Bru­ce Sprin­g­s­te­en će de­bi­ti­ra­ti na Bro­adwayu

Vecernji list - Hrvatska - - Zabava & vrijeme - (mc)

Kan­ta­utor Bru­ce Sprin­g­s­te­en sprem­na je za svoj de­bi na Bro­adwayu. Na­ime, po­čev­ši od 3. ruj­na, osam tje­da­na, pet da­na u tjed­nu sva­ku ve­čer iz­vo­dit će svo­je pje­sme s di­je­lo­vi­ma či­ta­nja svo­je bi­ogra­fi­je “Born to Run”. – Htio sam ne­što in­tim­no. Mo­ji showo­vi će bi­ti dos­lov­no ‘ja’. Sa­mo gi­ta­ra, kla­vir, mi­kro­fon, ri­je­či i ja na po­zor­ni­ci. Že­lim se pot­pu­no ogo­li­ti na sce­ni – re­kao je 67-go­diš­nji glaz­be­nik naj­av­lju­ju­ći svoj no­vi pro­jekt.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.