Te­ro­rist ču­či u sva­ko­me tko nije je­dan od nas

Is­pla­ti­lo se če­ka­ti pre­mi­je­ru ”Aziz ili Svad­ba ko­ja je spa­si­la Za­pad”

Vecernji list - Hrvatska - - Zabava & vrijeme - Kul­tu­ra@ve­cer­nji.net

Je­di­na dram­ska pre­mi­je­ra 63. Split­skog lje­ta obi­lu­je soč­nim psov­ka­ma i hu­mo­rom ko­ji funk­ci­oni­ra i u Splitu i u Pa­ri­zu Ma­ja Pej­ko­vić-Ka­ćan­ski S nes­trp­lje­njem se oče­ki­va­la, a s ve­li­kim plje­skom is­pra­će­na je je­di­na dram­ska pre­mi­je­ra na 63. Split­skom lje­tu, pra­izved­ba dra­me Pre­dra­ga Lu­ci­ća “Aziz ili Svad­ba ko­je je spa­si­la Za­pad”. Pod re­da­telj­skom pa­li­com Di­ne Mus­ta­fi­ća tra­gi­ko­me­di­ja ra­đe­na po mo­ti­vi­ma “Pi­ra ma­lo­gra­đa­na” Ber­tol­ta Brec­h­ta iz­ve­de­na je na am­bi­jen­tal­noj po­zor­ni­ci u kom­plek­su Vi­la Dal­ma­ci­ja. Za vje­štu dra­ma­tur­gi­ju zas­luž­na je Želj­ka Udo­vi­čić Ple­šti­na.

Op­ći strah od raz­li­či­tog

– Bi­lo nam je ja­ko važ­no da ova pred­sta­va do­pre do pu­bli­ke. Hu­mor zas­ta­je u gr­lu. Kao što autor su­ge­ri­ra sa­mim ime­ni­ma li­ko­va, pri­mje­ri­ce fran­cu­skim, ovo je pred­sta­va ko­ja se mo­že igra­ti u Splitu, Pa­ri­zu, Lon­do­nu. Go­vo­ri o stra­hu od raz­li­či­tog, dru­gog i o to­me da mi u sva­ko­me tko nije je­dan od nas mo­že­mo vi­dje­ti te­ro­ris­ta. Ia­ko na­pi­sa­na pri­je vi­še od de­set godina, dra­ma je vr­lo ak­tu­al­na. Lu­cić je ta­da na kra­ju raz­nio Azi­za u pus­ti­nji, danas na ža­lost svi od­la­zi­mo u zrak, i mi i oni. Pi­ta­nje je ka­ko se opi­ra­ti stra­hu, ka­ko sa­ču­va­ti zdrav ra­zum? Sve je kon­zu­me­ri­zam – ka­za­la je Udo­vi­čić Ple­šti­na. Nas­lov­nu ulo­gu Azi­za, tam­no­pu­tog nez­nan­ca či­ji do­la­zak dig­ne na no­ge ma­lo­gra­đan­ske sva­to­ve i mla­den­ce, us­pješ­no je do­nio Nik­ša Ar­ča­nin, ko­ji je is­klju­či­vo mi­mi­kom mo­rao do­ča­ra­ti stran­ca, vje­ro­jat­nog te­ro­ris­ta ko­ji pri­sut­noš­ću si­je strah i pa­ni­ku. Naj­dojm­lji­vi­ji, toč­ni­je iz­vr­s­ni bi­li su Ni­ves Ivan­ko­vić, Ne­nad Sr­de­lić i

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.