­vo­du 50 godina od smr­ti JFK-a obja­vio ka­ko je biv­ši ame­rič­ki pred­sjed­nik imao vi­še od 2000 lju­bav­ni­ca, a ni Jac­kie mu nije os­ta­la duž­na. Kao nje­zi­ni lju­bav­ni­ci spo­mi­nja­li su se War­ren Be­at­ty, Mar­lon Bran­do, Pa­ul Newman, Gre­gory Peck, Frank Si­na­tra i mno­gi

Marylin je ja­ko vo­lje­la Ken­nedyja, te­le­fo­ni­ra­la je Jac­kie i rek­la joj da će se uda­ti za nje­ga

dru­gi. Naj­poz­na­ti­ja lju­bav­ni­ca Joh­na F. Ken­nedyja bi­la je bez sum­nje Marylin Mon­roe. Ro­đe­na 1. lip­nja 1926. kao Nor­ma Je­ane Mor­ten­son, Mon­roe je, baš kao i Lady Di, umr­la vr­lo mla­da, u do­bio od sa­mo 36 godina. Bi­lo je ra­no uju­tro 5. ko­lo­vo­za 1962. ka­da je na­red­nik po­li­ci­je u Los An­ge­le­su pri­mio po­ziv psi­hi­ja­tra Ralp­ha Gre­en­so­na ko­ji mu je re­kao da je Ma­rilyn Mon­roe pro­na­đe­na mr­tva u svo­joj so­bi. Ot­kri­ve­no je da je le­ža­la go­la na kre­ve­tu, li­cem pre­ma do­lje, a u ru­ci je gr­če­vi­to dr­ža­la te­le­fon. Po­ka­za­lo se da je po­s­ljed­nja oso­ba ko­ju je zva­la bio pred­sjed­nik John F. Kennedy. Kao uz­rok smr­ti na­ve­de­no je tro­va­nje ta­ble­ta­ma za spa­va­nje. Tri mje­se­ca ra­ni­je Ma­rilyn Mon­roe nas­tu­pi­la je u Ma­di­son Squ­are Gar­de­nu na Ken­nedyje­voj ro­đen­dan­skoj za­ba­vi te mu pri­gu­še­nim gla­som u sek­si ha­lji­ni ko­ja je ot­kri­va­la sve nje­zi­ne obli­ne ot­pje­va­la “Sre­tan ro­đen­dan, pred­sjed­ni­če“. Bi­lo je to pr­vo jav­no dru­že­nje Mon­roe i pred­sjed­ni­ka o či­joj su lju­bav­noj afe­ri već du­lje vri­je­me kru­ži­le gla­si­ne. Pr­va da­ma Ame­ri­ke nije bi­la na za­ba­vi, ali je sve gle­da­la na te­le­vi­zi­ji pa je, na­vod­no, pred­sjed­ni­ku za­pri­je­ti­la ras­ta­vom. Kennedy je re­kao da mu Marylin ni­šta ne zna­či, no nije je se baš ta­ko la­ko us­pio ri­je­ši­ti. Ma­rilyn je na­vod­no bi­la to­li­ko za­ljub­lje­na u Joh­na F. Ken­nedyja da je zva­la Jac­kie i rek­la joj da će se uda­ti za nje­ga. Nje­zi­na iz­ne­nad­na smrt i či­nje­ni­ca da je bi­la u lju­bav­noj ve­zi s pred­sjed­ni­kom Ame­ri­ke po­tak­nu­le su na­ga­đa­nja da uz­rok smr­ti nije bi­lo sa­mo­uboj­stvo, već za­ta­ška­no uboj­stvo. Go­di­nu i ne­što da­na na­kon smr­ti Marylin Mon­roe, 22. stu­de­nog 1963., Kennedy je ubi­jen u Dal­la­su. Pet godina na­kon Ken­nedyje­va uboj­stva Jacqu­eli­ne je na­pus­ti­la Ame­ri­ku i uda­la se za bo­ga­tog grč­kog bro­dov­las­ni­ka Aris­to­te­la Ona­ssi­sa. Umr­la je, u snu, 19. svib­nja 1994. go­di­ne, dva mje­se­ca pri­je 65. ro­đen­da­na. Po­ko­pa­na je uz grob Joh­na F. Ken­nedyja.

J. F. KENNEDY Mno­gi tvr­de da se u Jac­kie za­lju­bio na pr­vi po­gled, ali sav nje­zin gla­mur (na sli­ci s bri­tan­skom kra­lji­com Eli­za­bet­hom II. i nje­zi­nim su­pru­gom) nije bio do­vo­ljan da ta lju­bav po­tra­je

Baj­ka za pro­ma­tra­če Po­lju­bac na bal­ko­nu kra­ljev­ske pa­la­če bio je sa­mo za mi­li­ju­ne pro­ma­tra­ča. Obo­je su zna­li da sr­lja­ju upro­past Pre­ljub­nik Charles Princ je ve­zu s Ca­mil­lom ob­no­vio još dok je bio u bra­ku s Lady Di

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.