Čak 80 pro­jek­ci­ja na de­set lo­ka­ci­ja i hi­to­vi iz Can­ne­sa

Vecernji list - Hrvatska - - Zabava & vrijeme - (le)

mla­da Mo­ni­ka Vu­co. Za­nim­lji­vo je da se na pre­mi­je­ri nije po­ja­vio nitko od ak­tu­al­nih žu­pa­nij­skih i grad­skih duž­nos­ni­ka ko­ji u pra­vi­lu tak­va do­ga­đa­nja ne pro­pu­šta­ju, ali i to da mno­gi ni­su že­lje­li iz­ni­je­ti doj­mo­ve o pred­sta­vi. Ne­s­vjes­ni mo­žda da su ti­me sve rek­li. Ne­uobi­ča­je­no sret­ni i ushi­će­ni bi­li su glum­ci odre­da hva­le­ći re­da­te­lja.

Lju­di su ili do­bri ili lo­ši

– Ja ih sa­mo vo­lim i vje­ru­jem im. Te­atar je mjes­to lju­ba­vi i di­ja­lo­ga. Ako glum­ci­ma da­te lju­bav, oni vam vra­te stos­tru­ko – ot­krio je Di­no Mus­ta­fić do­da­ju­ći da su že­lje­li otvo­ri­ti raz­ne di­men­zi­je, od obi­telj­skih do glo­bal­nih. – Ovom pred­sta­vom po­ka­zu­je­mo da se lju­di mo­gu di­je­li­ti sa­mo na do­bre i lo­še, ne po bo­ji, ra­si ili krv­nim zrn­ci­ma. Za split­ske glum­ce bi­la su ne­ka suš­na vre­me­na, mo­žda za­to što su se bi­ra­li ne­ki dru­gi tek­s­to­vi. Go­lov­ko je auto­ri­ta­ti­van, mi­je­nja stva­ri, div­no je na sce­ni po­ka­za­ti što nas mu­či, što ži­vi­mo – ot­kri­la je Ni­ves Ivan­ko­vić. Aziz je pun ca­ka, ti­pič­nih split­skih ba­tu­da, uvre­da i psov­ki (be­šti­mji) što mu da­je po­se­ban štih uz son­go­ve Ta­ma­re Obro­vac. Aziz je smi­jeh i su­ze, gor­ko i slat­ko, sa­mo ne rav­no­du­šje.

Me­di­ji­ma je pred­stav­ljen pro­gram 11. Vu­ko­var Film Fes­ti­va­la ko­ji se od 21. do 26. ko­lo­vo­za odr­ža­va na de­set lo­ka­ci­ja, a do­no­si 80 film­skih pro­jek­ci­ja. U glav­nom pro­gra­mu bit će pri­ka­za­no osam du­go­me­traž­nih, de­vet krat­ko­me­traž­nih i 12 do­ku­men­tar­nih fil­mo­va u kon­ku­ren­ci­ji za fes­ti­val­ske na­gra­de, a fes­ti­val otva­ra ma­đar­ski film “Ti­je­lo i du­ša” re­da­te­lji­ce Il­dikó Enye­di. Od fil­mo­va iz kon­ku­ren­ci­je za na­gra­de or­ga­ni­za­to­ri iz­dva­ja­ju “Iz ni­šta­vi­la” Fa­ti­ha Aki­na i “Ju­pi­te­rov mje­sec” Kor­ne­la Mun­druc­za, ko­ji su se na­tje­ca­li u Can­ne­su, “Wil­de Ma­us” Jo­se­fa Ha­de­ra i “Ana, lju­ba­vi mo­ja” Ca­li­na Pe­te­ra Net­ze­ra, s na­tje­ca­nja za Zlat­nog med­vje­da u Ber­li­nu. Gle­dat će­mo i pro­vo­ka­ti­van fran­cu­ski film “120 ot­ku­ca­ja u mi­nu­ti”, do­bit­ni­ka Grand Prixa u Can­ne­su, te ru­ski “Bez lju­ba­vi” ko­ji je u Can­ne­su osvo­jio na­gra­du ži­ri­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.